standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Karta Dużej RodzinyStrona rządowa: rodzina.gov.pl poświęcona Karcie Dużej Rodziny, zawierająca uprawnienia członków rodziny oraz wszelkie pozostałe informacje.
INFORMACJA DOTYCZĄCA KARTY DUŻEJ RODZINY

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. ( Dz.U. z 2014r. poz. 755) w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych


Rozporządzenie określa szczegółowe warunki realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych
Do korzystania z programu są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

 2. małżonek rodzica;

 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.


Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;

 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;

 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny.
Numer Karty nadaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;


Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.
Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.
Karta jest przyznawana bezpłatnie.
Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 8,76 zł.
Karta jest przyznawana na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
Duplikat Karty jest wydawany na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku odpowiednio o przyznanie Karty lub wydanie duplikatu Karty oraz do odebrania Karty lub
duplikatu Karty w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.

Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość

 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.
Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Przyznanie Karty nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.
Odmowa wydania Karty następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Wójt, wydając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta.
W przypadku stwierdzenia przez wójta utraty uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu Karty.
Stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej.


Informacja dot. Karty Dużej Rodziny
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku