Wykaz nieruchomości


Jakie dokumenty

  • Osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane złożyć wykaz nieruchomości - dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 8
  • Osoby prawne oraz państwowe jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane składać (według miejsca położenia nieruchomości) deklarację na podatek od nieruchomości (podatek rolny) na dany rok podatkowy. - dostępny w Urzędzie Gminy pokój nr 8


Podstawa prawna
Art. 6 ust.6, 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 poz.31 z późniejszymi zmianami)
Art. 6a ust. 8 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 94, poz. 431 z 1993 r. z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy

Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
Maksymalnie 30 dni od złożenia wykazu

Opłaty skarbowe

brak

Tryb odwoławczy
Od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego (decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego) służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od daty doręczenia.