Jakie dokumenty:

  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu - w przypadku składania wniosku osobiście).

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1808 z późn. zm.).

Opis procedury:
  1. Od 1 lipca 2011 roku powstała Centralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki.
  2. Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego odnoszące się do przedsiębiorcy i wykonywanej przez niego działalności gospodarczej w ciągu 7 dni od daty powstania tych zmian.

Miejsce załatwiania sprawy:
Inspektor ds. działalności gospodarczej - pok. nr 11 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

Termin załatwiania sprawy:

Opłata skarbowa:

  1. Wniosek jest wolny od opłat.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN.
    Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
  3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania pełnomocnictwa.
  4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.