Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:


Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Zaręby Kościelne. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

  2. wskazanie adresata petycji,

  3. wskazanie przedmiotu petycji,

  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Akty prawne o petycjach:

http://www.senat.gov.pl/petycje/wybrane-akty-prawne/ustawa-o-petycjach/


Druki do złożenia petycji:

Pobierz wzór formularza petycji,Pobierz zgodę na złożenie petycji.
Petycje, które wpłynęły do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne:

Petycja z dnia 27.03.2023r. o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
Pobierz petycje
Pobierz odpowiedz z dnia 23.05.2023 r.Petycja z 17.08.2022r. z prośbą o poinformowanie podległych Urzędowi placówek edukacyjnych o możliwości dołączenia do programu edukacyjnego „Gotuj się na zmiany”.
Pobierz petycjęPetycja z dnia 17.08.2022r. ws. utworzenia oddziałów zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy.
Pobierz petycję
Pobierz odpowiedź na petycję z dnia 26.09.2022r.Petycja z 21.06.2022r. w sprawie obniżenia stawki vat na drewno opałowe (PKWiU 02.20.14.0 i 02.20.15.0).
Pobierz informacjęPetycja z dnia 03.03.2022r. Cechu Zdunów Polskich w sprawie naprawy programu ochrony powietrza:
Pobierz petycję,pobierz stanowisko OSKP,pobierz opinie naukową.Petycja z dnia 15.02.2022r. Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominków i Piecy w sprawie naprawy programu ochrony powietrza:
Pobierz petycję,pobierz stanowisko OSKP,pobierz opinię naukową.Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne w 2021 r.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Gminy Zaręby Kościelne w 2021 r.


Pobierz informację


Petycja do Kierownika Jednostki - o rozpatrzenie prośby - dotyczącej przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko NIVEA" - edycja 2021 - data publikacji 19 kwietnia 2021r.
Pobierz

Odpowiedż z dnia 16.04.2021r. na Petycję dot. Podwórko NIVEA - edycja 2021 - data publikacji 19 kwietnia 2021r.
Pobierz

Petycja o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
- Data publikacji: 05.03.2021r. Pobierz informację


UCHWAŁA NR XXIII/173/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 12 maja 2021 r.
w sprawie uznania za bezzasadną petycje Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Pobierz


Uchwała Nr XXII/166/21 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 24 marca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym. Dotyczy Petycja Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! oraz jej uzupełnienia.

Pobierz informację


Petycja Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! - Data publikacji: 05.03.2021r.

Pobierz informację


Petycja: Uzupełnienie Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE! - Data publikacji: 05.03.2021r.

Pobierz informacjęPetycja z 4 marca 2020 roku dotycząca Schroniska w Radysach. Pobierz


Petycja z dnia 4 listopada 2019r. od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie realizacji płątności bezgotówkowych w Urzędach.


Petycja z dnia 21 września 2018r. dot. Programu „Wzorowa Łazienka”.

Petycja z 13 września 2018r.

Petycja z 7 września 2017 r.

Petycja z 10 lutego 2017r.