standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2018


Zarządzenie nr 4/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 grudnia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy wprowadzonego Zarządzeniem Nr 72/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku.
PobierzZarządzenie nr 3/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 grudnia 2018r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy
PobierzZarządzenie nr 2/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 listopada 2018r.
zmian w budżecie gminy na 2018 r.
PobierzZarządzenie nr 1/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26 listopada 2018r.
zmieniające Zarządzenie Nr 131/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 207/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2018r.
w sprawie projektu budżetu gminy Zaręby Kościelne na 2019r.
Pobierz Załączniki do ZarządzeniaZarządzenie nr 206/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 listopada 2018r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033.
PobierzZarządzenie nr 205/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych w zakresie programów współfinansowanych z PROW 2014-2020 z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dla projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienałty-Brewki".
PobierzZarządzenie nr 204/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2018r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i zakładowego planu kont przy realizacji projektu: "Budowa otwartej strefy aktywności. " - operacja w ramach programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018.
PobierzZarządzenie nr 203/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2018r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla zadania "Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.
PobierzZarządzenie nr 202/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla pracowników kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 201/2018 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23.10.2018r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019.
PobierzZarządzenie nr 200/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 199/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 września 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 198/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 197/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2018r.
w sprawie ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.
PobierzZarządzenie nr 196/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2018r.
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w dniu 31 lipca 2018 roku w gminie Zaręby Kościelne.
Pobierz
Zarządzenie nr 195/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 sierpnia 2018r.
w sprawie upoważnienia Pani Marty Dąbkowskiej do sporządzania aktów pełnomocnictwa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
PobierzZarządzenie nr 194/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 sierpnia 2018r.
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Zaręby Kościelne miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
PobierzZarządzenie nr 193/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2018r.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze 2018r.
PobierzZarządzenie nr 192/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 sierpnia 2018r.
w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2018-2028 za I półrocze 2018r.
PobierzZarządzenie nr 191/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 lipca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 190/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej, określenia zasad przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze "ds. wymiaru podatków" w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 189/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 lipca 2018r.
w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Host Nation Support (HNS) Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 188/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 13 lipca 2018r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
PobierzZarządzenie nr 187/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 10 lipca 2018r.
w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał dotyczących ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz usytuowania na terenie gminy Zaręby Kościelne miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
PobierzZarządzenie nr 186/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 9 lipca 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 185/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 7 czerwca 2018r.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz do przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
PobierzZarządzenie nr 184/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 maja 2018r.
w sprawie powołania zespołu do oszacowania szkody wyrządzonej przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
PobierzZarządzenie nr 183/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 18 maja 2018r.
w sprawie powołania zespołu do oszacowania szkody wyrządzonej przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
PobierzZarządzenie nr 182/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 kwietnia 2018r.
w sprawie powołania zespołu do oszacowania szkody wyrządzonej przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych.
PobierzZarządzenie nr 181/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 kwietnia 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 180/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 3 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 145/17 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 17 lipca 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
PobierzZarządzenie nr 179/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie upoważnienia do podjęcia czynności przekraczających zwykły zarząd.
PobierzZarządzenie nr 178/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
PobierzZarządzenie nr 177/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie określenia stawki wynajmu sali w budynku komunalnym przy ul. Kowalskiej16A
PobierzZarządzenie nr 176/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 marca 2018 r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury, informacji o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdania o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027r. za 2017 rok.
PobierzZarządzenie nr 175/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 28 lutego 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 173/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 15 stycznia 2018r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
PobierzZarządzenie nr 171/18 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 4 stycznia 2018r.
w sprawie ustalania "Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelnych".
Pobierz
udostępniono: 15.05.19 09:25 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku