standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Pomoc publiczna
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Bezpłatna Pomoc Prawna
Zgromadzenia
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Organizacje pozarządoweRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2023 r.


Drodzy Państwo,


W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023” zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 1 października do 29 października 2022r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8 lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!


Data publikacji: 30.09.2022r.


Dokumenty do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 257/2022 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.09.2022r w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

2. Projekt Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023.

3. Formularz zgłaszania opinii.Coroczne uchwalanie przez Sejmik Województwa „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady, formy, oraz obszary wzajemnej współpracy samorządu województwa i organizacji pozarządowych na Mazowszu.

Dokument ten tworzony jest w oparciu o wiedzę i praktykę pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, jak również organizacji pozarządowych, które zgodnie z zasadą partnerstwa zapraszane są do pomocy w lepszym identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych jak też zgłaszania swoich propozycji rozwiązań. Dzięki temu z roku na rok jest on bogatszy o coraz to nowsze możliwości podejmowania wspólnych działań.

Zgłaszanie propozycji do programu współpracy na 2023 rok.

Propozycje zgłoś za pośrednictwem formularza on-line lub pobierz plik, a po wypełnieniu dostarcz go do Urzędu w jeden ze wskazanych sposobów:
mailem: organizacyjny@mazovia.pl
pocztą na adres:
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2023”

Propozycje do projektu Programu współpracy na 2023 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 6 do 20 lipca br.

PobierzKonsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok"

Data publikacji: 03.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Najważniejsze zmiany to:

- dodanie w 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
- zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
- dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.
Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

- opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.ploraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;
- przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;
- wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 4 do 18 marca 2022 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

- osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 wpunktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;
- osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:
1) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
2) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
3) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
4) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
5) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
6) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
7) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
8) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

- za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

- drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;
drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 43 79 474, 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.
Uwaga!

Obowiązuje stan epidemii, tak więc w trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zachęcamy do udziału w konsultacjach drogą mailową oraz poprzez e-PUAP.
W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu będą Państwo:

- przyjmowani po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu spotkania z właściwym pracownikiem urzędu,
- przyjmowani pojedynczo,
- zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakrycia ust i nosa oraz do zachowania wymaganego odstępu od innych osób.


Pobierz uchwałę, Pobierz projekt uchwały, Pobierz formularz zmian.Wójt Gminy Zaręby Kościelne zamieszcza uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 17 stycznia 2022 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich "Pętkowiacy".

Tytuł zadania publicznego: "Ferie w Pętkowie".


W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty, tj. do dnia 26 stycznia 2022 r. każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi mogą być zgłaszane pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne lub pocztą elektroniczną na adres: ugzar@post.pl

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490 z późn. zm.).


PobierzKonsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Najważniejsze zmiany to:

1) dodanie 12 nowych zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego Województwa Mazowieckiego, w związku z decyzją o powierzeniu ich do realizacji w ramach konkursu organizacjom pozarządowym. W związku z powyższym zachodzi konieczność wpisania projektów jako zadań do Programu. Dodano nowe zapisy w 11 pkt 3, 13pkt 3 oraz 15 pkt 2;

2) kontynuacja w obszarze „Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej” zadania publicznego pod nazwą „Zlecenie prowadzenia interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego” w latach 2023 - 2027, na które otwarty konkurs ofert zostanie ogłoszony w IV kwartale 2022 r. Zmiana ta znalazła odzwierciedlenie w 10 ust. 8 pkt 1, 21 ust. 3 pkt 1.Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 27 października do 9 listopada 2021 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem uchwały?

Projekt uchwały został:

1) opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej bip.mazovia.ploraz na stronach internetowych: mazovia.pl, dialog.mazovia.pl, ngo.pl;

2) przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Bazie Danych na stronie internetowej dialog.mazovia.pl;

3) wyłożony w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, pok. 105 oraz w siedzibach delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17.

Jak zgłosić propozycje do projektu uchwały?

Wypełniony Formularz konsultacji należy składać w terminie od 27 października do 9 listopada 2021 r. w jeden z wymienionych niżej sposobów:

1) osobiście w godzinach: 8.00 – 16.00 wpunktach podawczych przy ul. Jagiellońskiej 26, ul. Skoczylasa 4, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

2) osobiście w godzinach: 8.00 – 15.00 w jednej z Delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”:

a) Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1,
b) Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38,
c) Delegatura w Piasecznie ul. Puławska 38,
d) Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19,
e) Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a,
f) Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
g) Delegatura w Wołominie ul. Miła 3,
h) Delegatura w Żyrardowie ul.1 Maja 17;

3) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konsultacje - zmiany w Programie współpracy 2022”;

4) drogą elektroniczną na adres email: dialog@mazovia.pl;

5) drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej urzędu.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, nr tel. 22 59 79 679, 22 59 79 683, mail: dialog@mazovia.pl.

Dokumenty do pobrania:
Uchwała Zarządu Województwa Mazowieckiego - Pobierz
Projekt Uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” - Pobierz
Formularz konsultacyjny - PobierzKonsultacje projektu Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz mieszkańców województwa mazowieckiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022-2025.

Opinie i uwagi do projektu należy składać na formularzu zamieszczonym poniżej, wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: dziedzictwo@mazovia.pl.

Konsultacje będą trwały od 27 października do 10 listopada 2021 r.


Uchwała nr 1721/267/21 Zarządu Województwa Mazowieckiegoz dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022–2025” - Pobierz
Załącznik 1 - Program opieki nad zabytkami w województwie mazowieckim 2022– 2025 - Pobierz
Załącznik 2 - Dziedzictwo kulturowe województwa mazowieckiego – zarys problematyki - Pobierz
Załącznik 3 - Formularz konsultacyjny - PobierzRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2022 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022” zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 07 października do 05 listopada 2021 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:


Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8 lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie nr 188/21 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 06.10.2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022.
Projekt Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.
Formularz konsultacyjnyRoczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021” zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 05 października do 04 listopada 2020 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 129/209 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30.09.2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.

Projekt Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok.

Formularz konsultacyjnyZarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.


Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 3 do 17 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2020. Jest on dostępny na stronie internetowej http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:
1) celów współpracy - 2 programu,
2) zakresu przedmiotowego współpracy - 4 programu,
3) form współpracy pozafinansowej - 6 – 14 programu,
4) priorytetowych zadań publicznych na 2020 rok - 15 -34 programu,
5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – 40 programu,
6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

W najbliższym czasie Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2021 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi. Informacja o decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości.

Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa w 2021 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycje do Programu współpracy na 2021 rok można składać na formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Program współpracy” http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu współpracy na 2021 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na przełom sierpnia i września br.

Pobierz formularz propozycji zgłoszenia zmiany do projektu.Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2020 r.

Drodzy Państwo,

W związku z podjęciem prac nad przygotowaniem „Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach projektu.

Termin konsultacji: od 07 października do 04 listopada 2019 r.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach:

Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz do wyrażenia pisemnej opinii, uwag lub sugestii do zapisów w nim zawartych na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne mieszczącego się przy ul. Kowalska 14; 07-323 Zaręby Kościelne, pok. 8lub w wersji elektronicznej na adres: ugzar@post.pl;

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 54/2019 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.09.2019 w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020.
Projekt Programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
Formularz konsultacyjny
udostępniono: 30.09.22 08:05 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku