Nadawanie nazw

Jakie dokumenty
Wniosek o nadanie nazwy ulicy, placu, parku, instytucji publicznej gminy

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U Nr 13, po.74 z póź.zm.)

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami

Termin załatwienia sprawy
Załatwienie wniosku zależne od terminu posiedzenia Rady Gminy

Opłaty skarbowe

  • za wniosek 5,00 zł
  • za załącznik 0,50 zł (znaczki dostępne w kasie Starostwa Powiatowego, w banku i na poczcie)


Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.