standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Ochrona środowiska, gospodarka odpadamiDecyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Pobierz - Decyzja zatwierdzająca taryfę - ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zaręby Kościelne
Pobierz - Postanowienie dot sprostowania Decyzji zatwierdzająca taryfę - ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zaręby Kościelne
Plan Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaręby Kościelne


INFORMACJA Wójta Gminy z dnia 18.10.2013r. Pobierz


PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Pobierz


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
NA LATA 2013-2032.
PobierzGospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zaręby Kościelne:
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nowelizację tzw. "ustawy śmieciowej" nałożył na gminy nowe obowiązki związane ze zbieraniem odpadów komunalnych. W całym kraju zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku obowiązki przejmują jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z tym :
• Gmina w wyniku przetargu wybierze jedną firmę, która będzie odbierała śmieci od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
• Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych (domki letniskowe) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na której powstają odpady komunalne muszą zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów.
• Gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania ,,opłaty śmieciowej ‘’ na rzecz gminy (opłata ta pokryje koszty tworzenia i utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi).
• Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją w terminie do 31 października 2021r. do Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
• Powstanie również dostępny dla mieszkańców punkt selektywnej zbiórki odpadów.


DEKLARACJA

Druk deklaracji zawierający pouczenie stanowi załącznik do UCHWAŁY NR XXV/189/21 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Należy go wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Zarębach kościelnych (pokój nr 10 )
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą na konto bankowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne. – Każdy mieszkaniec będzie miał indywidualne konto.

Termin i częstotliwość uiszczania opłat

Opłatę należy uiszczać za dany kwartał bez wezwania w terminie wskazanym na blankiecie na konto bankowe.


Pobierz deklarację w wersji edytowalnej
Pobierz deklarację w wersji pdf

Wywóz odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Zaręby Kościelne

Na terenie Gminy Zaręby Kościelne odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

tel./86/ 2712700 e-mail: pgkzambrow@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Pani Zenobia Dzieżyc

Odpady zebrane z terenu gminy Zaręby Kościelne dostarczane są do instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Elektrośmieci pochodzące z gospodarstw domowych można oddać bezpłatnie do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu. Sprzedawcy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe można także dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zarębach Kościelnych oraz zbierane są raz do roku nieodpłatnie sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na dany rok.Informacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady.Pobierz informację

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący sposób:
• papier i tektura
• tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe, metal
• szkło
• odpady ulegające biodegradacji
• odpady zielone


Harmonogram odbioru odpadów na IX-XII 2022 rok

Rejon 1, Wykaz miejscowości: Kępiste-Borowe, Kosuty, Niemiry, Stara Złotoria, Kańkowo-Piecki, Nowa Złotoria, Rostki-Daćbogi, Zaręby Kościelne, Zaręby Leśne.

Rejon 2, Wykaz miejscowości: Budziszewo, Chmielewo, Gaczkowo, Grabowo, Nienałty-Brewki, Nienałty-Szymany, Rawy, Skłody-Piotrowice, Skłody-Stachy, Skłody-Średnie, Świerże-Kończany, Świerże-Kiełcze, Świerże-Kolonia, Świerże-Panki, Świerże Zielone

Rejon 3, Wykaz miejscowości: Gąsiorowo, Kietlanka, Pętkowo Wielkie, Pułazie, Uścianek Wielki, Zakrzewo-Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie.


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w okresie styczeń-sierpień 2022r.
Pobierz

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na placu targowicy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych.

Czynny jest w godzinach od 8.00 - 10.00 w każdą środę, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, do Pana Wojciecha Wierzbowskiego, tel. 862763112Poziom recyklingu

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – GMINA Zaręby Kościelne
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminy obowiązane są osiągnąć:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Pobierz poziom recyklingu 2012-2017


UCHWAŁA NR XIII/92/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne
Pobierz

1. UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Pobierz


2. UCHWAŁA NR XIII/90/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz

3. UCHWAŁA NR XXV/189/21 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.Pobierz


4. UCHWAŁA NR XIII/93/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz

5. UCHWAŁA NR XXV/187/21 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Pobierz


6. UCHWAŁA NR XXV/188/21 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
PobierzProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz


Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz
udostępniono: 23.08.22 13:45 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku