Podział nieruchomości


Jakie dokumenty:
Wniosek o wszczęcie postępowania dotyczącego podziału.

Załączniki:

  1. 3 egzemplarze mapy zasadniczej ze wstępnym
  2. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (akt Własności ziemi - odpis księgi wieczystej, akt notarialny, postanowienie sądu)
  3. Wypis z rejestru ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Wieluniu).


Podstawa prawna:
Dział III Rozdział 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. Nr 46 poz. 543 z 2000r.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postępowaniu ( Dz. U. Nr 25 poz. 130 z 1998r.).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy, pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:

Do 90 dni.

Opłaty skarbowe:
Brak opłat.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.