standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2012Uchwała Nr XVIII/148/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r. PobierzUchwała Nr XVIII/147/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2012. Pobierz Załącznik ZałącznikUchwała Nr XVIII/146/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Zaręby Kościelne na rok 2013. PobierzUchwała Nr XVIII/145/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2012. PobierzUchwała Nr XVIII/144/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr II/9/10 z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów. PobierzUchwała Nr XVIII/143/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XVIII/142/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XVIII/141/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XVIII/140/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. PobierzUchwała Nr XVIII/139/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PobierzUchwała Nr XVIII/138/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Zarębach Kościelnych projektu systemowego "SZANSA" w ramach POKL. PobierzUchwała Nr XVIII/137/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVIII/136/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVIII/135/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie przebudowy drogi Małkinia Górna - Ostrów Mazowiecka. PobierzUchwała Nr XVIII/134/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVIII/133/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Zaręby Kościelne na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVII/132/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.PobierzUchwała Nr XVII/131/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2013 rok.PobierzUchwała Nr XVII/130/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVII/129/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na 2013 rok. PobierzUchwała Nr XVII/128/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.PobierzUchwała Nr XVII/127/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.PobierzUchwała Nr XVI/126/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.PobierzUchwała Nr XVI/125/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020. PobierzUchwała Nr XVI/124/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Zgleczewo Szlacheckie w Gminie Zaręby Kościelne. Pobierz ZałącznikUchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo w Gminie Zaręby Kościelne. Pobierz ZałącznikUchwała Nr XVI/122/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. PobierzUchwała Nr XVI/121/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013. PobierzUchwała Nr XVI/120/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Zaręby Kościelne do zawarcia porozumienia z partnerami w zakresie realizacji projektu pt. "Termomodernizacja budynków na terenie gmin nadbużańskich".PobierzUchwała Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. PobierzUchwała Nr XVI/118/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie ustalenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Ostrowskiego. PobierzUchwała Nr XVI/117/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych, znajdujących się na terenie gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XVI/116/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 19 października 2012r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XV/115/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.PobierzUchwała Nr XV/114/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020.PobierzUchwała Nr XV/113/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. zmieniająca uchwałę Nr XXV/145/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie: ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Gminy Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XV/112/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Uczymy się i bawimy z indywidualizacją" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.PobierzUchwała Nr XV/111/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne oraz określenia granic ich obwodów.PobierzUchwała Nr XV/110/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminy Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XV/109/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Zaręby Kościelne na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.PobierzUchwała Nr XIV/108/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. PobierzUchwała Nr XIV/107/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmian WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020. PobierzUchwała Nr XIV/106/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. PobierzUchwała Nr XIV/105/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w gminie Zaręby Kościelne. PobierzUchwała Nr XIV/104/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/88/04 z 28.05.2004r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej. PobierzUchwała Nr XIV/103/2012 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektr. w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. PobierzUchwała Nr XIV/102/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. zmieniająca Uchwałę Intencyjną Nr XX/118/09 z dnia 27 marca 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM 2007-2013. PobierzUchwała Nr XIV/101/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gmina za rok 2011. PobierzUchwała Nr XIV/100/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 rok. PobierzUchwała Nr XIII/99/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.PobierzUchwała Nr XIII/98/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zmian w WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020.PobierzUchwała Nr XIII/97/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013.PobierzUchwała Nr XIII/96/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały ustalającej zasady korzystania ze stołówek szkolnych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XIII/95/12
Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie: Przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Zaręby Kościelne.PobierzUchwała Nr XIII/94/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz ZałącznikUchwała Nr XIII/93/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 maja 2012r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Zakrzewie Kopijkach.PobierzUchwała Nr XII/92/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok. PobierzUchwała Nr XII/91/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2012-2020. PobierzUchwała Nr XII/90/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. PobierzUchwała Nr XII/89/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez GOPS w Zarębach Kościelnych projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Pobierz


Uchwała Nr XII/88/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanego zniesienia samodzielności Sadu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej. PobierzUchwała Nr XII/87/12 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej przewlekłego postępowania Wójta Gminy w załatwianiu wniosku z dnia 7.12.2011r. dotyczącego spływu wód powierzchniowych. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:44 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku