Raport o stanie Gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok

W czerwcu 2021 roku planowane jest posiedzenie Sesji Rady Gminy Zaręby Kościelne, na którym odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy. Raport o stanie Gminy zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz 713) przedkłada Radzie Gminy Wójt Gminy. Rada Gminy nie określiła w drodze Uchwały szczegółowych wymogów dotyczących Raportu.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została Sesja. Termin Sesji zostanie podany z tygodniowym wyprzedzeniem.

W załączeniu tekst Raportu, przedłożony przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne Zarządzeniem Nr 178/21 z dnia 28 maja 2021 r oraz formularz zgłaszania wraz z listą poparcia:


Pobierz Zarządzenie Nr 178/21 z dnia 28 maja 2021r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz Raport o stanie Gminy Zaręby Kościelne za 2020 rok - załącznik Nr 1 do Zarządzenia, zawiera Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy.

Pobierz Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Zaręby Kościelne

Data publikacji: 31 maja 2021r.