Zarządzenia wójta

Zarządzenie Nr 51/08 Wójta Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 16 maja 2008 r.
ZarządzenieZał. nr 1Zał.nr 2Zał.nr 3Zał.nr 4

ZARZĄDZENIE NR 46/2003 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Z DNIA 11 GRUDNIA 2003 R. w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2004 Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 119 i 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r Nr 15, poz. 148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami ) zarządzam co następuje :
§ 1. Przygotowany projekt budżetu , stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania. 2. Radzie Gminy w Zarębach Kościelnych.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wójt Józef Rostkowski

Zarządzenie Nr104/05 Wójta Gminy Zaręby Kościelne w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. [Pobierz]

Zarządzenie Nr 105/05 Wójta Gminy zaręby Kościelne w sprawie ustalenia dnia 8 kwietnia 2005 r. dniem wolnym od pracy [Pobierz]

Zarządzenie Nr 109/05 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r.[Pobierz]