standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2020, 2019



UCHWAŁA NR XXI/159/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na 2021 rok.
Pobierz


UCHWAŁA NR XXI/158/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/157/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/156/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Zaręby Kościelne na lata 2021-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/155/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu "Opieka wytchnieniowa".
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/154/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/153/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/152/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XXI/151/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XX/150/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XX/149/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/148/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/147/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/146/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.




UCHWAŁA NR XIX/145/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/144/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/143/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie przystąpienia do projektu pn. "Termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach Gąsiorowo i Zakrzewo-Kopijki w ramach RPO WM na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.2.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/142/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/141/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/140/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/139/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Pobierz



UCHWAŁA NR XIX/138/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu "Wspieraj Seniora".
Pobierz



UCHWAŁA NR XVIII/137/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.
Pobierz



UCHWAŁA NR XVII/132/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.




UCHWAŁA NR XVII/131/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.




UCHWAŁA NR XVII/130/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2019.




UCHWAŁA NR XVII/129/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.




UCHWAŁA NR XVII/128/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zaręby Kościelne.




UCHWAŁA NR XVII/127/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne.




UCHWAŁA NR XVII/126/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.




UCHWAŁA NR XVII/125/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2019 rok Gminy Zaręby Kościelne.



UCHWAŁA NR XVI/124/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020r.




UCHWAŁA NR XVI/123/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.




UCHWAŁA NR XVI/122/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2020”.




UCHWAŁA NR XVI/121/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 11 marca 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.




UCHWAŁA NR XV/120/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy za 2020r.




UCHWAŁA NR XV/119/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.




UCHWAŁA NR XV/118/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
zmieniająca uchwałę Nr XIV/91/08 Rady Gminy w Zarębach Kościelnych z dnia 29 czerwca 2008r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu.




UCHWAŁA NR XV/117/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne




UCHWAŁA NR XV/116/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zaręby Kościelne do programu "KULTURA" w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2012.




UCHWAŁA NR XV/115/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności.




UCHWAŁA NR XV/114/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
mieniająca Uchwałę Nr XIX/146/16 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.




UCHWAŁA NR XV/113/20 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.




UCHWAŁA NR XIV/112/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2020.Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/111/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.



UCHWAŁA NR XIV/110/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/109/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/108/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Skarbu Państwa. Pobierz


UCHWAŁA NR XIV/107/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Zaręby Kościelne ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/106/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/105/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Zareby Kościelne na lata 2020-2023. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/104/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/103/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/102/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2020 rok. Pobierz



UCHWAŁA NR XIV/101/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok.Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/100/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/99/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033. Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/98/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Zaręby Kościelne oraz nadania jej statutu.Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/97/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.Pobierz




UCHWAŁA NR XIII/96/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zaręby Kościelne. Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/95/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień między Gminą Zaręby Kościelne a Gminą Szulborze Wielkie, Gminą Andrzejewo, Gminą Boguty-Pianki i Gminą Nur w zakresie realizacji programu pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".Pobierz



UCHWAŁA NR XIII/94/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 grudnia 2019 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do programu pn. "Centra opiekuńczo-mieszkalne".Pobierz



UCHWAŁA NR XII/93/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/92/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/91/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/90/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/89/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/88/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/87/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/86/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/85/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/84/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Zaręby Kościelne oraz nadania jej statutu.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/83/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie: zmiany uchwały NR XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/82/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie wystąpienia Gminy Zaręby Kościelne ze Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Pobierz



UCHWAŁA NR XII/81/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 listopada 2019 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,na terenie gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR XI/80/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
Pobierz



UCHWAŁA NR XI/79/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR XI/78/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r.
w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020-2023.
Pobierz



UCHWAŁA NR XI/77/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 września 2019 r.
zatwierdzenia projektu pn. "Program rozwoju edukacji przedszkolnej w gminie Zaręby Kościelne".
Pobierz



UCHWAŁA NR X/76/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/75/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/74/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/73/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/72/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Zaręby Kościelne oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/71/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/70/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/133/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Pobierz



UCHWAŁA NR X/69/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/117/09 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR IX/68/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Pobierz



UCHWAŁA NR IX/67/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2019 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Ostrowskiemu pomocy finansowej w celu realizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Pobierz



UCHWAŁA NR VIII/66/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
Pobierz



UCHWAŁA NR VIII/65/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Zakrzewo-Kopijki Nr 16A stanowiącej własność Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR VIII/64/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/63/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/62/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/61/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2018.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/60/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/59/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/58/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Związek Samorządów Polskich”.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/57/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania Miasta Ostrów Mazowiecka, Gminy Ostrów Mazowiecka i Gminy Zaręby Kościelne w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do zespołu szkół specjalnych w Starym Lubiejewie i z powrotem.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/56/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/55/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodu publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne, od dnia 1 września 2019 roku.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/54/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W – Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/53/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W – Brok – Orło – Daniłowo – Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/52/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Pobierz



UCHWAŁA NR VII/51/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 rok Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzPobierz załącznik Nr 1



UCHWAŁA NR VI/50/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR VI/49/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR VI/48/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 kwietnia 2019r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/44/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/43/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/42/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Ostrowskiemu.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/41/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
Zmieniająca Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/40/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie przyjęcia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zaręby Kościelne na rok 2019”.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/39/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/38/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
zmieniająca uchwałę Nr IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/37/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie: wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych Nr 2657 W - Brok – Orło – Daniłowo - Złotoria – Zaręby Kościelne oraz Nr 2656 W – Niegowiec – Żachy Pawły – Daniłowo Parcele – Nowa Złotoria.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/36/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/35/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu targowiska gminnego w Zarębach Kościelnych.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/34/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich.
Pobierz



UCHWAŁA NR V/33/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2019r.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/32/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2019 rok.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/31/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/30/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/29/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XII/87/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/28/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu grantowego pn.: "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" w Gminie Zaręby Kościelne w ramach POPC 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/27/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/26/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie desygnowania delegata do Zgromadzenia Ogólnego Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Regionów Nadbużańskich.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/25/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie wyboru delegata do Lokalnej Grupy Działania "Zielone Sioło" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/24/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
zmieniająca Uchwałę Nr XI/64/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz



UCHWAŁA NR IV/23/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Zaręby Kościelne.
Pobierz




UCHWAŁA NR IV/22/19 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 stycznia 2019r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu stanowiącego część obrębu Gąsiorowo.
Pobierz
udostępniono: 07.01.21 14:59 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku