Ustalenie warunków zabudowy

Jakie dokumenty
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikami:

  1. Mapa w skali 1:500 dla celów projektowych
  2. W przypadku lokalizacji budynku w granicy działki pisemna zgoda sąsiada


Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr.15 poz.139 z 1999 roku z późn. zm.)

Opis procedury
W celu uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu należy złożyć

  • prawidłowo wypełniony formularz wniosku;
  • 2 egzemplarze mapy (1 egzemplarz - kserokopia) ewidencji gruntów z oznaczeniem numeracji działek objętych wnioskiem i sąsiadujących z nimi ; na mapie należy oznaczyć granice terenu objętego wnioskiem a w wypadku inwestycji liniowej proponowany przebieg proj. sieci;
  • w wypadku wystąpienia przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo stronyMiejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko - Inspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodarki mieszkaniowej

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie wniosku zależne od rodzaju planowanych inwestycji - maksymalnie 14 dni

Opłaty administracyjne

brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego