standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2013Uchwała Nr XXIV/200/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2014. PobierzUchwała Nr XXIV/198/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. PobierzUchwała Nr XXIV/196/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. PobierzUchwała Nr XXIV/195/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia zasad udzielania pomocy w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXIV/194/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia: "Planu Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz Inwentaryzacją wyrobów zawierających Azbest na tere nie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXIV/193/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIV/192/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIV/191/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIV/190/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIII/189/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia woli Gminy Zaręby Kościelne do realizacji projektu pod nazwą "Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Zaręby Kościelne". PobierzUchwała Nr XXIII/188/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. PobierzUchwała Nr XXIII/187/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. PobierzUchwała Nr XXIII/186/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozłożenia na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Zaręby Kościelne i jej jednostkom podległym. PobierzUchwała Nr XXIII/185/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIII/184/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIII/183/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIII/182/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXIII/181/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok. PobierzUchwała Nr XXII/180/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2013r. w sprawie zmian WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020. PobierzUchwała Nr XXII/179/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 września 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2014. PobierzUchwała Nr XXI/178/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. PobierzUchwała Nr XXI/177/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zmian WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020. PobierzUchwała Nr XXI/176/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie. PobierzUchwała Nr XXI/175/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. PobierzUchwała Nr XXI/174/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. PobierzUchwała Nr XXI/173/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XXI/172/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi odbierania z terenu nieruchomości odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. PobierzUchwała Nr XXI/171/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PobierzUchwała Nr XXI/170/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. PobierzUchwała Nr XXI/169/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. PobierzUchwała Nr XXI/168/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. PobierzUchwała Nr XXI/167/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XX/166/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. PobierzUchwała Nr XX/165/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zmian WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020. PobierzUchwała Nr XX/164/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW na lata 2007-2013. PobierzUchwała Nr XX/163/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Zarębach Kościelnych na lata 2013 – 2015. Pobierz Załącznik do UchwałyUchwała Nr XX/162/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. PobierzUchwała Nr XX/161/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2012 rok Gminy Zaręby Kościelne.Pobierz Załącznik do UchwałyUchwała Nr XX/160/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. PobierzUchwała Nr XX/159/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Indywidualizacja – droga do sukcesu” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. PobierzUchwała Nr XX/158/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2012. PobierzUchwała Nr XX/157/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2012 rok . PobierzUchwała Nr XIX/156/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne w obrębie Chmielewo na rzecz Powiatu Ostrowskiego. PobierzUchwała Nr XIX/155/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013r. PobierzUchwała Nr XIX/154/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2020. PobierzUchwała Nr XIX/153/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 694 i skrzyżowania z drogą krajowa nr 63 w Nurze. PobierzUchwała Nr XIX/152/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych. PobierzUchwała Nr XIX/151/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XIX/150/13
Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w gminie Zaręby Kościelne. Pobierz


Uchwała Nr XIX/149/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 marca 2013r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku