standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2019Gminne spotkanie świąteczno-noworoczne - 30 grudnia 2019r.

W dniu 30 grudnia w pięknie ozdobionej w świąteczny wystrój sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Zarębach Kościelnych odbyło się po raz pierwszy w takim wymiarze przy licznie zgromadzonym audytorium uroczyste spotkanie świąteczno-noworoczne.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele różnych środowisk począwszy od rządowych po samorządowe różnego szczebla, pracownicy Urzędu Gminy, także emerytowani, sołtysi, przedstawiciele szkoły, miejscowych instytucji, przedsiębiorcy współpracujący z Urzędem Gminy, gminne zespoły śpiewacze oraz przedstawiciele nowopowstałych na terenie gminy ośmiu Kół Gospodyń Wiejskich: w Chmielewie, Kępistach Borowych, w Zakrzewie Kopijkach, w Pętkowie Wielkim, w Zarębach Kościelnych, w Gąsiorowie, w Świerżach, w Złotorii Starej. Przepyszne potrawy Wigilijne przygotowały panie z KGW, które otrzymały od Pani Wójt piękne dyplomy uznania za wkład pracy w działalność społeczną, aktywność i zaangażowanie.

Na początku spotkania Pani Wójt Urszula Wołosiewicz podziękowała wszystkim za przybycie na wspólny opłatek i powitała gości: ks kan. dr Andrzeja Dmochowskiego – Proboszcza naszej parafii, Ministra Cyfryzacji Pana Marka Zagórskiego wraz z dyrektorami biur: Panem Łukaszem Dudkiewiczem i Justyną Pętkowską, która jest również radną powiatową z gminy Zaręby Kościelne, Kierownika Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce i jednocześnie Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Pana Marcina Grabowskiego, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Pana Michała Giersa, Przewodniczącą Rady Powiatu Ostrowskiego Panią Dorotę Subdę oraz Sekretarz Powiatu Panią Jolantę Ugniewską, Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowi Mazowieckiej podinsp. Mirosława Olszewskiego, Komendant Komisariatu Policji w Małkini Górnej podkom. Justynę Biedrzycką, Kierownika ODR w Ostrowi Mazowieckiej Panią Elżbietę Karnas, radnych gminy Zaręby Kościelne na czele z Przewodniczącym Rady Panem Markiem Nowackim, Dyrektor oddziału Banku Spółdzielczego w Zarębach Kościelnych Panią Jadwigę Zyśk, pracowników Urzędu Gminy wraz z dyrektorami i kierownikami jednostek organizacyjnych na czele z Sekretarz Gminy Panią Jadwigą Mikołajczyk i Skarbnikiem Gminy Panią Agnieszką Rostkowską. Pani Wójt przekazała też życzenia i pozdrowienia od Senatora Pana Roberta Mamątowa i Posła na Sejm Pana Arkadiusza Czartoryskiego, którzy byli obecni na poprzedzającej świąteczne spotkanie Sesji Rady Gminy, lecz ze względu na liczne obowiązki nie mogli pozostać na uroczystości. Pani Wójt podziękowała też dyrekcji szkoły za pięknie przygotowaną salę, udekorowane świątecznie stoły, a pracownikom gminy, radnym, sołtysom za współpracę na rzecz gminy. Przedstawiła liczne przedsięwzięcia inwestycyjne, pozyskane fundusze i zorganizowane uroczystości, które udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy z ministrami, wojewodą, posłami, samorządem powiatowym i aktywnie działającymi organizacjami pozarządowymi.

Następnie z nowymi i mało znanymi kolędami wystąpiły nasze zespoły: „Zapominajka” i „Kwiaty Polskie”, a dzieci szkolne przygotowane przez Panią Beatę Śpiewakowską pokazały przepiękny świąteczny układ taneczny.

Ks. proboszcz Andrzej Dmochowski odczytał fragment z Pisma Świętego, złożył życzenia i pobłogosławił przygotowane świąteczne potrawy. Po podzieleniu się opłatkiem uczestnicy spotkania mieli okazję by podziwiać walory smakowe przygotowanych przez KGW potraw wigilijnych i ciast oraz wspólnie spędzić czas śpiewając kolędy i pastorałki.Link do galerii zdjęć.Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.
Wigilia dla osób samotnych z terenu naszej Gminy - 17 grudnia 2019 roku.

Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia zorganizowana została Wigilia dla osób samotnych z terenu naszej Gminy. W spotkaniu udział wzięli Pani Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz, Przewodniczący Rady Gminy Pan Marek Nowacki, Pani Sekretarz Jadwiga Mikołajczyk, Pani Skarbnik Agnieszka Rostkowska, Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na czele z Panią Kierownik Dorotą Ludwichowską oraz Ksiądz Proboszcz Andrzej Dmochowski wraz z Księdzem Wikarym Robertem Zabielskim. Spotkanie swoim występem uatrakcyjnił Zespół Zapominajka. Była to doskonała okazja do spotkania podzielenia się opłatkiem wysłuchania i pośpiewania Kolęd. Przybyli Goście poza skosztowaniem pysznych Wigilijnych potraw otrzymali drobne upominki od Mikołaja.
Uprzejmie zapraszamy Państwa na posiedzenie XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy. w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.30.
Porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XII z poprzedniej Sesji Rady Gminy.
Powyższy protokół jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.
II. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach i wydanych zarządzeniach.
III. Pytania i wnioski radnych.
IV. Blok dyskusyjno-decyzyjny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do programu
pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia miedzy Gminą Zaręby Kościelne, Gminą Szulborze Wielkie, Gminą Andrzejewo, Gminą Boguty – Pianki i Gminą Nur w zakresie realizacji programu pn. „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Zaręby Kościelne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XIX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.
8. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Zaręby Kościelne oraz nadania jej statutu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2019-2033.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.
V. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
VI. Sprawy różne i wolne wnioski.
VII. Zakończenie obrad sesji.
Umowa na przebudowę drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody – Średnie

Dnia 11 grudnia br. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł podpisał 72 umowy na łączną kwotę 157 494 733,86 zł. W ramach Funduszu Dróg Samorządowych wybudowane, przebudowane, rozbudowane i wyremontowane zostanie około 215,2 km dróg.
W uroczystości uczestniczyli m.in. Wiceminister Aktywów Państwowych Maciej Małecki, Wicewojewoda Sylwester Dąbrowski oraz Poseł na Sejm RP Zdzisław Sipiera – poprzedni wojewoda, kierownik ostrołęckiej Delegatury Urzędu Wojewódzkiego Marcin Grabowski.
Wśród wielu samorządów były również Zaręby Kościelne, podpisaliśmy umowę na przebudowę drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody – Średnie. Umowa z wykonawcą na budowę tej drogi również podpisana, więc wiosną ruszamy z budową.
Wielkie podziękowania dla rządu za tak wysokie dofinansowanie do budowy dróg.HARMONOGRAM POBORU KRWI W OSTROWI MAZ. W ROKU 2020.

Realizacja poboru krwi w budynku Sanepidu (niski parter) w Ostrowi Maz. ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 w 2 i 4 poniedziałek miesiąca.

PobierzInformacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
w gminie w dniach 16-20 grudnia br.


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Pobierz informacjęInfrastruktura drogowa, społeczna i turystyczno-rekreacyjna zrealizowana za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”

Przebudowy odcinków dróg, budowa infrastruktury społecznej oraz turystyczno-rekreacyjnej, wsparcie finansowe na założenie firmy, a także rozwinięcie prowadzonej już działalności gospodarczej to przedsięwzięcia zrealizowane z udziałem środków unijnych pozyskanych przez beneficjentów za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”.
W latach 2016-2019 w LGD pomoc finansową uzyskało wielu wnioskodawców z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego, w tym samorządy gminne i powiatowy. Wnioski beneficjentów o udzielenie pomocy dotyczyły operacji składanych w ramach przedsięwzięć:

"P.1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
"P.2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,
"P.4 „ Wsparcie dla infrastruktury społecznej i drogowej”.

W latach 2016-2019 LGD „ZIELONE SIOŁO” ogłosiło 9 naborów wniosków na ww. przedsięwzięcia. Łączna kwota pomocy, którą beneficjenci uzyskali za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia to blisko 3 mln 20 tys. zł.


Pobierz informację„Zapominajka” ponadczasowa

„Stary Młyn” w Zarębach Kościelnych 23 listopada 2019 rozbrzmiewał muzyką, gorącymi życzeniami i gromkim śmiechem. Obchodziliśmy 10- tą rocznicę Zespołu Ludowego „Zapominajka” z Zarąb Kościelnych prowadzonego przez Panią Gabrielę Rojek. Skład zespołu stanowią fantastyczne, żywiołowe, dojrzałe kobiety, które swoją energią, aktywnością, radością życia i śpiewem umilają i uatrakcyjniają codzienność nie tylko społeczności lokalnej, ale również całego powiatu. Występują na różnego rodzaju, przeglądach pieśni ludowych, koncertach, festynach. Uświetniają swoją artystyczną działalnością liczne imprezy okolicznościowe.Jubilaci przyjęli gości wspaniałym poczęstunkiem zarówno dla duszy – stanowiącym występ Zespołu – jak i dla ciała - przepysznym staropolskim posiłkiem.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się członkowie Klubu Seniora z Andrzejewa, Zespołu Ludowego „Kwiaty Polskie” oraz członkowie Koła Gospodyń Wiejskich w Kępiste Borowe.Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Urszula Wołosiewicz, Sekretarz Gminy Jadwiga Mikołajczyk, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych Andrzej Raźniak. „Kwiaty Polskie” oraz Seniorzy zaprezentowali na cześć Jubilatów swoje repertuary przy akompaniamencie akordeonu Pana Waldemara Chojnowskiego.

Zespół ludowy „Zapominajka” swoją pracą i zaangażowaniem wniosły znaczący wkład w kulturę i tradycję regionu. W połowie września bieżącego roku członkinie „Zapominajki” zarejestrowały Koło Gospodyń Wiejskich w Zarębach Kościelnych. Na swoim koncie mają już pierwsze sukcesy. Wystąpiły do Funduszu Składkowego Społecznego Ubezpieczenia Rolników i w ramach otwartego konkursu „Wsparcie działań na rzecz rolników i członków ich rodzin w obszarze polityki społecznej, zdrowotnej i edukacyjnej” otrzymały dofinansowanie na zadania w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, które maja zrealizować do końca roku.

W dowód uznania i wdzięczności za udział w życiu kulturalnym, artystycznym i społecznym Gminy otrzymały pamiątkowy grawerton, kwiaty oraz drobne upominki. Przesyłamy „Zapominajce” serdeczne gratulacje i podziękowania wraz z życzeniami dalszych sukcesów.


Obrazek
20 listopada br. w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne została oficjalnie podpisana umowa w sprawie realizacji zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo – Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 – 1+614,00” z Wykonawcą zadania Przedsiębiorstwem Budowy I Utrzymania Dróg Sp. z o o. z Ostrowi Mazowieckiej. Planowany termin realizacji inwestycji to 30 czerwca 2020r.Filmy edukacyjne poświęcone mazowieckim rezerwatom przyrody

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody"
https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s


Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl.


Film "Wyspy szczęśliwe"
https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4


"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Autor filmu: Sławomir Wąsik.

Film zrealizowany na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w gminie w dniach 25-29 listopada br.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Pobierz101 Rocznica Odzyskania Niepodległości w Zarębach Kościelnych.

Jako społeczność gminy i parafii Zaręby Kościelne upamiętniliśmy 101 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się od mszy św z udziałem zaproszonych księży, pocztów sztandarowych, ułanów w barwach 10 Pułku Ułanów Litewskich, pułkowników, którzy każdego roku przybywają wraz z rodzinami na zaproszenie głównego organizatora tych świąt ks kan. dr Andrzeja Dmochowskiego, licznie zgromadzonych parafian, Zgromadzenia Bractwa Kurkowego na czele z Panem Zdzisławem Niegowskim, dzieci z naszej szkoły wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami.

Obrazek
Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w gminie.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

PobierzSpotkanie dotyczące uzyskania środków na "Wsparcie dla rozwoju lokalnego. "

Urząd Gminy Zaręby Kościelne oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie informujące o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Spotkanie odbędzie się 19 listoapada br. (wtorek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, ul. Kowalska 14.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla operacji zgodnych z zakresem określonym w 2 ust.1 pkt 2 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1570 ze zm.).

Pobierz


INFORMACJA Z DNIA 14 SIERPNIA 2019 ROKU O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH

Na podstawie paragrafu 5 Uchwały Nr XXIX/216/18 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie dotacji sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości o udzielonej dotacji w kwocie 8.000,00 zł dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 14.Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.

Pobierz porządek obrad.
Prosimy o odbiór protokołów suszowych z oszacowania strat.


Protokoły lub kopie można odbierać w pokoju nr 14 w godz. 8.30-15.30.

Prosimy o niezwłoczny odbiór protokołów z uwagi na konieczność przedłożenia przez Państwa Wniosków o wypłatę środków finansowych do ARIMR do 15 listopada br.

Wszystkie protokoły kwalifikują się do wypłat (protokoły powyżej 30% kwalifikują się do wypłat z pomocy publicznej, protokoły poniżej 30 % - wypłaty z pomocy de minimis do danej uprawy, w której straty przekroczyły 30%).Aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
Pobierz informacjęINFORMACJA O USŁUGACH KOMERCYJNYCH (odpłatnych)
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Pobierz informacjęPobierz cennik usług.SZKOLENIE: DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE – ZAGRODOWE PRZETWÓRSTWO MLEKA

24 października 2019 r., godz. 10:00 – 15:00
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

Plan szkolenia:

10.00 - 10.15 Rejestracja uczestników, kawa, herbata

10.15 - 10.30 Otwarcie szkolenia
Przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”
Roman Malicki - Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie

10.30 – 11.00 Wprowadzenie Krzysztof Zaniewski - Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

11.00 – 12.30 Dobre praktyki mleczarskie
Krzysztof Jaworski - serowar żuławski

12.30 – 13.00 Obiad

13.00 – 14.30 Produkcja serów podpuszczkowych
Krzysztof Jaworski - serowar żuławski

14.30 – 15:00 Dyskusja i zamknięcie szkolenia
Konferencja nt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza potrzeb, możliwości i kierunków w powiecie ostrowskim”

Zapraszamy mieszkańców Powiatu Ostrowskiego do udziału w Konferencji nt. „Opieka paliatywna i hospicyjna – analiza potrzeb, możliwości i kierunków w powiecie ostrowskim”, która odbędzie się w dniu 17 października br. (czwartek)
o godz. 10.00 w Starej Elektrowni, ul. 11 Listopada 7 w Ostrowi Mazowieckiej.

Starosta Ostrowski
/-/ Zbigniew Chrupek
Spotkanie w Zarębach Kościelnych!
Obrazek
„Wykaz zakładów do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)”.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż na stronie PIW
w Ostrowi Mazowieckiej: http://www.ostrowmaz.piwet.net/ zamieszczono „Wykaz zakładów do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia (strefy niebieskiej)”.

Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 07 października do 04 listopada 2019 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania
KGW Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe

W miesiącu wrześniu na terenie Gminy Zaręby Kościelne odbyły się dwa ważne wydarzenia integrujące lokalną społeczność.

Były to Pikniki Ekologiczne „Zdrowo, smacznie i wesoło na wsi” które odbyły się dnia 15 września w Chmielewie oraz dnia 29 września w miejscowości Kępiste-Borowe.

Inicjatorami i jednocześnie organizatorami przedsięwzięć były nowo powstałe na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich posiadające siedziby w tych właśnie miejscowościach.

Panie przygotowały poczęstunek - przepyszne, zdrowe potrawy przyrządzone z płodów rolnych lokalnych gospodarstw. Imprezy uświetniły występy zespołów ludowych „Zapominajka” z Zarąb Kościelnych, „Małkinianka” z Małkini Górnej oraz „Kwiaty Polskie” z Chmielewa.
Na dzieci czekały konkursy: w Chmielewie - konkurs przygotowany przez Bibliotekę Publiczną Gminy w Zarębach Kościelnych o „Ochronie i promocji zdrowia”; w Kępistach-Borowych - konkurs rysunkowy pod hasłem: „Moje ulubione warzywa i owoce”, animacje i wiele innych atrakcji m.in. dmuchane zjeżdżalnie, gry, zabawy, malowanie buzi, wata cukrowa.

Osoby dorosłe natomiast, mogły wziąć udział w „Konkursie Ekologicznym” - zorganizowanym w Kępistach-Borowych, a w Chmielewie - „Konkurs Kulinarny” na zdrową potrawę z produktów pochodzących z pól i ogrodów.

Zwycięzcy otrzymali nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Ostrowskiego Pana Zbigniewa Chrupka, a ze względu na to, że w konkursie Kulinarnym brało udział wiele wspaniałych potraw, Jury zdecydowało przyznać wśród uczestników kilka wyróżnień, dla których nagrody ufundowała Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszula Wołosiewicz.

Imprezy zostały zorganizowane ze środków pozyskanych z Funduszu Składkowego KRUS w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia pt. ,,Wsparcie działań promujących ochronę zdrowia i profilaktykę zdrowotną wśród rolników i członków ich rodzin” oraz przy wsparciu finansowym i pozafinansowym lokalnych władz samorządowych – Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy Zaręby Kościelne - przedstawiciele których swoją obecnością podnieśli rangę wydarzeń.

Przedsięwzięcia czynnie wspierały: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespół Doradców Rolniczych z Ostrowi Mazowieckiej, Ochotnicze Straże Pożarne z Chmielewa i Zarąb Kościelnych a także Małkińska Policja. Serdecznie dziękujemy.

Pogoda dopisała. Zabawy w plenerze trwały wiele godzin.

Czekamy na kolejne inicjatywy organizowane dla lokalnej ludności.

Zobacz galerię zdjęćWykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa prawnego obowiązujący od 01.10.2019 r.

PobierzBędzie się budowało w gminie Zaręby Kościelne!

Dnia 23 września w Urzędzie Wojewódzkim w Ostrołęce z rąk Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wicewojewody Sylwestra Dąbrowskiego, posła Arkadiusza Czartoryskiego oraz Dyrektora Delegatury Marcina Grabowskiego samorządowcy
z powiatu ostrowskiego i ostrołęckiego otrzymali symboliczne czeki, za którymi idą konkretne pieniądze na dofinansowanie budowy dróg gminnych i powiatowych.
Tak wysokiego dofinansowania ze środków rządowych jeszcze nie było!
Gmina Zaręby Kościelne otrzymała 75% dofinansowania na przebudowę drogi gminnej Grabowo - Skłody-Średnie. Całkowita wartość projektu to 2.210.886,37zł,
z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1.658.164,00zł, pozostała kwota 552.722,37 stanowią środki własne.
Powiat ostrowski otrzymał rekomendację 3 projektów na kwotę 13.001.173 zł.
Jeden z nich dotyczy Gminy Zaręby Kościelne : „Przebudowa drogi powiatowej Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo ”. Całkowita wartość projektu to 6.268.000,00zł, kwota dofinansowania 5.014.400,00zł, środki własne 1.253.600,00zł, co stanowi aż 80% dofinansowania!
Dziękujemy rządowi na czele z Panem Premierem Mateuszem Morawieckim za te pieniądze, które stanowią znaczną pomoc dla gmin i powiatów.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że nasza Gmina z inicjatywy Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka przystąpiła do programu dotyczącego dofinansowania usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej (zbieranie, transport, zagospodarowanie).
Pobierz informacjęPobierz załącznikPomoc suszowa: planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków 3 października br.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pomoc dla gospodarstw rolnych poszkodowanych w tym roku w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi. Rekompensaty pochodzić będą z budżetu krajowego. Planowany termin rozpoczęcia naboru wniosków to 3 października 2019 r.

Pomoc będzie udzielana na każdy hektar dotkniętych np. suszą upraw rolnych, w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę, wynoszą co najmniej 30 proc. uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku.

Stawka pomocy będzie zróżnicowana i przewiduje się, że będzie wynosić:

- 1000 zł w na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej uprawy;
- 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy;
- 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 70 proc. danej;
- 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody obejmujące co najmniej 30 proc. i mniej niż 70 proc. danej uprawy.

Wypłata pomocy będzie realizowana jako pomoc „wyłączeniowa” dla gospodarstw rolnych, w których straty w dochodach wyniosą powyżej 30 proc. średniej produkcji rolnej z trzech poprzednich lat lub trzech z pięciu lat po odjęciu wartości najwyższej i najniżej albo w formule pomocy de minimis, jeżeli straty w dochodach będą wynosić nie więcej niż 30 proc. średniej produkcji rolnej danego gospodarstwa.

Kwota pomocy będzie pomniejszona o 50 proc. tym rolnikom, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia co najmniej połowy powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Wnioski będą przyjmowały biura powiatowe ARiMR.

Tekst: ARiMRUprzejmie zapraszamy na posiedzenie XI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.Zebranie wiejskie w Zarębach Kościelnych dot. środków z funduszu sołeckiego. Zapraszamy wszystkich mieszkańców! 17 września 2019r.
o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Obrazek
Spotkanie z Ministrem Środowiska w Zarębach Kościelnych!

Zapraszamy na spotkanie z Ministrem Środowiska Panem Henrykiem Kowalczykiem, który znany jest mieszkańcom ziemi zarębskiej od lat. Tym razem oprócz spraw rolniczych poruszane będą tematy związane z ochroną środowiska: Mój Prąd, AgroEnergia, Czyste Powietrze oraz sprawy bieżące mieszkańców gminy.

Spotkanie odbędzie się 16 września br. o godz. 19.00 na Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej.
ObrazekPiknik Rodzinny w Chmielewie - 15 września br. o godz. 14.00
Obrazek
Koncert w ramach Jubileuszowego XV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica

Zapraszamy na koncert, który odbędzie się w dniu 22 września br. w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej o godz. 19.00 w ramach Jubileuszowego XV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica.

Pobierz plakatWYSTAWA GRZYBÓW 2019 w dniach 17 - 20 września

Informacje dodatkowe oraz rezerwacja przez szkoły i przedszkola godziny zwiedzania: tel. 29 644 06 80 wew. 39 lub 73, e-mail pz.ostrow@psse.waw.pl


Organizatorami wystawy są Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowi Mazowieckiej i Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka.

W skład wystawy wchodzą grzyby świeże oraz atrapy grzybów jadalnych, niejadalnych i trujących pogrupowane pod kątem ich podobieństwa zewnętrznego. Całość wzbogacona jest licznymi planszami edukacyjnymi. Wystawę grzybów kapeluszowych uzupełni ekspozycja grzybów powodujących wady drewna.

Organizatorzy poza informacjami dotyczącymi rozpoznawania i zbierania grzybów zapewniają każdemu zwiedzającemu materiały informacyjne na temat właściwego korzystania z lasu, grzybobrania oraz ochrony przed kleszczami.

Zapraszamy we wtorek w godzinach 12.00 - 16.00, środa-czwartek 9.00 - 16.00, piątek 09.00 - 13.00 w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Sikorskiego 3.Prezes KRUS zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży Strategia Prewencji w Rolnictwie 2019.

Zasady oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie:


Regulamin Konkursu Wizja Zero
Projekt Gminy Zaręby Kościelne pn.: „Program rozwoju edukacji przedszkolnej w Gminie Zaręby Kościelne” znalazł się wśród projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.04-IP.01-14-080/19 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” RPO WM 2014-2020. Projekt zajął wysoką 12 pozycję na 52 miejsca.

Wartość projektu ogółem: 316 609,13
Wnioskowane dofinansowanie: 247 189,13

Główne założenia projektu to utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizacja zajęć dodatkowych dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, wydłużenie godzin OWP o 5h oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych nauczycielki wychowania przedszkolnego w okresie 22.06.2020-31.08.2021.
Informacja o nowych inwestycjach w Naszej Gminie!

30 sierpnia 2019 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, zgłoszonych do dofinansowania w naborze przeprowadzonym w dniach 13 marca - 12 kwietnia 2019 r.

W kategorii drogi gminne rekomendowano 165 wniosków na listach podstawowych oraz 129 na listach rezerwowych. Nasz projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 261125W Grabowo - Skłody-Średnie w lokalizacji km 0+000,00 - 1+614,00” zajął wysoką 52. pozycję. Całkowita wartość projektu to 2.210.886,37zł, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1.658.164,00zł, pozostała kwota 552.722,37 to środki własne.

W kategorii drogi powiatowe rekomendowano 51 wniosków na listach podstawowych oraz 27 na listach rezerwowych. Powiat ostrowski otrzymał rekomendację 3 projektów na kwotę 13.001.173 zł. Jeden z nich dotyczy Gminy Zaręby Kościelne : „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo od km 9+445 do km 13+000”. Całkowita wartość projektu to 6.268.000,00zł, kwota dofinansowania 5.014.400,00zł, środki własne 1.253.600,00zł.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ oraz Starosta Ostrowski
zapraszają do odwiedzenia stanowiska NFZ w Szpitalu w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 budynek C (w Poradni Onkologicznej), I piętro, pokój nr 107.

Na stanowisku będzie można:
•potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne,
•uzyskać informacje o najkrótszych terminach leczenia,
•otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (tzw. EKUZ),
•założyć Internetowe Konto Pacjenta.


PobierzZamknięty przejazd kolejowy Zaręby Kościelne.

Od 22 sierpnia 2019 do 16 września 2019r przejazd kolejowy w Zarębach Kościelnych będzie zamknięty. Za wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowanie objazdów odpowiada wykonawca - firma INTERCOR. Poniżej
w załączeniu znajduje się plan objazdu. Wyłączenie z ruchu przejazdu kolejowego jest konieczne ze względu na prace przy budowie toru. Prosimy o wyrozumiałość
i zachowanie szczególnej ostrożności.

PobierzOd 02.09.2019 rusza nowa linia autobusowa.

Od 2.09.2019 r. zostanie uruchomiona nowa linia regularna Gąsiorowo - Uścianek Wielki - Zaręby Kościelne - Kosuty - Niemiry - Stara Złotoria - Nowa Złotoria - Daniłowo - Żachy-Pawły - Niegowiec - Biel - Ostrów Maz.
Przypominam o możliwości zakupu biletów miesięcznych z ulgą ustawową.
Do zakupu biletu z ulgą uczniowską niezbędna jest ważna legitymacja szkolna. Uczniowie pierwszych klas szkoły średniej mogą zakupić bilet na podstawie legitymacji ze szkoły podstawowej lub gimnazjum ważnej do 30.09. Zapraszamy do biura firmy ul. Kochanowskiego 16 w Małkini w godzinach 10-17.00. Zapraszamy.
Od 2.09.2019 r. zostaje uruchomiona nowa linia regularna:
- Gąsiorowo 7.02
- Gąsiorowo PKP 7.05
- Uścianek Wielki - 7.13
- Zaręby Kościelne Rynek 7.18
- Kosuty 7.20
- Niemiry 7.22
- Stara Złotoria 7.24
- Nowa Złotoria 7.26
- Dworzec Autobusowy Ostrów Maz. 7.42
Odjazdy z Ostrowi Maz: 13.40 i 15.30
Przypominamy, że w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd Gminy Zaręby Kościelne będzie czynny w godz. 7,00-15,00.
Zapraszamy na posiedzenie X Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.

Szkolenie pn. "Social Media w działalności organizacji pozarządowej"

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( MOWES) oraz Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na bezpłatne szkolenie pn. " Social Media w działalności organizacji pozarządowej", które odbędzie się w dniu 30.08.2019 r. (piątek) w godz. 10.00-16.00 w Starej Elektrowni przy ul. 11 Listopada 7
w Ostrowi Mazowieckiej ( piętro I ). Szkolenie prowadzone będzie warsztatowo z wykorzystaniem komputerów - prosimy o zabranie ze sobą laptopów.

Liczba miejsc jest ograniczona. bardzo prosimy o zgłaszanie udziału do dnia 26.08.2019 r. mailowo na adres: lwachowski@cofund.org.pl z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy organizacji.

W załączniku zaproszenie oraz program szkolenia.
PobierzWyłączenia prądu w dniach 19-23 sierpnia br.


W załączniku aktualne informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.
Pobierz informacjęSpotkanie w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne dot. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy.

Dnia 19.08.2019 r. o godz. 12.00.

Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, Sala konferencyjna UG
Spotkanie informacyjno-szkoleniowe „Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie nowego miejsca pracy„

Dnia 19.08.2019 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68

Zgłoszenia na szkolenie przyjmuje Wydział Promocji, Rozwoju Powiatu i Oświaty,
tel. 29 645 71 06 do 16 sierpnia br.

Pobierz program spotkania,Pobierz informacje,Pobierz informację,Pobierz informację.


Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza do udziału w konkursie „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Do konkursu zgłaszać można wolontariuszy, grupy wolontariuszy lub rodziny, które wspólnie podejmują działania społeczne. Zamierzeniami przedsięwzięcia są przede wszystkim: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw mających za zadanie podniesienie prestiżu wolontariatu, zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców województwa o rodzajach wolontariatu i obszarach pracy wolontariuszy, a także zachęcanie Mazowszan do podejmowania aktywności wolontariackiej.
Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

Dodatkowych informacji udziela:

Biuro Dialogu Obywatelskiego
Departament Organizacji
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

e-mail: dialog@mazovia.pl, tel: 22 59 79 679


Formularz zgłoszeniowy, Regulamin konkursu.KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO: ASYSTENT RODZINY

Pobierz informacjęKomunikat - 1 sierpnia włączone zostaną syreny alarmowe.

W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Zaręby Kościelne w dniu 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe, które emitować będą akustyczny sygnał alarmowy, trwający 1 minutę.

Zasady pozyskiwania środków z funduszu sołeckiego.

Fundusz sołecki są to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane na realizację przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Podstawą prawną jego funkcjonowania jest ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, ze zm.).

Zapraszamy do zakładki Fundusz sołecki w celu zapoznania się z dokumentacją.Ogłoszenie ws. przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat spowodowanych przez suszę w 2019 r.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że w dniu 24.07.2019 r. w serwisie internetowym monitoringu suszy rolniczej prowadzonej przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (http://www.susza.iung.pulawy.pl/), ukazał się raport potwierdzający wystąpienie na terenie Gminy Zaręby Kościelne zagrożenia suszą w następujących uprawach rolniczych:

Kategoria gleby I: zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno i zielonkę, tytoń, warzywa gruntowe, krzewy owocowe, rośliny strączkowe oraz łąki i pastwiska.

Kategoria gleby II : kukurydza na ziarno i zielonkę, krzewy owocowe, rośliny strączkowe oraz łąki i pastwiska.

Informacja na temat kategorii oraz rodzaju uprawy znajduje się tu: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1416112/


Kategoria gleby nie oznacza jej klasy jest to inna klasyfikacja poniżej wyjaśnienia oraz mapka kategorii:

http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/ - kategorie glebowe,

http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ - mapa kategorii.


Raport daje podstawy do składania wniosków o dokonanie szacowania szkód ww. uprawach rolnych dotkniętych tym niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym.

Wzory wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne pokój nr 10, lub na stronie internetowej http://zareby-kosc.pl/ w dziale aktualności.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 05.08.2019 r., tak aby umożliwić komisji szacowanie straty jeszcze przed zbiorem uprawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne pokój nr 10 lub pod nr telefonu 862763122, 862763126.


Do wniosku należy dołączyć:

- Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
- Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/ księga stada / paszporty.

Do pobrania: Pobierz wniosekW niedziele 21 lipca br. odbył się niezwykle udany Piknik Rodzinny w Zakrzewie-Kopijkach.

Piknik rozpoczął się mszą świętą koncelebrowaną przez ks. proboszcza parafii Zuzela Jerzego Krysztopę. Swoją obecnością zaszczycił nas Minister Cyfryzacji Pan Marek Zagórski wraz z dyrektorem biura Łukaszem Dudkiewiczem, obecna była również Pani Dorota Zapaśnik z Ministerstwa Rozwoju i Inwestycji, Wójt Gminy Nur wraz z rodziną Pan Rafał Kruszewski. Powiat ostrowski reprezentował Wiceprzewodniczący Rady Pan Roman Malicki, członek Zarządu Powiatu Pan Stefan Rostkowski radni powiatu Pani Eliza Drewnowska, Radosław Litwa, radni gminy Zaręby Kościelne, sołtysi i licznie przybyli mieszkańcy gminy i okolic. Na rowerach przybyły Panie z KGW Kępiste-Borowe. Szczególnie dużo atrakcji czekało na dzieci, na stoiskach można było kupić zabawki, lody, watę cukrową, kosmetyki. Dla wszystkich czekała bezpłatna grochówka, ciasto, kawa, herbata, napoje. Dzieci mogły do woli korzystać z bezpłatnych zjeżdżalni, malowania twarzy, zabaw z animatorami. Odbył się pokaz udzielania pierwszej pomocy. Opiekę medyczną zapewniła Pani Jolanta Nienałtowska. Chłopcy rozegrali mecz piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Zaręby Kościelne - każdy z graczy otrzymał pamiątkowy mały puchar. Podczas festynu odbyła się zbiórka pieniędzy na operację dla Marcina Błędowskiego. Dziękujemy za tę zbiórkę Kierownik GOPS Pani Dorocie Ludwichowskiej. Apel mamy Marcina spotkał się z niezwykle dużym odzewem. Zebrano kwotę 3032,50zł., pieniądze zostały wpłacone na konto Marcina w fundacji Siepomaga.

Organizatorami festynu byli: Gmina Zaręby Kościelne, KGW "Zakrzewiacy" na czele z Panią Prezes i jednocześnie Przewodniczącą KGW Panią Natalią Karpińską. Główne obowiązki organizacyjne spoczęły na barkach Pani Justyny Pętkowskiej Radnej Powiatu Ostrowskiego, pełniącą również funkcję Dyrektor Biura Poselskiego Ministra Marka Zagórskiego. Organizacyjnie i logistycznie oprócz pracowników Urzędu Gminy mnóstwo pracy włożyli członkowie KGW "Zakrzewiacy", którzy pracowali ciężko angażując swoje rodziny. Impreza odbywała się pod patronatem Starosty Ostrowskiego oraz Ministra Marka Zagórskiego.
Pragniemy również wyrazić ogromną wdzięczność za udzielone wsparcie Ministrowi Cyfryzacji Panu Markowi Zagórskiemu . Na pomoc Pana Ministra możemy zawsze liczyć, za co z całego serca dziękujemy. Na terenie boiska znajdował się namiot Prawa i Sprawiedliwości pełen nagród i gadżetów.
Serdeczne podziękowania za nieocenioną pomoc i ogromne zaangażowanie w organizacji pikniku składamy wszystkim sponsorom:
1. Starostwo Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
2. Elżbieta i Michał Skłodowscy – Skłodowski Sp.J. Zaręby Kościelne
3. Max Bud Paweł Socik - Zakrzewo Słomy
4. Alum Plast Jacek Ogrodnik - Skłody-Stachy
5. Sala Bankietowa Tango Józef Gumiężny - Szulborze Wielkie
6. Lewiatan Małgorzata i Leon Zakrzewscy - Zaręby Kościelne
7. Jolanta Nienałtowska, która na pikniku pełniła dyżur opieki medycznej oraz ufundowała nagrody
8. Piekarni GS Samopomoc Chłopska - Zaręby Kościelne.
Projekt Fundacji „Reaxum” pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków PFRON.

Fundacja „Reaxum” realizuje projekt pn. „GraduatON” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Pobierz informacjęNabór na darmowe badanie w kierunku osteoporozy dla mieszkańców gminy.

Prosimy wszystkich zainteresowanych profilaktyką osteoporozy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych do pokoju nr 14, tel. 862763112.

Badanie zostanie przeprowadzone bezpłatnie dla wszystkich chętnych, po zgromadzeniu minimalnej liczby osób. Badania pokazują aktualny stan układu kostnego zarówno w przypadku osób młodych jak i osób w podeszłym wieku.

Termin zgłoszeń upływa 2 sierpnia br.

Pobierz informacjęPodpisanie umów na zadania związane z MIAS MAZOWSZE 2019.

15 lipca 2019 r. o godz. 12.00 w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się uroczyste podpisanie umów na zadania związane z Mazowieckim Instrumentem Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. Gminę Zaręby Kościelne reprezentowały: Wójt Urszula Wołosiewicz, Skarbnik Agnieszka Rostkowska oraz Sołtysi ze wsi Chmielewo Marta Brzozowska oraz Zakrzewo-Kopijki Natalia Karpińska. Ze strony władz Samorządu Województwa Mazowieckiego: Elżbieta Lanc oraz Janina Ewa Orzełowska Członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Jan Augustyniak Radny Województwa Mazowieckiego.

Nasza Gmina uzyskała dofinansowanie do budowy placów zabaw w 4 miejscowościach: Chmielewo, Kietlanka, Pętkowo Wielkie, Zakrzewo-Kopijki oraz wiaty z grillem w miejscowości Zaręby Kościelne. Koszt realizacji jednego projektu to około 20tyś. zł a dofinansowanie wynosi 50%. Planowany termin realizacji to październik 2019r.
Obrazek
W dniu 11 lipca 2019 roku Gmina Zaręby Kościelne podpisała umowę z WFOSiGW w zakresie współpracy gminy w realizacji programu "Czyste powietrze". Punkt konsultacyjny znajduje się w Urzędzie Gminy. Pomocy w zakresie wypełniania wniosków będzie udzielał Pan Wojciech Wierzbowski, pokój nr 14, 2. piętro.

Obrazek
Od 15 lipca 2019 r. rolnicy będą mogli składać wnioski do Okręgowych Stacji Chemiczno– Rolniczych w ramach Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

1 lipca 2019 roku w Ministerstwie Środowiska odbyła się wspólna konferencja prasowa Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, która dotyczyła realizacji Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. W konferencji udział wzięły również Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anna Król oraz Wiceprezes WFOŚiGW w Warszawie Kamila Mokrzycka.

Program wapnowania gleb realizowany będzie w latach 2019-2023, a na jego budżet przeznaczonych zostało ponad 300 mln zł. Podstawowym celem tego programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych.

O wsparcie będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5). Dofinansowanie do zakupu wapna udzielane będzie, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R). Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać te gospodarstwa, które mają aktualne badania gleby. Badanie odczynu gleby należy wykonać raz na cztery lata, a próbkę pobiera się z powierzchni nie większej niż 4 ha.

Wysokość dofinansowania w formie dotacji do zakupu wapna będzie zależała od wielkości gospodarstwa, a kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

- do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

- do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

- do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz CaO+MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Do kosztów kwalifikowanych zaliczać się będą koszty zakupu:

- wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),
- środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

Okres kwalifikowalności kosztów – od 1 czerwca 2019 r. do 31 października 2023 r.

Nabór wniosków w ramach programu w regionalnych stacjach rozpoczyna się 15 lipca

Wnioski będzie można składać w Okręgowych Stacjach Chemiczno
– Rolniczych, gdzie każdy uprawniony uzyska wszelką pomoc w ich wypełnieniu.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

- Opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;
- Faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące;
- Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie

należy składać od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej. W województwie mazowieckim do:

1. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Warszawie,
ul. Żółkiewskiego 17, 05-075 Warszawa-Wesoła.
2. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Kielcach,
ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce.
3. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Łodzi,
ul. Zbocze 16a, 92-003 Łódź.
4. Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej w Lublinie,
ul. Sławinkowska 5, 20-810 Lublin.
5. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku,
ul. Ogrodowa 10, 15-027 Białystok.
6. Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie,
ul. Kołobrzeska 11, 11-041 Olsztyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 22 504 41 00 wew. 169.8 lipca br. w Naszej Gminie odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne – Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W” zrealizowanej w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 4.447.771,35 zł, w tym kwota dofinansowania inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego 1.932.260,00 zł, natomiast z budżetu Gminy Zaręby Kościelne 1.200.000,00 zł, pozostałe środki w kwocie 1.315.511,35 zł. pochodzą z budżetu powiatu.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz Samorządu Województwa Mazowieckiego: Janina Ewa Orzełowska Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Jan Augustyniak Radny Województwa Mazowieckiego, drogę poświęcił ks. Robert Zabielski, przedstawiciele władz Powiatu Ostrowskiego na czele ze Starostą Ostrowskim Zbigniewem Chrupkiem, Wicestarostą Józefem Rostkowskim, przedstawiciele władz Gminy Zaręby Kościelne na czele z Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszulą Wołosiewicz, kierownictwo Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, Mirosław Przesmycki - wykonawca inwestycji (Firma Transportowo – Usługowa z siedzibą w Małkini Górnej), kierownik budowy oraz inspektor nadzoru.W dniach 6-7 lipca odbyła się wycieczka na Jasną Górę na dwudniowe uroczystości kończące ułańską pielgrzymkę z Zarąb Kościelnych do Częstochowy.

Ułani pod dowództwem rotmistrza ks kan. Andrzeja Dmochowskiego konno wyruszyli z Zarąb K. 26 czerwca by po 10 dniach dotrzeć przed Jasnogórski Szczyt. Parafianie rano 6 lipca wyruszyliśmy autokarami by ich witać i uczestniczyć w dwudniowych uroczystościach. Od 20 lat czyli od początku kawaleryjskiego pielgrzymowania całą organizacją wyjazdu autokarowego zajmuje się Pani Wójt Urszula Wołosiewicz. Z tej okazji otrzymała pamiątkowy dyplom oraz grawer i wielkie podziękowania od ks proboszcza, ułanów jak również pielgrzymów autokarowych. Trud organizacji dwudziestu pielgrzymek wynagradza radość wspólnej modlitwy, śpiewów, zadowolenie uczestników. Po raz dwudziesty modlili się przed cudownym obrazem, a wspólne śpiewanie jadąc w autokarze pieśni religijnych, patriotycznych, ułańskich zjednoczyła wspólnotę parafialną. Liczna ilość osób wybrała się własnymi samochodami na Jasną Górę. To także ogromna promocja naszej gminy .Rozprza, siostrzana miejscowość Zarąb Kościelnych.

Każdego roku wracając z Częstochowy wycieczka zajeżdża do ważnych miejsc. W tym roku zajechali do Rozprzy, siostrzanej miejscowości Zarąb Kościelnych, o której istnieniu do niedawna nie wiedzieliśmy. W grudniu 2018 roku Pani Wójt Urszula Wołosiewicz nawiązała kontakt z profesor Wandą Nalepą Amarantidou, która napisała książkę o Józefie Zarembie bratanku Szymona Zaremby. Szymon Zaremba pobudował klasztor w Zarębach oraz kościół w Rozprzy. W okolicach Rozprzy mieszkał ród Zarembów mamy więc wspólną historię. Obecnie znajduje się w Rozprzy przepiękne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia. Było to piękne i historyczne spotkanie z przedstawicielami władzy Rozprzy, z ks proboszczem. Po tylu latach dwie gminy i parafie połączone wspólną historią rodu Zarembów spotkały się i poznały. Pani Wójt zaprosiła przedstawicieli Rozprzy i panią profesor do Zarąb Kościelnych. Uczestnicy zostali miło przywitani oraz otrzymali pamiątki , za co serdecznie z całego serca dziękują.


Ankieta dotycząca przywrócenia linii kolejowej nr 34, OSTROŁĘKA – OSTRÓW MAZOWIECKA – MAŁKINIA

Z inicjatywy Zespołu do zdiagnozowania potrzeb lokalnych w zakresie komunikacji kolejowej na linii nr 34 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia, powołanego Zarządzeniem Starosty Ostrowskiego Nr 20/2019 z dnia 3 lipca 2019 r., prosimy o wypełnienie ankiety on – line lub dostarczenie jej do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Ankieta dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:
https://www.interankiety.pl/i/N4QxYr6W
oraz w papierowej w załączeniu.


Pobierz pismo przewodnie,Pobierz ankietę.Konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone kandydatury jasno wskazały, że w polskiej wsi tkwi szeroki potencjał turystyczny.

Polska Organizacja Turystyczna rozpoczyna drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”, którego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z turystyką wiejską. Wszystko, by promować dobre praktyki, wymieniać się doświadczeniami i wspierać lokalnych przedsiębiorców oraz społeczności. Celem działań POT jest zwiększenie zainteresowania taką formą turystyki i gospodarcze aktywizowanie obszarów wiejskich, bazując na ich potencjale.

— Polska wieś to wyjątkowe połączenie: tradycji, zróżnicowanej przyrody, smacznej kuchni, natury, spokoju i życzliwych ludzi. Staje się modnym kierunkiem podróży, a terminy w najlepszych gospodarstwach agroturystycznych, będących laureatami poprzedniej edycji, zarezerwowane są nawet rok wcześniej. Baza noclegowa i gastronomiczna wraz z ofertą uzupełniającą stale się rozwijają, ścigając światowe trendy — mówi prezes POT Robert Andrzejczyk.

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do konkursu właścicieli obiektów turystycznych, podmioty prowadzące działalność turystyczną na wsi, a także regionalne organizacje turystyczne, lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej czy lokalne grupy działania. Kandydatury można zgłaszać na stronie nawsinajlepiej.polska.travel w następujących kategoriach:

Wypoczynek u rolnika
Wypoczynek na wsi
Oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi
Tradycyjna kuchnia polskiej wsi
Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca. Następnie prace rozpocznie kapituła konkursu, która wybierze po 3 laureatów w każdej kategorii. Zwycięskie obiekty staną się bohaterami filmów, publikacji i reportaży, a dodatkowo odwiedzą je w trakcie wizyt studyjnych blogerzy, którzy zapewnią dodatkową promocję w mediach społecznościowych oraz blogosferze.

W skład kapituły wejdą eksperci z dziedziny turystyki, kreowania i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej. Nie zabraknie w niej także przedstawicieli, mediów oraz izb branżowych. Finałowa konferencja połączona z wręczeniem nagród odbędzie się 9 sierpnia w Warszawie.

Na realizację konkursu i kampanii „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” POT przeznaczy w 2019 r. blisko 600 tysięcy złotych. Są to środki unijne uzyskane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i działającej w jego ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Główne cele tego programu, koordynowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.VIII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy - 9 lipca 2019r.

Zapraszamy na posiedzenie VIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.30.09.07-Spotkanie o dofinansowaniach do fotowoltaiki,wymiany kotlow c.o. oraz instalcji z OZE, mozliwe 80% dotacji, godzina 11 Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Zaręby Kościelne.

"Wójt Gminy Zaręby Kościelne oraz Fundacja Globaleco serdecznie zaprasza mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie zakładającym dofinansowanie do fotowoltaiki, wymiany kotłów c.o. oraz instalacji z odnawialnych źródeł energii ze środków unijnych, do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym.
Spotkanie odbędzie się:
Wtorek, 09.07.2019r., godzina 11:00 - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Zaręby Kościelne
Celem programu jest wymiana kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców Miasta.
W projekcie istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania w wysokości do 80% kosztów inwestycji.”

25 czerwca, we wtorek, o godz. 14,30 Zaręby Kościelne odwiedzi "BUS 500+". Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego będą udzielać informacji w sprawie zasad uzyskania nowego 500+. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.Ścieżka ekologiczna w Zarębach Kościelnych – już wkrótce.

Dnia 18 czerwca 2019r. w Ministerstwie Środowiska w Warszawie przedstawiciele władz Naszej Gminy Pani Wójt Gminy Zaręby Kościelne Urszula Wołosiewicz oraz Pani Skarbnik Agnieszka Rostkowska podpisały Umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne, gmina Zaręby Kościelne”. Środki w wysokości 80.000,00 zł zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach konkursu na „Zadania z zakresu edukacji ekologicznej.”
Na złożonych 50 wniosków tylko 14 zakwalifikowało się do dofinansowania. Gmina Zaręby Kościelne oceniona została na wysokiej 8. pozycji.

Całkowita wartość projektu to 88.985,00zł. Dofinansowanie z WFOŚiGW wynosi 80.000,00zł, wsparcie finansowe Spółki Skłodowski wynosi 8.000,00zł, wkład własny Gminy to 985,00zł.

Celem zadania jest podniesienie świadomości ekologicznej w warunkach terenowych oraz kształtowanie postaw proekologicznych i poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród osób odwiedzających ścieżkę edukacyjną, w tym u dzieci i młodzieży szkolnej oraz wśród społeczności lokalnej i turystów.

W ramach zadania pn. „Tworzenie ścieżki edukacyjnej w miejscowości Zaręby Kościelne, gmina Zaręby Kościelne” zostaną rozmieszczone urządzenia zawierające gry i tablice edukacyjne m.in.: galeria budek lęgowych, kostki edukacyjne, umieszczone zostaną ławki oraz przeprowadzone warsztaty dla dzieci. Każdy będzie mógł zdobyć wiedzę przyrodniczą poprzez zabawę i wypoczynek na otwartej przestrzeni
Apel do mieszkańców o bezpieczny wypoczynek w okresie letnim!

Zaręby Kościelne, 18 czerwca 2019 r.

W związku z nadchodzącym okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Urszula Wołosiewicz

VII Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 26 czerwca 2019 r., godz. 13.00.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie VII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej informuje:

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym bądź umiarkowanym, zatrudnione lub zarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy, które sprawują opiekę nad dzieckiem uczęszczającym do żłobka, przedszkola mogą uzyskać dofinansowanie do kosztu zapewnienia opieki w ramach programu Aktywny Samorząd moduł I ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informacje uzyskać można w PCPR Ostrów Mazowiecka, ul. Widnichowska 20, Tel. 29 645 53 98 w. 22, www.ostrowmaz.pcpr.pl

Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 31 sierpnia 2019 r.

Dodatkowe informacje:
Pobierz informację,Pobierz informację cz. 2.Nabory wniosków realizowane przez LGD „ZIELONE SIOŁO” w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 w 2019 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIELONE SIOŁO” informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji składanych w ramach:

• Przedsięwzięcia 1 (P.1) „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”.

Dokumenty do pobrania:
Informacje o dofinansowaniuWybory ławników na kadencję 2020-2023.

W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników. W związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce zwrócił się do Rady Gminy Zaręby Kościelne z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników na kadencję lat 2020-2023:
1. Do Sądu Okręgowego w Ostrołęce – 1 ławnik do orzekania w sprawach rozpoznawanych
w Wydziale Cywilnym ( sprawy rozwodowe) oraz rozpoznawanych w Wydziale Karnym, przy czym przyporządkowanie ławników do poszczególnych Wydziałów nastąpi na zasadach określonych przez Radę Ławniczą
2. Do Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej – 1 ławnik do orzekania w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.
Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne (pok.2) oraz pod numerem tel. 86 270 60 04, w godz. 7.30- 15.30.


Informacje o wyborach 2020-2023,Informacja dot. kalendarza wyborczego, trybu zgłaszania i wyboru ławnikówZawołani po imieniu - tablica pamiątkowa w Skłodach-Piotrowicach
- 16 czerwca 2019 roku.Matkę i syna zamordowanych podczas wojny za ukrywanie Żydów uhonoruje Instytut Pileckiego w niedzielę 16 czerwca. W ramach projektu Zawołani po imieniu w miejscowości Skłody-Piotrowice koło Ostrowi Mazowieckiej odsłonięta zostanie kolejna tablica. Upamiętni ona Aleksandrę i Hieronima Skłodowskich, zamordowanych za ukrywanie Żydów w styczniu 1944 roku.Mieszkająca w Skłodach-Piotrowicach rodzina Skłodowskich w czasie niemieckiej okupacji dawała schronienie nieznanym z imienia osobom narodowości żydowskiej. Dowiedzieli się o tym Niemcy. 20 stycznia 1944 roku żandarmi z posterunków w Andrzejewie, Jasienicy i Zarębach Kościelnych obstawili zabudowania gospodarstwa. W tym czasie oprócz Hieronima Skłodowskiego w domu przebywały także jego matka Aleksandra, siostra Apolonia i żona Amelia wraz z pięciorgiem dzieci: Leonardem, Ireną, Natalią, Cecylią i Włodzimierzem. Z relacji świadków, między innymi trzynastoletniego wówczas Leonarda, znamy szczegóły morderstwa.

Inormacja o uroczystości 16 czerwca 2019r., Informacja o Projekcie "Zawołani po imieniu".Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej w dniach 10-14 czerwca 2019r.

Skłody-Stachy nr 8, 9, 10 - ST 09-502- 14.06.2019r. - godz. 10.00 - 12.00

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

PobierzFestyn Rodzinny 2019 w Zarębach Kościelnych.

W dniu 1 czerwca odbył się Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych. Głównym organizatorem imprezy był Urząd Gminy Zaręby Kościelne. Imprezę wspierała miejscowa szkoła i Rada Rodziców. Festyn rozpoczął się o godz. 15.00, Pani Wójt Urszula Wołosiewicz oficjalnie powitała wszystkich i zaprosiła do wspólnej zabawy. Wśród obecnych był m.in. Pan Marek Zagórski Minister Cyfryzacji, oraz przedstawiciele instytucji oraz władz powiatu, gminy.

Główną atrakcją wieczoru był występ gwiazdy muzyki tanecznej zespołu Power Boy, który zgromadził tłumy pod sceną. Wszyscy bawili sie świetnie.

Na wszystkich zarówno tych młodszych jak i starszych czekało mnóstwo atrakcji m.in.:

- bezpłatne wesołe miasteczko dla dzieci z okazji dnia dziecka,
- przejażdżki bryczkami oraz kucyki,
- występy artystyczne dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych,
- konkursy, gry i zabawy dla dzieci m.in. Konkurs plastyczny przeprowadzony przez LGD „Zielone Sioło” w Ostrowi Maz., konkursy Biblioteki Publicznej Gminy,
- występy zespołów ludowych: Królewskie Inspiracje, Klub Seniora z Andrzejewa, Zapominajka, Kwiaty Polskie,
Konkurs Strong Man Gminy 2019;
- występ młodej wokalistki – Jadwigi Danelczyk,
- występy zespołów muzyczno – tanecznych: Retro Band, Cyganeria oraz CZAR.
- stoiska gastronomiczne, potrawy i napoje regionalne, rękodzieła miejscowych twórców, zabawki, kwiaty,
- stoiska edukacyjno – informacyjne: Policja, BS, ODR, LGD „Zielone Sioło”, hurtownia Skłodowski i inne,
- pokazy strażackie.

Ponadto Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zarebach Kościelnych przeprowadziła rozgrywki sportowe w piłce nożnej, siatkówce oraz ringo.

Podczas Festynu Rodzinnego odbyła się kwesta zorganizowana przez Urząd Gminy Zaręby Kościelne na operacje dla Marcina Błędowskiego, oraz pomoc dla Dominika Biernackiego. Zebrano 4303,84 zł dla Marcina, które wpłacono na konto Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” oraz 2419,71 zł dla Dominika, które wpłacono na konto Fundacji "Serce Dziecka". Pieniądze zostały wpłacone na Fu Dziękujemy serdecznie za wsparcie i pomoc.

Podczas Festynu nagrodzono zwycięzców konkursów:

Zawody wędkarskie o Puchar Wójta w miejscowości Kępiste Borowe:

I miejsce: Mateusz Krupa – Stara Złotoria

II miejsce: Adam Skowroński – Stara Złotoria

III miejsce: Mariusz Kardaś – MałkiniaWyniki konkursu „Najpiękniejszy ogródek w gminie”:

I miejsce: Grażyna Gaś – Grabowo , Jadwiga Kempista – Zaręby Leśne

II miejsce: Andrzej Mikołajczyk - Chmielewo

III miejsce: Grażyna Zalewska – Zaręby Kościelne

Wyróżnienie: Renata Szczepańska – Rostki-DaćbogiWybory „STRONG MAN” na Festynie Rodzinnym w dniu 1 czerwca 2019r.

I miejsce: Piotr Świerżyński – Uścianek Wielki

II miejsce: Grzegorz Marcinowski – Zaręby Kościelne

III miejsce: Jerzy Marcinowski – Ostrów Mazowiecka


Sponsorzy Festynu Rodzinnego w Zarębach Kościelnych 2019r.:

MULTIKOM Andrzej Nakielski Ostrołęka,
Skłodowski Spółka Jawna Zaręby Kościelne,
TOMPLAST Jerzy Maciocha Warszawa,
Producent Paliw Ekologicznych Jacek Ogrodnik Skłody-Stachy,
PPHU ,,Tosia” Karol Zyśk Małkinia Górna,
Bank Spółdzielczy W Ostrowi Mazowieckiej,
PHU ,,Mado” Andrzej Mróz Kosów Lacki,
Usługi Transportowe Tadeusz Sienicki Kępiste-Borowe,
Przedsiębiorstwo Urbanistyczno-Budowlane ,,TECHBUD” Jan Malinowski Wyszków,
Rozlewnia Wód ,,Kacper” Andrzej Kempisty Zaręby Kościelne,
Punkt Apteczny Krystyna Długołęcka Zaręby Kościelne,
Praktyka Lekarska Jakub Tadeusz Ruman Zaręby Kościelne,
DOM-BUD Jan Podleś Nienałty-Szymany,
Hurtownia Artykułów do Produkcji Rolnej Jolanta Nienałtowska – Nienałty-Szymany,
Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” Zaręby Kościelne,
PHU Leon Zakrzewski Zaręby Kościelne,
Usługi Transportowe i Handel Danuta Chlubicka Zaręby Kościelne,
ROLSTAL Pawłowski Ostrów Mazowiecka.„Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”

Samorząd Województwa Mazowieckiego po raz drugi realizuje konkurs fotograficzny „Mazowiecki Konkurs Fotografii Kulinarnej”. Skierowany jest on do osób, których interesuje fotografowanie, zarówno amatorów jak i profesjonalistów. Warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie jest fakt zamieszkania na terenie województwa mazowieckiego.

Głównym celem konkursu jest edukacja w obszarze produktów tradycyjnych i lokalnych, zwiększanie poczucia tożsamości regionalnej wśród uczestników oraz zachęta do lepszego poznania tradycji kulinarnych regionu Mazowsza. Konkurs promuje atrakcje kulinarne Mazowsza oraz produkty regionalne z logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze, jak również upowszechniania modę na fotografię kulinarną, która jest podróżą przez świat pełen kolorów, struktur, smaków, zapachów i kompozycji.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach tematycznych: „Z Listy Produktów Tradycyjnych”, „ Z Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze”, podzielonych na 10 podkategorii: produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, gotowe dania i potrawy, napoje, inne.

Nabór prac konkursowych trwa do 7 czerwca 2019 r. Regulaminem konkursu dostępny jest na stronach internetowych: https://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/inne/art,154,nabor-do-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kulinarnej-wydluzony-do-7-czerwca-br-.html oraz http://mazowieckie.ksow.pl/news/entry/14344-nabor-do-mazowieckiego-konkursu-fotografii-kuli.html.Zgłoszenia wypadków przy pracy w rolnictwie - informacja KRUS.

Obrazek
Pobierz ulotkę.Podróżnych czeka dużo zmian w rozkładzie.

Kolejna korekta rozkładu jazdy pociągów wchodzi w życie 9 czerwca. Rozkład w takim kształcie będzie obowiązywał do dnia 31 sierpnia 2019 r., jednak na kilku liniach jeszcze przed końcem wakacji wystąpią dodatkowe zmiany.
Podróżnych czeka sporo zmian, dlatego rozkład dobrze jest sprawdzać na bieżąco. Poniżej wskazane zostały najważniejsze zmiany na poszczególnych liniach.

PobierzWymiana urządzeń grzewczych - zgłoś się szybko!

Na zgłoszenia czekamy do 27 maja do godz. 15,30. Prosimy skladać deklaracje w Urzędzie Gminy w pokoju nr 10. Wszelkie informacje związane z projektem można uzyskać pod numerem telefonu 862763122 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, pokój nr 10 oraz 14.

W ramach projektu Gmina będzie ubiegała się o dofinansowanie w wysokości 80% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych oraz zakupu i dostawy instalacji OZE.

W ramach konkursu wsparcie udzielane będzie na realizację projektów dotyczących likwidacji „niskiej emisji” w regionie. Interwencja w działaniu będzie skierowana na realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej/chłodniczej oraz wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe. Wspierane będą kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę (np. drewno, pellet) lub paliwa gazowe, z wyłączeniem pieców węglowych. Wsparcie może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest uzasadnione ekonomicznie. Zakres projektów:

- wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w gospodarstwach domowych (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), kotłowniach osiedlowych,
- wymiana źródła ciepła (kotłów, pieców, urządzeń grzewczych) w budynkach użyteczności publicznej,
- podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej.

Bardzo prosimy o pilny kontakt zainteresowane osoby.

W załączeniu regulamin konkursu oraz ankieta do pobrania.

Pobierz regulamin konkursu, pobierz ankietę/deklaracje uczestnictwaFestyn rodzinny 2019 - 1 czerwca 2019 roku

Festyn odbędzie się na placu targowym przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych.

Podczas Festynu Rodzinnego odbędzie się kwesta zorganizowana przez Urząd Gminy Zaręby Kościelne na operacje dla Marcina Błędowskiego, oraz pomoc dla Dominika Biernackiego.
Prosimy ludzi o dobrych sercach o pomoc i z góry dziękujemy za każde wsparcie, każdą złotówkę.


Obrazek
Obrazek
Pobierz plakatOcena jakości wody z wodociągu Gminy Zaręby Kościelne w I kwartale 2019r.

PobierzUroczyste obchody Święta Rotmistrza Witolda Pileckiego - 17-18.05.2019r.

Pobierz plakat uroczystości.Spotkanie w Zarębach Kościelnych ze Zbigniewem Kuźmiukiem.

Spotkanie odbędzie się 15 maja (środa) o godz 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.

Obrazek

Konkurs na najpiękniejszy ogródek w Gminie Zaręby Kościelne.

Konkurs ma na celu promocję Gminy oraz podniesienie estetyki Gminy poprzez animowanie działań i promowanie indywidualnych rozwiązań w zakresie użytkowego urządzenia posesji i terenów ogrodowych.

Organizator konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Zaręby Kościelne.
2. Nadzór merytoryczny sprawuje referat Gospodarki Komunalnej.

Przedmiotem konkursu :
1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje właściciel, użytkownik nieruchomości lub osoby trzecie ( ale tylko pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody właściciela) poprzez złożenie w U rzędzie Gminy pisemnej deklaracji według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
2. Deklarację należy składać w Urzędzie Gminy ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 10 lub nadesłać pocztą ( decyduje data stempla pocztowego)
3. Deklaracje przyjmowane będą od 20 do 24 maja 2019r.
4. Przystępując do konkursu uczestnik deklaruje, że wyraża zgodę : na publikację imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania, rejestrację fotograficzną oraz nieodpłatne wykorzystanie fotografii do celów promocji gminy.

Dodatkowe informacje: Zarządzenie Nr 31/19 z 8 maja 2019r., Regulamin konkursu - pełna wersja,Karta zgłoszeniowa do konkursu.Planowane przerwy w dostawie prądu na terenie gminy w dniach 13-18 maja.

Zaręby Leśne - St 09-513 - dnia 15.05.2019 - w godzinach 8.00-13.30.

Szczegóły w załączeniu. Pobierz
Obrazek
Święto 3 Maja w Zarębach Kościelnych

Święto Konstytucji 3 Maja oraz Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Zarębach Kościelnych po raz kolejny obchodzono bardzo uroczyście w asyście sześciu księży oraz Ochotniczego Szwadronu Kawalerii w barwach X Pułku Ułanów Litewskich. Organizatorem uroczystości był ks proboszcz dr Andrzej Dmochowski, dowódca szwadronu. Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia flagi i odśpiewania hymnu narodowego. Po mszy św odprawionej za Ojczyznę i poległych w Jej obronie z pięknym programem artystycznym przypominającym historię powstania Konstytucji 3 Maja wystąpiły dzieci i młodzież ze szkoły w Zarębach Kościelnych. Następnie głos zabrali zaproszeni goście oraz wójt gminy. Inscenizację ukazującą dzieje Konfederacji Barskiej poprzez pryzmat dziejów naszego klasztoru i roli w tych wydarzeniach jaki odegrali Szymon Zaremba fundator zespołu klasztorno – kościelnego w Zarębach Kościelnych oraz jego bratanek sławny dowódca wojsk Konfederackich, Marszałek Koronny i Poseł sieradzki na Sejm Rozbiorowy Polski, Generał – Major Wojsk Koronnych Józef Zaremba. W czasach Konfederacji Barskiej rodzina Zarembów mieszkała w ziemi piotrkowskiej, gdzie posiadała kilka majątków, a Szymon Zaremba ufundował również istniejący do dzisiaj kościół w Rozpszy. W inscenizacji brało udział ponad 30 osób, głownie miejscowych ułanów. Po inscenizacji odbyła się defilada, a następnie modlono się przy trumnie Szymona Zaremby, którego zwłoki odziane w kontusz i pas polski zostały zabalsamowane i złożone w podziemiach klasztoru. Ta przepiękna uroczystość na długo pozostanie w naszej pamięci.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 kwietnia 2019 roku.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Więcej informacji o wyborach w zakładce "Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019".

Pobierz
Obrazek


Gmina Zaręby Kościelne w lipcu 2019 r. planuje zorganizowanie w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych półkolonii dla dzieci.

Przewidywane termin półkolonii: 1 – 12 lipca 2019 r. (dwa tygodnie oprócz soboty i niedzieli) w godz. 10.00 – 16.00.

Wpłata rodziców od jednego uczestnika: 100 zł. Pozostałe koszty sfinansowane zostaną z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zaręby Kościelne.

Uczestnicy będą mieli zapewnione różnorodne zajęcia pod opieką wykwalifikowanej kadry oraz wyżywienie (obiad i podwieczorek), planowane są dwie autokarowe wycieczki, np. do kina lub na basen.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem szkoły, pod numerem 86 270 60 16, do dnia 10 maja 2019 r.
Obrazek

Trzydniowa majówka? Dla nas to za mało. W tym roku organizujemy majówkę, która potrwa osiem dni! Chcesz grilla? Niech będzie grill. Chcesz leżaki? Niech będą leżaki. A może kino pod chmurką? Pewnie! Ważne żebyście pamiętali też o… cyfryzacji!

Sprawa jest bardzo prosta. W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby możliwie najwięcej osób dowiedziało się (a może i nawet nauczyło) co nam dają cyfrowe technologie i dlaczego warto z nich korzystać. Zaproście seniorów i pokażcie im jak korzystać z poczty e-mail. Skrzyknijcie miejscowe dzieciaki i rozpocznijcie przygodę z programowaniem. Poopowiadajcie sąsiadom jak nie dać się oszukać w Internecie i na co tam uważać. A wszystko w niezobowiązującej, majówkowej atmosferze. Po co to wszystko? Bo warto dać innym coś od siebie i pomóc im lepiej zrozumieć Internet!
No dobrze, a dla organizatorów najciekawszych inicjatyw mamy też nagrody!

Koncepcja konkursu.
Zależy nam, aby „Cyfrowa majówka” przede wszystkim była dobrą zabawą i fajnym sposobem na spędzenie wolnego czasu. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy. To na ich organizatorów czekają nagrody.
Do naszego konkursu mogą się zgłosić wszyscy: całe szkoły, czy gminy, ale i pojedyncze, prywatne osoby. Czekamy na inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, przedszkoli, bibliotek, organizacji pożytku publicznego, domów kultury, strażaków. Jeśli prowadzisz małą lokalną firmę i chcesz się zaangażować, zapraszamy! Sołtysi i wójtowie również są mile widziani. Nie będziemy dłużej wymieniać – wszyscy czujcie się zaproszeni.

Załączniki:

Załącznik 1: Cyfrowa majówka – informacja o konkursie.

Obrazek
Obrazek

Obrazek


Informujemy, że Urząd Gminy Zaręby Kościelne w dniu 19 kwietnia br. będzie czynny w godz. 7,30 - 13,00.


Obrazek
VI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych- 27 marca 2019r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie VI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.Nowe propozycje programowe dla Polaków "Nowa Piątka"

11 kwietnia 2019r. o godz. 10.00 do Zarąb Kościelnych zawitał rządowy bus Nowa Piątka z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego, na czele z Wicewojewodą Panem Sylwestrem Dąbrowskim oraz Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Panem Marcinem Grabowskim. Podczas spotkaniu na sali konferencyjnej zostały poruszone zagadnienia dotyczące nowych programów rządowych i spraw bieżących.

Nowa Piątka to 5 założeń programowych na ten rok. W tym m.in. 500 plus na pierwsze dziecko, zerowy pit dla młodych do 26 roku życia, zmniejszenie kosztów pracy, dodatkowa trzynasta emerytura oraz usunięcie białych plam komunikacyjnych.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne dnia 9 kwietnia 2019 roku ogłasza konkurs
na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Zarębach Kościelnych.


Wymagania wobec kandydata, wymagane dokumenty, informacja o sposobie i terminie składania ofert, pozostałe informacje, klauzula informacyjna RODO - znajdują sie w załączniku

Zapraszamy do składania ofert.

Pobierz informacjeZapraszamy na spotkanie z przedstawicielami Urzędu Wojewódzkiego wraz z Wicewojewodą Panem Sylwestrem Dąbrowskim, Radnym Sejmiku Wojewódzkiego Panem Marcinem Grabowskim, które odbędzie się 11 kwietnia 2019r. o godz. 10.00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Tematem spotkania będą nowe programy rządowe i sprawy bieżące.
Obrazek
W związku z wystąpieniem 1 stopnia zagrożenia zjawiskiem silnego wiatru na obszarze powiatu ostrowskiego, Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW – PIB w Warszawie wydaje ostrzeżenie.
Pobierz załącznikV Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 27 marca 2019 r.

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie V Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 27 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 11.00.Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza nabór wniosków na udzielanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej trwający do wyczerpania środków finansowych w ramach niżej wskazanych projektów:

1. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, PO WER 2014 - 2020, Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1

O dofinansowane mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 18 – 29 lat (z ustalonym I lub II profilem pomocy), będące tzw. młodzieżą NEET co oznacza osobę nie pracującą, nie kształcącą się i nie szkolącą się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie udziału w projekcie. Ponadto osobom w wieku do 25 r.ż. wsparcie w ramach projektu musi zostać udzielone w ciągu 4 m-cy od daty rejestracji w PUP, a osobom w wieku 25 – 29 lat w ciągu 4 m-cy od dnia przystąpienia do projektu.

2. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie ostrowskim (III)” projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS, RPO WM 2014 – 2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 8.1

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby bezrobotne w wieku 30 lat i więcej (z ustalonym I lub II profilem pomocy), należące do tzw. grup defaworyzowanych, tj., osoby z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach (do wykształcenia na poziomie średnim włącznie), w wieku 50 lat i więcej, długotrwale bezrobotne (figurujące w rejestrze PUP nieprzerwanie co najmniej 12 m-cy), oraz kobiety.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej zajmujący się środkami na podjęcie działalności gospodarczej (pokój nr 21) oraz koordynator projektów (pokój nr 19). Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, 508 027515, 508 027545

druki wniosków do pobrania ze strony internetowej http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/dokumenty-do-pobrania oraz w siedzibie Urzędu (pokój nr 21)


Przy przyznawaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązują przepisy prawne dotyczące tej formy aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, wymogi wskazane w „Kryteriach dotyczących przyznawania przez Starostę Ostrowskiego z Funduszu Pracy środków na podjęcie działalności gospodarczej” oraz warunki określone w dokumentacjach poszczególnych projektów.

Oferta odbioru odpadów z gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy.

Firma H. B. GROUP Hubert Bąk, ul. Lubiejewska 32B, 07-300 Ostrów Mazowiecka przedstawia ofertę odbioru odpadów z gospodarstw rolnych dla rolników z terenu Gminy Zaręby Kościelne. Szczegóły w załączeniu.


Pobierz cennik usług odbioru kontenerów,bezpłatny odbiór,odpłatny odbiór odpadów.Uprzejmie informujemy, że dnia 27.03.2019 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się spotkanie z rolnikami Naszej Gminy w sprawie zmian w zasadach przyznawania płatności oraz składania wniosków na rok 2019 z wykorzystaniem aplikacji eWniosekPlus.

Ponadto przypominamy:

Oświadczenia o przyznanie dopłat za 2019 r. można składać tylko do czwartku 14 marca.

Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.
Zapraszamy na spotkanie poświęcone zdrowiu z lek. Hubertem Czerniakiem, które odbędzie w dniu 17 marca br. o godz. 13.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Pobierz plakatInformacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej.

Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładki www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.


Pobierz


Harmonogram wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w 2019 roku.

PobierzKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.
Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Szczegółowe informacje o organizacji Konkursu można uzyskać w Placówce Terenowej KRUS w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Ks. J. Sobotki 4 (tel. 297468916, e-mail: slawomir.troszczynski@krus.gov.pl).


Ważne terminy:
•29.03.2019 r. - upływa termin zgłaszania udziału w konkursie
•20.05.2019 r.- zakończenie etapu regionalnego.
•21.06.2019 r. - zakończenie etapu wojewódzkiego
•08.07-26.07.2019 r. - wizytacja gospodarstw finałowych.

Załączniki:
•Regulamin
•Zgłoszenie udziału w konkursie (załącznik nr 1)
•Informacja na temat danych osobowych i ich przetwarzania (zał. nr 2)
•Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (zał.nr 3)


Pobierz załącznikKoncert z okazji Dnia Kobiet pt. „Być kobietą – EVA i jej goście muzycznie
o kobietach”

Obrazek
Najlepsi producenci mleka z powiatu ostrowskiego.

W dniu 4 marca w Zarębach Kościelnych w lokalu Stary Młyn odbyło się jak co roku spotkanie podsumowujące wyniki producentów mleka z powiatu ostrowskiego zrzeszonych w Mazowieckim Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Z każdej gminy wójtowie nagradzali trzech przodujących producentów mleka. W gminie Zaręby Kościelne nie było niespodzianek. Po raz kolejny najlepsi okazali się: Pani Aniela Świerżyńska, Pan Wojciech Kempisty, Pan Piotr Zawistowski. Nagrody dla producentów z poszczególnych gmin nagrodził również Bank Spółdzielczy, a dla 10 najlepszych szczebla powiatowego nagrody wręczył Naczelnik Wydziału Środowiska Geologii i Leśnictwa Pan Adam Adam Brzózka.Twój ePIT - spotkanie w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej
Obrazek
Pobierz zaproszenieOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22.02.2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz 994 ze zm.)

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zawiadamia, że w terminie od 22.02.2019 roku do 21.03.2019 roku odbędą się konsultacje społeczne projektu Uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XIV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Rady Gminy Zaręby Kościelne w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych położonych w granicach administracyjnych Gminy Zaręby Kościelne:

Budziszewo. Chmielewo, Gaczkowo, Gąsiorowo, Grabowo, Kietlanka, Kępiste – Borowe, Kosuty, Nienałty – Brewki, Nienałty – Szymany, Pętkowo Wielkie, Pułazie, Rawy- Gaczkowo, Rostki – Daćbogi, Skłody Piotrowice, Skłody – Stachy, Skłody Średnie, Świerże – Kończany, Świerże – Kiełcze, Świerże – Panki, Świerże Zielone, Uścianek Wielki, Zakrzewo – Kopijki, Zaręby Kościelne, Nowa Złotoria, Niemiry, Stara Złotoria, Kańkowo – Piecki, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Zaręby Leśne, Świerże – Kolonia, Zakrzewo Wielkie.

Projekt Uchwały:

1) udostępniony zostanie mieszkańcom sołectw Gminy Zaręby Kościelne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne www.zareby-kosc.pl oraz podczas zebrań wiejskich

2) wyłożony w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych (pokój nr 8) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostepnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

Wypełnione formularze zawierające wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do dnia 21.03.2019 rok do godz.15.30 poprzez:
1)złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych pokój Nr 8
2)przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07 – 323 Zaręby Kościelne.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu w/w Uchwały dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne
mgr Urszula WołosiewiczPobierz - projekt uchwały,pobierz- zarządzenie wraz z formularzem zmian.Dnia 9.02.2019 odbył się turniej o "Puchar Wójta Gminy Zaręby Kościelne".
Jak co roku turniej dostarczył mnóstwo emocji. Od początku - rozlosowane były dwie grupy, gdzie z każdej wychodziły po dwa najlepsze zespoły, które następnie analogicznie spotykały się w półfinałach. Okazało się, iż najlepsze zawody w poszczególnych grupach rozegrały: ISKRA I, GKS Andrzejewo, ISKRA II oraz Clovin.
Pierwszy półfinał to "bratobójczy" pojedynek dwóch ekip z Zarąb. Lepsza okazała się IKSRA I.
Zaś w drugim półfinale GKS ograł Czyżewski zespół Clovin.
W meczu finałowym po niesamowitych zwrotach akcji padł remis 2:2. Niestety rzuty karne nieco dokładniej wykonywali przeciwnicy i to drużyna pod nazwą GKS Andrzejewo wygrała z ISKRĄ I stosunkiem bramek 3:2.
Trzecie miejsce zajęli zawodnicy ISKRY II.
Chcielibyśmy podziękować organizatorom turnieju za wspaniałe zawody.
Przede wszystkim na pochwałę zasługuje pani Wójt Urszula Wołosiewicz, która od początku do końca chętnie angażowała się w organizację zawodów oraz konsekwentnie i sukcesywnie pomagała we wszystkich sprawach dotyczących turnieju.

//tekst: ISKRAINFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ZADANIE PUBLICZNE "GRAJMY W PIŁKĘ".

Na podstawie Uchwały Nr XI/65/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu przez Gminę Zaręby Kościelne, Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości informację o udzielonej dotacji w kwocie 18 000,00 zł dla Klubu Sportowego "Iskra" z siedzibą przy ul. Kowalskiej, 07-323 Zaręby Kościelne na realizację zadania publicznego pod nazwą "Grajmy w piłkę".
Darmowa Pomoc Prawna na terenie powiatu ostrowskiego.

Obrazek

Od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1467) zmienił się zakres beneficjentów do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej; aktualnie uprawniona do niej będzie każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Rozszerzeniu uległ zakres usług oferowanych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.


Od 1 stycznia 2019 roku zgodnie z przyjętą nowelizacją nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym lub
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
-sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
-nieodpłatną mediację ( w 2019 roku fakultatywnie, a od 2020 roku obligotoryjnie), lub
-sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.


Szczegóły dostępne są w załączniku:
Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązująca od 1 stycznia 2019 oraz wykaz lokali;Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ważny od 01.03.2019r.Wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa.Spotkanie odnośnie wsparcia budownictwa socjalnego z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego.

29 stycznia br. w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne odbyło się spotkanie z Panem Pawłem Karpińskim - Dyrektorem Biura Funduszy Mieszkaniowych, Departamentu Usług Agencyjnych w Warszawie. Przedstawiciel BGK poinformował o możliwości i zasadach uzyskania dofinansowania na budownictwo socjalne.

Celem rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa jest zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach. Program finansowany jest ze środków Funduszu Dopłat, a jego obsługę prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dziękujemy za przybycie gościom: Wójtom oraz przedstawicielom sąsiednich Urzędów Gmin z terenu powiatu ostrowskiego.Spotkanie odnośnie rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Na wniosek rządu Sejm przyjął ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich, dzięki której łatwiej będzie zakładać, rejestrować i prowadzić Koła, a także będą mogły one korzystać z dotacji. Nowe przepisy umożliwiają szybką rejestrację KGW i wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowanie folkloru i polskiej tradycji.

Na zaproszenie Pani Wójt Urszuli Wołosiewicz 23 stycznia 2019 roku o godz. 10.00
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbyło sie spotkanie
z przedstawicielką ARiMR oraz zainteresowanymi założeniem Koła Gospodyń mieszkankami Naszej Gminy.

Zapraszamy do Szkoły Inicjatyw Strażniczych
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
, stowarzyszenie działające na rzecz prawa do informacji, ogłasza nabór do Szkoły Inicjatyw Strażniczych dla osób aktywnie działających w swojej lokalnej społeczności.
Szkoła Inicjatyw Strażniczych (SIS) to cykl szkoleń dla mieszkańców gmin, którzy przyglądają się pracy lokalnych władz, zadają im pytania, zabierają głos w sprawach publicznych i działają na rzeczy zmiany w przypadku zdiagnozowania problemów tam, gdzie mieszkają. Uczestnicy i uczestniczki spotkają się na pięciu weekendowych zjazdach, w czasie których poszerzą swoją wiedzę na temat praw człowieka, wolności słowa i prawa do informacji publicznej. Dowiedzą się także, jak planować działania skierowane do mieszkańców i kampanie na rzecz zmiany.
PobierzCennik opłat za wynajem świetlic wiejskich - zgodnie z Zarządzeniem
Nr 10/19 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2019 roku.

PobierzI Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarębach Kościelnych.

W niedzielne popołudnie, 27 stycznia o godz. 14.00 na Sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II odbył się I Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarębach Kościelnych. Z inicjatywy Pani Wójt Urszuli Wołosiewicz zostały zaproszone zespoły z okolicznych gmin oraz pozyskaliśmy pomoc sponsorów. Imprezę uświetnił występ siedmiu zespołów, każdy z repertuarem trzech kolęd i pastorałek: zespół ECHO, KLUB SENIORA Z ANDRZEJEWA, KRÓLEWSKIE INSPIRACJE, KWIATY POLSKIE, MAŁKINIANKA, NADBUŻANIE, ZAPOMINAJKA, oraz dzieci i młodzież z tutejszej szkoły przygotowane przez Panią Dyrektor Jolantę Porucznik. Publiczność dopisała, sala wypełniona była po brzegi – było ponad 200 osób.

Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę - nutkę. Na koniec wszyscy artyści oraz zaproszeni goście zaśpiewali wspólną kolędę i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie. Przy wspólnym poczęstunku był czas na swobodną rozmowę i wymianę doświadczeń.

Dziękujemy Mieszkańcom za liczną obecność i miłą atmosferę podczas imprezy.

Dziękujemy przybyłym gościom:
Władze powiatu reprezentowała Skarbnik Powiatu Pani Małgorzata Konrad, która przybyła wraz z mężem Bogusławem Konrad Wiceprzewodniczącym Rady Miasta, oraz radne powiatu - Pani Justyna Pętkowska i Pani Eliza Drewnowska.

Wójtowie z gmin z których występowały zespoły:
Wójt gminy Andrzejewo – Pani Beata Ponichtera, Wójt gminy Nur – Pan Rafał Kruszewski. Wójt gminy Boguty Pianki – Pan Jędrzej Drewnowski,
Powiatowy Lekarz Weterynarii - Pani Małgorzata Kietlińska,
Kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Pani. Elżbieta Karnas, przedstawiciel ARiMR - Pani Hanna Wileńska,

Przewodniczący Rady Gminy - Marek Nowacki, radni gminy Zaręby Kościelne: Beata Kietlińska, Jerzy Biernacki, Mirosław Jamiołkowski.

Przybyli pracownicy Urzędu Gminy na czele z Sekretarz Gminy Panią Jadwigą Mikołajczyk oraz Skarbnik Gminy Panią Agnieszką Rostkowską, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Pani Bogumiła Knajp, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie na czele z Panią Dyrektor Jolantą Porucznik, Panią Wicedyrektor Danutą Nowacką, Pana Wicedyrektora Andrzeja Raźniaka.

Pragniemy wyrazić naszą głęboką wdzięczność, słowa uznania i podziękowania za wsparcie oraz pomoc materialną w realizacji tego przedsięwzięcia dla sponsorów. Swoją obecnością zaszczycił nas Dyrektor Młynów Jelonki Pan Krzysztof Winiarski. Ogromne podziękowania należą się pozostałym sponsorom: Panu Tomaszowi Skłodowskiemu , Państwu Elżbiecie i Michałowi Skłodowskim, Państwu Małgorzacie i Jackowi Ogrodnik, Państwu Małgorzacie i Leonowi Zakrzewskim, Państwu Danucie i Sławomirowi Chlubickim, Panu Tadeuszowi Sienickiemu.Nowy Płatnik – nie czekaj!

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).
Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.
Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.
Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Spotkanie świąteczno-patriotyczne z polską działaczką na Litwie Panią Ireną Duchowską z Kiejdan wraz z Zespołem „Issa”

W dniu 19 stycznia na sali gimnastycznej naszej szkoły odbyło się spotkanie z Panią Ireną Duchowską oraz wystąpił Polski Zespół na Żmudzi "Issa". Panie ze szkoły przygotowały piękną dekorację, a dyrekcja szkoły: Jolanta Porucznik, Danuta Nowacka i Andrzej Raźniak czuwali nad przygotowaniem uroczystości. Uroczystość rozpoczęliśmy minutą ciszy albowiem był to dzień żałoby narodowej w związku z tragicznym morderstwem Prezydenta Gdańska śp Pawła Adamowicza.

Wójt Gminy Pani Urszula Wołosiewicz przedstawiła gościom 10-minutową prezentację z pobytu na XVI Dniach Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi oraz z poświęcenia i przekazania sztandaru, ufundowanego dla Związku Polaków Kiejdan na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski. Pani Irena opowiadała o życiu Polaków na Litwie i niełatwej walce o utrzymanie tożsamości narodowej na dawnych kresach wschodnich, gdzie po nowym ustaleniu granic po II wojnie światowej zostało wielu Naszych Rodaków. Panie Irena czytała też swoje patriotyczne wiersze, a zespół wykonał kilka utworów. Było to piękne patriotyczne i wzruszające spotkanie. Przybyli do nas goście z Jasienicy, gminy Andrzejewo oraz Boguty. Byli pracownicy gminy na czele z Panią Sekretarz Jadwigą Mikołajczyk, nauczyciele, radne powiatowe - Justyna Pętkowska, Eliza Drewnowska, Powiatowy Lekarz Weterynarii Małgorzata Kietlińska, kierownik ODR Elżbieta Karnas, dr Joanna Omieciuch wykładowca UPH w Siedlcach, wicedyrektor ZS nr2 w Ostrowi Mazowieckiej Małgorzata Jamiołkowska, dyrektor szkoły podstawowej w Jasienicy Edward Urbanowski wraz z Barbarą Łojek - organizatorką wyjazdów dzieci na Dni Kultury Polskiej.
Obrazek

Halowy Turniej piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Zaręby Kościelne"

Zapraszamy na Halowy Turniej piłki nożnej o "Puchar Wójta Gminy Zaręby Kościelne", który odbędzie się 9 lutego na Hali Sportowej w Zarębach Kościelnych.
Wpisowe na turniej wynosi 120 zł. Zapisy pod numerem 608 858 055. Zapraszamy!


Obrazek
Obrazek
Komunikat do przedsiębiorców
Zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych.


Od 1 stycznia 2019 r. będzie Ci łatwiej przechowywać akta pracownicze pracowników i zleceniobiorców.
Zdecydujesz, czy będziesz przechowywać i archiwizować dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Dokumenty pracowników, których zatrudnisz po 2018 r., będziesz przechowywać tylko przez 10 lat. Będziesz również mieć możliwość, żeby skrócić z 50 do 10 lat okres przechowywania dokumentacji pracowniczej osób, które zatrudniłeś w latach 1999–2018.

Abyś mógł przechowywać przez 10 lat dokumenty pracowników, których zatrudniłeś w latach 1999–2018, złóż do ZUS oświadczenie (ZUS OSW) o zamiarze przekazania raportów informacyjnych. Potem w ciągu roku przekaż do ZUS raport informacyjny (ZUS RIA) za każdego pracownika, którego zatrudniłeś w latach 1999–2018. Jeśli rozwiążesz stosunek pracy z pracownikiem po 2018 r., przekaż do ZUS raport informacyjny wraz z dokumentem wyrejestrowującym z ubezpieczeń.


Czytaj więcej.Ogłoszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu
o rozpoczęciu procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji w 2019 roku na terenie województwa mazowieckiego.

Pobierz informacjęKalendarium statystycznych badań ankietowych w 2019 roku.
PobierzBezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy: Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.
PobierzBezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy: Prowadzenie produkcji rolniczej.
PobierzZapraszamy serdecznie na szkolenie z zakresu zasad rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich.

Szkolenie odbędzie się 23 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych (sala nr 12, 2 piętro).

Zapraszamy osoby zainteresowane!Debata na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej – 17 stycznia 2019 r.

Zapraszamy Mieszkańców Powiatu Ostrowskiego do udziału
w Debacie na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.
Debata odbędzie się w dniu 17 stycznia br. (czwartek) o godz. 15.00 w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej.
Pobierz informację
Obrazek


Obrazek
Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Zaręby Kościelne na 2019r.
Pobierz
udostępniono: 29.05.20 08:12 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku