Umorzenie podatku


Jakie dokumenty

  • Podanie o umorzenie podatku
  • Dokumenty stanowiące o sytuacji majątkowej i rodzinnej podatnika:
    • zaświadczenie o osiąganych dochodach podatnika oraz członków rodziny,
    • o stanie zdrowia, jeżeli w rodzinie podatnika występuje choroba przewlekła lub na utrzymaniu jest osoba niepełnosprawna
    • inne (motywujące podanie)


Podstawa prawna
Art. 13 § 1, pkt 1, art. 67 § 1, art. 207 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26.11.1998r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na lata 1999-2001 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy

Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy, licząc od daty złożenia przez wnioskodawcę kompletu wymag
anych dokumentów.

Opłaty skarbowe
bez opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy