standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2006


Uchwała Nr XXXI/158/06 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Pobierz


Uchwała Nr XXXI/159/06 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.Pobierz


Uchwała Nr XXXI/160/06 w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.Pobierz


Uchwała Nr XXXI/161/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.Pobierz


Uchwała Nr XXXII/162/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2005
Pobierz


Uchwała N r XXXII/163/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005 - 2013
Pobierz


Uchwała Nr XXXII/164/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych przedłożonych przez zebranie wiejskie.
Pobierz


Uchwała NR XXXII/165/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/166/06 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/167/06 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Kościelne na lata 2005-2013.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/168/06 w sprawie zatwierdzenia projektu "Kursy zawodowe - szansą na zdobycie nowego zawodu dla osób odchodzących z rolnictwa" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu 2- Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/169/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zmian i formy informacji o potrzebach wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/170/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze danego roku budżetowego.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/171/06 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej nie podejmowania działań przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne związanych z modernizacją drogi gminnej we wsi Nienałty Szymany.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/172/06 w sprawie uchwalenia gminnego programu ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.PobierzzałącznikPobierz


Uchwała Nr XXXIII/173/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.Pobierz


Uchwała Nr XXXIII/174/sprawie inicjatywy gminy Zaręby Kościelne o przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia modernizacji wysypiska śmieci w Czerwonym Borze.Pobierz


Uchwała Nr XXXIV/175/06 Rady Gminy w Zarębach Kościelnychz dnia 22 sierpnia 2006 roku w sprawie ustaleniaopłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Zaręby KościelnePobierz


Uchwała Nr XXXIV/176/06 w sprawie przyjęcia "strategii" rozwiązywania problemów społecznych na terenie gminy Zaręby Kościelne w latach 2006-2013.Pobierz


Uchwała Nr XXXIV/177/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rPobierz


Uchwała Nr XXXIV/178/06 w sprawie zawartego porozumienia międzygminnego.Pobierz

Uchwała Nr XXXV/180/06 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Zaręby Kościelne oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budzetowej.Pobierz


Uchwała Nr XXXV/181/06 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.Pobierz


Uchwała Nr I/1/06 z dnia 22.11.2006r Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.Pobierz

Uchwała Nr I/2/06 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy.Pobierz


Uchwała Rady Gminy Nr I/03/06 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.Pobierz


Uchwała Nr II/3/06 w sprawie powałania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.Pobierz


Uchwała Nr II/4/06 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.Pobierz


Uchwała Nr II/5/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie powołania Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Rolnictwa.


Uchwała Nr II/6/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Rolnictwa.Pobierz

Uchwała Nr II/9/06 Rady Gminy Zareby Kościelne w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, członkom komisji i sołtysom wsi.Pobierz

Uchwała Nr II/10/06 Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.Pobierz


Uchwała Nr III/11/06 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych
w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2007 rok.Pobierz


Uchwała Nr III/12/06 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2007 rok.Pobierz


Uchwała Nr III/13/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Zaręby Koscielne do Zambrowskiego Związku Gmin.Pobierz


Uchwała Nr III/14/06 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Gminy Zaręby Kościelne do Międzygminnego Związku " Ziemia Ostrowska". Pobierz


Uchwała Nr III/15/06 w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Nadbużańskich.Pobierz


Uchwała Nr III/16/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.Pobierz


Uchwała Nr III/17/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok i zwolnień w tym podatku.Pobierz


Uchwała Nr III/18/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2007 rok.Pobierz


Uchwała Nr III/19/06 w sprawie zwolnień od podatku od środków transportowych.Pobierz


Uchwała Nr III/20/06 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2007 rok.Pobierz


Uchwała Nr III/21/06 w sprawie zmian w budżecie na rok 2006.Pobierz


Uchwała Nr IV/22/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007.Pobierz


Uchwała Nr IV/23/06 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.Pobierz


Uchwała Nr IV/24/06 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.PobierzzałącznikPobierz


Uchwała Nr IV/25/06 zmieniająca uchwałę nr XXXV/179/06 Rady Gminy Zaręby Kościlne z dnia 16 października 2006 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej- Oddział w Zarębach Kościelnych. Pobierz


Uchwała Nr IV/26/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.Pobierz


Uchwała Nr IV/27/06 w sprawie zmian w budzecie gminy na rok 2006.Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| wersja do druku