standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2007

Uchwała Nr IX/75/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie zmian w budżecie gminy Zaręby Kościelne na 2007 rok.PobierzUchwała Nr XI/74/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie lokalizacji pomika z popiersiem Marii Skłodowskiej-CuriePobierz


Uchwała nr XI/73/07 Rady Gminy Zaręby Koscielne w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zaręby Kościelne na rok 2008.PobierzUchwała Nr XI/72/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie przystapienia gminy Zaręby Kościelne do Lokalnej Grupy Działania.PobierzUchwała Nr XI/71/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.Pobierz


Uchwała Nr XI/70/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok.Pobierz

Uchwała Nr X/61/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2008 rok.Pobierz

Uchwała Nr X/62/07 Rady Gminy Zaręby Koscielne w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2008 rok.Pobierz

Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie powiadonienia Sekretarza Gminy Zaręby Kościelne o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.Pobierz

Uchwała Nr X/64/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zaręby Koscielne o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.Pobierz

Uchwała Nr X/65/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działan Wójta Gminy Zaręby Kościelne oraz pracowników Urzędu Gminy Zaręby Kościelne związanych z zasypaniem rowu melioracyjnego w miejscowości Pętkowo Wielkie.Pobierz

Uchwała Nr X/66/07 w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na 2008 i zwolnień w tym podatku.Pobierz

Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2008.Pobierz

Uchwała Nr X/68/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2008 rokPobierz

U C H W A Ł A N r IX/60/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok. Tekst Uchwały[Objaśnienia do Uchwały][Załączniki]

U C H W A Ł A N r IX/59/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie zmiany zawartego porozumienia międzygminnego. Pobierz

U C H W A Ł A N r IX/58/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zaręby Kościelne. Pobierz

U C H W A Ł A N r IX/57/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej na kadencję 2008-2011 Pobierz

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizacje zadania „Modernizacja drogi powiatowej Nowa-Złotoria”. Pobierz

UCHAWAŁA NR VIII/53/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu na realizację zadania zakupu samochodowego podnośnika hydraulicznego SH-25. Pobierz

UCHWAŁA Nr VIII/52/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. Pobierz

UCHWAŁA VIII/51/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z parkowaniem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 ton. Pobierz

UCHWAŁA NR VIII/50/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia projektu pomnika Jana Pawła II zlokalizowanego przed budynkiem Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych, przy ul. Farnej 20. Pobierz

UCHAWAŁA NR VIII/49/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 lipca 2007r.w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników. Pobierz

Uchwała Nr VII/48/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 r.[Pobierz]

UCHWAŁA Nr VII/47/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 maja 2007r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.Pobierz

U C H W A Ł A N r VII/46/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/150/01 z dnia 21 listopada 2001r. Rady Gminy Zaręby Kościelne zmieniającej uchwałę Nr V/21/99 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i warunków sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie gminy.Pobierz

U C H W A Ł A N r VII/45/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005 - 2013.Pobierz

U C H W A Ł A Nr VI/42/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2006.Pobierz

U C H W A Ł A Nr VI/41/07 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Z DNIA 13 kwietnia 2007 ROKU zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia najniŜszego wynagrodzenia i wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych.Pobierz

UCHWAŁA NR VI/40/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „ Planu gospodarki odpadami dla gminy Zaręby Kościelne do 2011 roku”.Pobierz

UCHWAŁA NR VI/39/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Zaręby Kościelne do 2011 roku”.Pobierz

U C H W A Ł A N r VI/38/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Zaręby Kościelne o obowiązku lustracyjnym.Pobierz

U C H W A Ł A N r VI/37/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 13 kwietnia 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Zaręby Kościelne o obowiązku lustracyjnym.Pobierz

UCHWAŁA Nr V/34/07 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia wysokości opłat za wodę pobieraną z wodociągów gminnych.[Pobierz]

Uchwała Nr V/33/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie lokalizacji pomnika Jana Pawła II. Pobierz

Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XII/57/99 z dnia 28 października 1999 roku w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składów osobowych komisji dyscyplinarnych orzekających w sprawie za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych. Pobierz

Uchwała Nr V/31/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów używanych do celów podróży służbowych przez radnych gminy. Pobierz

Uchwała Nr V/30/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy właściwego do określenia przedmiotu podróży służbowej dla Przewodniczącego. Pobierz

Uchwała N r V/29/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podejmowania niektórych czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta. Pobierz
U C H W A Ł A N r V/28/07 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.[Pobierz]
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| wersja do druku