Bezpłatna Pomoc Prawna

W Gminie Zaręby Kościelne od stycznia 2022 roku zacznie funkcjonować system darmowej pomocy prawnej ze specjalizacją nieodpłatnej mediacji, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Porady będą udzielane przez radców prawnych/adwokatów w lokalu biurowym znajdującym się w budynku komunalnym (obok Biblioteki Publicznej Gminy Zaręby Kościelne)ul. Kowalska 16 a, 07-323 Zaręby Kościelne, dwa razy w miesiącu, w wymiarze 4 godzin dziennie w godz. od 08.00 do 12.00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).


Terminarz udzielania darmowej pomocy prawnej:

• styczeń – 31,
• marzec – 29,31,
• kwiecień – 29,
• maj – 30,31,
• czerwiec – 30,
• lipiec – 29,
• sierpień – 29,30,
• wrzesień – 29,30,
• październik – 31,
• listopad – 29,
• grudzień – 29,30

Kto może otrzymać pomoc?
1. Pomoc może otrzymać każda osoba w trudnej sytuacji życiowej, w tym m.in.: w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych czy pracowniczych.
2. Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą również liczyć na pomoc z wnioskami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego czy Urzędu Pracy.

Usługi nieodpłatnej pomocy prawnej są całkowicie bezpłatne. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
• wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
• sporządzenie projektu pisma w ww. sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

"Mobilny punkt" na terenie powiatu ostrowskiego prowadzony jest przez organizację pozarządową Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych z siedzibą w Olsztynie.

Poniżej zamieszczamy Kartę Informacyjną Poradnictwa kartanieodplatna_pomoc_prawna.pdf (idcom-jst.pl) oraz link z wykazem dostępnych miejsc bezpłatnych porad poza Gminą Zaręby Kościelne na terenie powiatu ostrowskiego: punkt_nr_2_aktualny.docx (live.com)
Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo bezpośrednio na stronie powiatu ostrowskiego Nieodpłatna pomoc prawna - Powiat Ostrowski (powiatostrowmaz.pl)