standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2021


UCHWAŁA Nr XXVI/204/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzUCHWAŁA Nr XXVI/203/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033.
PobierzUCHWAŁA Nr XXVI/202/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA Nr XXVI/201/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/200/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie petycji.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/199/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/198/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/197/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych sołtysa sołectwa Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/196/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
PobierzUCHWAŁA NR XXVI/195/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.11.2021r.
w sprawie: zmiany uchwały nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/194/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/192/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/72/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zaręby Kościelne, których zarządzającym jest Gmina Zaręby Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/191/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych nr 26116W Zaręby Kościelne - Zakrzewo Wielkie - Zakrzewo Zalesie oraz nr 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/190/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Zespołu Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/189/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/188/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
PobierzUCHWAŁA NR XXV/187/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2021 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/186/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/184/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2020
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/183/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2020
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/182/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zaręby Kościelne
Pobierz


UCHWAŁA NR XXIV/180/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr X/72/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.08. 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Zaręby Kościelne, których zarządzającym jest Gmina Zaręby Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/179/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dla dzieci oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych
Pobierz


UCHWAŁA NR XXIV/178/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
PobierzUCHWAŁA NR XXIV/177/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zaręby Kościelne.
Pobierz


UCHWAŁA NR XXIV/176/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 czerwca 2021 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/161/21 z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/175/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021r.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/174/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/173/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie uznania za bezzasadną petycje Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/172/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok Gminy Zaręby Kościelne
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/171/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/170/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXIII/169/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/168/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/166/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/165/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie regulaminu korzystania z siłowni wewnętrznej usytuowanej na obszarze gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/164/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - dz. nr 224 o pow. 0,30 ha, obręb Niemiry, gmina Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/163/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2021”.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/162/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/161/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzUCHWAŁA NR XXII/160/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 marca 2021 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Zaręby Kościelne.
Pobierz
udostępniono: 04.01.22 09:17 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku