standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Zasady pozyskiwania środków


Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.).

Zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

1. Warunkiem przyznania środków z funduszu sołeckiego w danym roku budżetowym jest złożenie wniosku przez sołectwo do Wójta Gminy.
2. Inicjatywę w sprawie zgłaszania propozycji wniosku do uchwalenia posiadają: sołtys, rada sołecka lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
3. We wniosku należy wskazać zadania do realizacji. Uzasadnić słuszność podejmowanych działań oraz rzetelnie i realistycznie oszacować koszty poszczególnych zadań. Koszty te muszą mieścić się w limicie środków przeznaczonych dla danego sołectwa. Kosztorys przedsięwzięć jest przygotowywany na wiele miesięcy przed reali¬zacją – w tym czasie mogą zmienić się np. ceny materiałów czy usług. Chodzi jednak o to, żeby kosztorys pokazywał szacunkowe obliczenia. Przy jego spo¬rządzaniu warto poprosić o radę specjalistę.
4. Wybrane do realizacji zadania mają spełniać następujące warunki: muszą być zadaniami własnymi gminy wynikającymi z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), służyć poprawie warunków życia mieszkańców sołectwa oraz być zgodne ze strategią rozwoju gminy: art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy.
W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;
2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz; 3a) działalności w zakresie telekomunikacji;
4) lokalnego transportu zbiorowego;
5) ochrony zdrowia;
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;
6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;
8) edukacji publicznej;
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;
11) targowisk i hal targowych;
12) zieleni gminnej i zadrzewień
13) cmentarzy gminnych;
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego;
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej;
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;
18) promocji gminy;
19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365 oraz z 2019 r. poz. 37);
20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
5. Uchwalony na zebraniu wniosek, wraz z protokołem, uchwałą z zebrania wiejskiego oraz listą obecności, sołtys przekazuje Wójtowi w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy. Wniosek złożony po terminie zostanie odrzucony.
6. Władze gminy, radni czy sołtys nie mogą wpływać na tę suwerenną decy¬zję mieszkańców sołectwa. Decyzja mieszkańców jest wiążąca. Wójt spraw¬dza wniosek o fundusz sołecki jedynie pod kątem poprawności formalnej. Jeśli wniosek spełnia wszystkie warunki formalne, musi zostać uwzględniony
w bu¬dżecie gminy na kolejny rok.
7. W trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok
i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do Wójta wniosek o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do realizacji w ramach funduszu.
8. Pieniądze z funduszu muszą być wydane do końca roku, na który zostały uchwalone. Środki funduszu niewykorzystane w roku budżetowym wygasają z końcem roku.
9. Przygotowując wniosek o fundusz sołecki, warto opracować realny harmo¬nogram przedsięwzięcia
i ująć go we wniosku uchwalonym przez mieszkań¬ców na zebraniu wiejskim oraz zacząć realizować
je możliwie jak najwcześniej, np. w pierwszej połowie roku tak, aby zdążyć ze wszystkim do końca roku. W planach trzeba uwzględnić nieoczekiwane trudności i opóźnienia wyko¬nania poszczególnych zadań (np. ze względu na warunki pogodowe czy brak towaru w magazynie). Warto również dowiadywać się w gminie, jak wygląda realizacja przedsięwzięć z funduszu sołeckiego.
10. Po otrzymaniu wniosku o fundusz sołecki wójt sprawdza, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym. Jeśli wniosek jest poprawny, przedsię¬wzięcia zaplanowane przez sołectwo wprowadzane są do projektu budżetu gminy właśnie na podstawie uchwalonych na zebraniach wiejskich wniosków. Projekt budżetu gminy powstaje do 15 listopada.
W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wójt w ciągu 7 dni informuje o tym sołtysa. Sołtys ma kolejne 7 dni na podtrzymanie wnio¬sku w niezmienionej formie. Informacje
o podtrzymaniu wniosku kieruje do rady gminy za pośrednictwem wójta. Rada gminy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i rozstrzygniecie rady jest wiążące dla wójta.

Zebranie wiejskie:
1. Zebranie wiejskie zwołuje zazwyczaj sołtys, może to zrobić także rada sołecka, grupa mieszkańców;
2. Ustalając termin i miejsce zebrania warto wziąć pod uwagę możliwości i potrzeby mieszkańców;
3. Ważne jest też, żeby informacja o zebraniu wiejskim dotarła do wszystkich mieszkańców sołectwa. Powinni oni zostać poinformowani o tym, gdzie i kiedy odbędzie się zebranie oraz czego będzie dotyczyło;
4. W ogłoszeniu na temat zebrania wiejskiego warto wyraźnie zaznaczyć, że będziemy decydować
o funduszu sołeckim i podać dokładną kwotę, która jest do wy¬dania w sołectwie. Można zachęcić osoby czytające ogłoszenie do zastanowienia się przed zebraniem, na co chciałyby przeznaczyć środki tak, by przyszły na zebra¬nie z gotowymi pomysłami;
5. Istotne jest, aby jak najwięcej mieszkańców decydowało wspólnie o tym, na co zostaną wydane pieniądze z funduszu;
6. Czasami trudno jest omówić podczas jednego zebrania wiejskiego wszystkie szczegóły dotyczące wniosku do funduszu. Mieszkańcy powinni mieć więcej czasu na diagnozę najważniejszych potrzeb sołectwa. Skoro kwota, o której przeznaczeniu będą decydować, znana jest od 31 lipca każdego roku, to już od tego momentu można zacząć zastanawiać się, na co najlepiej wydać pieniądze w kolejnym roku. Warto zaprosić mieszkańców – przed formalnym zebraniem wiejskim, na które zaplanowane zostało głosowanie nad wnioskiem do fundu¬szu sołeckiego – do wspólnych rozmów na ten temat.

Dokumenty do pobrania:
Pobierz - wniosek,Pobierz - uchwala,Pobierz - protokół z zebraniaPobierz - lista obecności.
udostępniono: 29.07.19 11:04 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku