standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2020Restrukturyzacja małych gospodarstw na obszarach ASF

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy finansowej
na „Restrukturyzację małych gospodarstw”. Wsparcie finansowane jest z PROW 2014-2020.
O premię może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o areale powyżej 1 ha
i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS. Wystarczy, że co najmniej 25 proc. całego swojego dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej: roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Oznacza to, że o premię można się starać pracując na etacie czy prowadząc własną firmę.
Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej
w dwóch ratach. Najpierw jest to 48 tys. zł, a po realizacji założeń biznesplanu – 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na wydatki dotyczące działalności rolniczej w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty pomocy trzeba jednak wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup wyłącznie nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów i plantacji wieloletnich.
Każdy wniosek jest punktowany. Pomoc jest przyznawana jeżeli wnioskodawca uzyskał minimum 8 punktów. A te można otrzymać m.in. za: średnią roczną liczbę świń utrzymywanych dotąd w gospodarstwie (do 5 pkt), rodzaj planowanej produkcji (do 3 pkt), kompleksowość biznesplanu (do 7 pkt), docelowa wielkość ekonomiczna gospodarstwa
(do 5 pkt).
ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni Państwo,

Wójt gminy Zaręby Kościelne oraz Instytut Badawczy IPC z Wrocławia, zapraszają na konsultacje społeczne związane z planowanym projektem pt. Utworzenie Centrum Aktywności Kulturalnej w Zarębach Kościelnych – nowa przestrzeń integracji i rozwoju.

Celem spotkania jest zaprezentowanie i poddanie dyskusji oferty kulturalnej, edukacyjnej oraz działań projektowych, które realizowane będą w związku z ww. projektem.

Konsultacje odbędą się 20 lutego 2020 r., o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, w Sali konferencyjnej, przy ul. Kowalskiej 14 w Zarębach Kościelnych.

Oferta podlegająca konsultacjom dostępna jest w siedzibie Urzędu oraz podczas samych konsultacji.

Liczymy na Państwa udział.


PobierzAplikacja mobilna Alarm112

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiana Ratunkowego.

Aplikacja mobilna Alarm112 umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące.

W Alarm112 możliwe jest poprzez wybór odpowiednich piktogramów określenie rodzaju i miejsca zdarzenia oraz wskazanie służby, której pomoc jest konieczna.

Przekazane w ten sposób informacje umożliwiają Operatorowi Numerów Alarmowych przekazanie zdarzenia do odpowiednich, ze względu na rodzaj i miejsce zdarzenia służb ratunkowych.

Aby skorzystać z aplikacji mobilnej Alarm112 należy pobrać aplikację i dokonać rejestracji.

Aplikacja mobilna Alarm112 dostępna jest dla dwóch systemów operacyjnych Android i iOS.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

Korzystaj z numeru alarmowego 112 odpowiedzialnie!

Gdy zgłaszasz zdarzenia, które nie są alarmowe, w tym samym czasie ktoś inny może potrzebować pomocy.

https://www.gov.pl/web/numer-alarmowy-112/aplikacja-moblina-alarm112
Obrazek
ARiMR: Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację.

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego.

O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020, może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej, o czym ma świadczyć przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł, odnotowany w okresie 12 miesięcy wstecz od momentu złożenia wniosku. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Co istotne, przyznanie pomocy nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa. Nie trzeba również wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem z ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji –doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych.10 lutego br. rozpocznie się długo wyczekiwana przerwa zimowa dla uczniów z województwa mazowieckiego.
Dla służb i inspekcji z Mazowsza to okres wytężonej pracy. Przez cały okres trwającego zimowiska będą one dbać o bezpieczeństwo uczniów oraz turystów przebywających w województwie mazowieckim. Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł apeluje o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do odpowiednich służb, które są do dyspozycji rodziców i opiekunów. Wzmożone kontrole będą przeprowadzane do 23 lutego br.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich wyjeżdżających na wakacje, jak i tych, którzy pozostaną w domach, Policja rozpoczęła ogólnopolskie działania pod nazwą „Bezpieczne Ferie”, które potrwają do 23 lutego 2020 roku. Realizacja głównych zadań polegać będzie na zapewnieniu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ale funkcjonariusze będą reagować na każde zachowanie niezgodne z prawem.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku oraz Lokale, w których w 2020 roku usytuowane są punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu ostrowskiego.

Więcej informacji:
Pobierz informację o bezpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu ostrowskiego
Pobierz wykaz jednostek nieodpłatnego poradnictwa
Pobierz harmo udzielania nieodpłątnej pomocy prawnej i mediacji, poradnictwa obywatelskiego.Gmina Zaręby Kościelne prowadzi projekt grantowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 4 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 48 osób. Uczestnicy będą mogli nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają poniższe kryteria:

• zamieszkują województwo mazowieckie;
• mają ukończone 25 lat;
• nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe;
• nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 4 obszarów tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Rolnik w sieci”

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe, a także obiad oraz przerwy kawowe.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który można pobrać na stronie http://zareby-kosc.pl/ oraz w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 14 (nr tel. 86 276 31 12).

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, pokój nr 14 lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e–mail: ugzar@post.pl. Decyzje o zakwalifikowaniu się do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w ww. Regulaminie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do końca lutego 2020.

Informacji nt. szkoleń udziela koordynator projektu – Maciej Ogonowski, tel. 86 276 31 12.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.”

Na jego realizację Gmina Zaręby Kościelne pozyskała kwotę 24 700,00 złotych.

Prosimy o pilne zgłaszanie chęci uczestnictwa.Zbiórka dla rodzin wymagających wsparcia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje, iż prowadzi zbiórkę dla rodzin wymagających wsparcia w postaci:


-mebli pokojowych: łóżka(wersalka), łóżka dziecięcego
-pościeli,kocy,
-ręczników,
-ubranek dla chłopca w wieku ok. 2,5-3 lata,
-zabawek,
-środków czystości,
-ubrań damskich rozm. 36-38

Kontakt w wyżej wymienionej sprawie z pracownikami socjalnymi pod nr telefonu: 862763120 w godzinach urzędowania Ośrodka.

http://zarebykos.naszops.pl/
Program Mój Prąd - wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV)Program priorytetowy Mój Prąd stanowi unikatowy na dotychczasową skalę w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV).

Wdrożenie programu będzie silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i znacząco przyczyni się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

Cel Programu
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet
Kwota alokacji dla bezzwrotnych form dofinansowania: do 1 000 000 tys. zł.

Beneficjenci
Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Forma dofinansowania
Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Terminy i forma składania wniosków
Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie konkursowym.

Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski należy składać w formie papierowej na formularzu, z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy lub poprzez formularz udostępniony na portalu GOV.pl.

Wnioski w wersji papierowej składa się bezpośrednio w siedzibie NFOŚiGW, kancelaria główna przy ul. Konstruktorskiej 3A w Warszawie, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane w ramach niniejszego naboru;

Formularz wniosku należy wypełnić w języku polskim, czytelnie, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek, na komputerze lub ręcznie.

Wzory dokumentów znajdują się poniżej:

https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/Kontakt
Informacji o programie Mój Prąd udzielają Doradcy Energetyczni w ramach „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Wejdź na stronę https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/ wybierz województwo, w którym mieszkasz, przejdź do zakładki kontakt.

Funkcjonują również dedykowane skrzynki:
- wnioskimojprad@nfosigw.gov.pl - informacja o złożonych wnioskach i uzupełnienia dokumentów;
- mojprad@nfosigw.gov.pl - informacja na temat programu (jak złożyć wniosek).
Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2020 r.

PobierzSpotkania informacyjne dotyczące Budżetu Obywatelskiego Mazowsza!

Pobierz plakat: Pobierz
Obrazek
XV Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych - 29 stycznia 2020 r.

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14.00.

Porządek obrad:
I. Sprawy organizacyjne:
1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu nr XIV z poprzedniej Sesji Rady Gminy.

Powyższy protokół jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy, pokój nr 8.

II. Informacja Wójta Gminy o podjętych działaniach i wydanych zarządzeniach.
III. Pytania i wnioski radnych.
III. Blok dyskusyjno-decyzyjny.
-Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkole prowadzonej przez Gminę Zaręby Kościelne.
-Podjęcie uchwały zmieniającą Uchwałę Nr XVII/88/04 z dnia 28 maja 2004 r.
w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
-Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek opłaty targowej i terminów jej płatności.
-Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zaręby Kościelne do programu „Kultura, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021”.
-Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zaręby Kościelne.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2020-2033.
-Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
IV. Odpowiedzi na pytania i wnioski radnych.
V. Sprawy różne i wolne wnioski.
VI. Zakończenie obrad sesji.

Informujemy, że uroczystość będzie rejestrowana przy pomocy urządzeń audiowizualnych i upubliczniona w mediach. Udział w posiedzeniu równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na publikacje wizerunku."Bezpieczeństwo dzieci – 10 porad policjanta"

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl).

Zapraszamy do zapoznania się z filmem.

Link do filmiku: https://www.youtube.com/watch?v=3UMLbjkEzAE

Informacje i zalecenia związane z grypą ptaków.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY
-karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
-przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
-odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
-przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
-unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
-zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
-używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
-osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

ZALECENIA DLA HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
-karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
-przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem.

DODATKOWE ZALECENIA GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
-słomę, która będzie wykorzystywana w chowie ściółkowym należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa (przetrzymywać w zamkniętych pomieszczeniach, zadaszyć itp.);
-należy regularnie przeglądać wszelkie połączenia i rury (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków;
-należy eliminować wszelkie możliwe do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich (umieścić siatki w oknach i otworach, zabezpieczyć kominy wentylacyjne);
-nie należy tworzyć sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa (np. oczka wodne), a istniejące należy zabezpieczyć przed dostępem dzikiego ptactwa;
-nie należy dokarmiać dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa (usunąć karmniki);
-jeżeli na terenie gospodarstwa znajdują się drzewa owocowe należy jak najczęściej usuwać opadłe owoce.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia grypą ptaków.

Pobierz ulotkę informacyjnąII Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek

II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Zarębach Kościelnych w dniu 19 stycznia 2020 roku we wspólnym kolędowaniu połączył pokolenia - śpiewały dzieci i młodzież, zespoły i chóry, każdy zaprezentował się profesjonalnie i przepięknie.
Na wstępie Pani Wójt Urszula Wołosiewicz powitała przybyłe zespoły i gości informując jednocześnie, że udział w uroczystości jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie i fotografowanie.
Z Wyszkowa wystąpił z czterogłosowym śpiewem chór przy Sanktuarium Św Rodziny. Miasto Ostrów Mazowiecka reprezentował zespół Retro Band wraz z Burmistrzem Panem Jerzym Bauerem i Przewodniczącym Rady Miasta Panem Robertem Krajewskim. Z Małkini przybył chór Cantilena wraz z Panią Wójt Bożeną Bożena Kordek. Występ chóru był okazją do uczczenia pamięci zmarłego w czerwcu założyciela i wieloletniego dyrygenta chóru, nauczyciela wielu pokoleń Śp Zygmunta Chaberskiego. Z Bogut Pianek przybył zespół "Żurawiacy" wraz z Wójtem Panem Jędrzejem Drewnowskim. Z naszej gminy przepiękne kolędy zaprezentowały "Zapominajki" i "Kwiaty Polskie". Kilka kolęd i taniec świąteczny zaprezentowali uczniowie przygotowani przez Panią Dyrektor Jolantę Porucznik i Beatę Śpiewakowską. Wśród gości witaliśmy Radną Powiatu Panią Justyna Pętkowska, Dyrektor Oddziału BS Panią Jadwigę Zyśk, Kierownik Odziału KRUS Panią Elżbietę Karnas. Obecni byli pracownicy gminy na czele z Sekretarz Panią Jadwigą Mikołajczyk i Skarbnikiem Panią Agnieszką Rostkowską, Radni Gminy: Pani Beata Kietlińska, Kinga Pecura, Pan Mirosław Jamiołkowski, Pan Jerzy Biernacki, Pan Bogdan Godlewski, sołtysi, mieszkańcy gminy i okolic.
Każdy zespół otrzymał pamiątkowe statuetki i pocztówki ze zdjęciami Zarąb Kościelnych. Na zakończenie uroczystości minutą ciszy uczciliśmy zmarłego w piątek pasterza naszej łomżyńskiej diecezji Śp Biskupa Stanisława Stefanka. Wszyscy razem zaśpiewali też kolędę.
Pani Wójt dziękując uczestnikom i słuchaczom, nauczycielom za przepiękne dekoracje, przygotowanie dzieci, nagłośnienia zaprosiła zebranych na poczęstunek przygotowany przez kuchnię szkolną oraz ciasta upieczone przez nasze Koła Gospodyń Wiejskich.

Śpiewanie kolęd to nasza piękna, polska tradycja, to okazja do spotkań, wyjątkowych i magicznych przeżyć, wspólnego dzielenia się zdobytym doświadczeniem, zawarcia nowych znajomości. Będzie to tradycja pielęgnowana w naszej gminie w następnych latach.
„Fundusze Europejskie na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Celem spotkań jest zapoznanie beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich na założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Spotkania odbędą się 30 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 oraz 31 stycznia 2020 roku od 10:00 do 12:15 w Ostrołęce. Zgłoszenia udziału należy dokonywać poprzez formularze zgłoszeniowe znajdujące się poniżej. Formularz należy przesłać drogą mailową na adres Ostrołęce (ul. Piłsudskiego 38) do 29 stycznia 2020 r. do 13:00.

Zgłoszenia przesłane bez formularza zgłoszeniowego nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji. Informujemy również, iż nabór uczestników na spotkanie informacyjne może zostać zakończony wcześniej z powodu wyczerpania limitu miejsc. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania. O zakwalifikowaniu na spotkanie zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Miejsce, w którym prowadzone będzie spotkanie informacyjne, dostosowane jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. W przypadku dodatkowych potrzeb organizacyjnych wynikających z niepełnosprawności, prosimy o wypełnienie punktu 2 w formularzu zgłoszeniowym.

Po zakończeniu spotkania informacyjnego zapraszamy na indywidualne konsultacje ze Specjalistami ds. Funduszy Europejskich mazowieckiej sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Dla kogo

Spotkanie skierowane jest do osób fizycznych które chcą założyć działalność gospodarczą oraz do przedsiębiorców którzy chcą rozwinąć swoją działalność.

Program spotkania

- 10:00 – 10:20 zasady naboru wniosków na organizację staży oraz założenie działalności gospodarczej prowadzonego przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” – Kierownik Referatu ds. Instrumentów Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Pani Jolanta Filipiak;
- 10:20 – 11:00 – Inne możliwości dofinansowania założenia działalności gospodarczej w 2020 r. –Specjalista ds. Funduszy Europejskich;
- 11:00 – 11:15 Przerwa;
- 11:15 – 12:15 Przedstawienie możliwości wsparcia na rozwój działalności gospodarczej w 2020 r. – Regionalny Program Województwa Mazowieckiego i Programy Krajowe – Specjalista ds. Funduszy Europejskich.

Formularze zgłoszeniowe oraz dodatkowe informacje:

https://www.funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/spotkania-informacyjne-w-ostrolece-pt-fundusze-europejskie-na-zalozenie-i-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/.

Organizator spotkań

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce

Piłsudskiego 38
07–410 Ostrołęka
tel. 22 542 27 15
e-mail punkt_ostroleka@mazowia.eu

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego AB.6740.6.8.2019 z dnia 10.01.2020r.
w sprawie realizacji inwestycji w Gąsiorowie.


PobierzDofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne z programu "Mój Prąd".
Obrazek
Muzeum Dom Rodziny Pileckich - " Wieczór z Historią"

Muzeum Dom Rodziny Pileckich w cyklu " Wieczór z Historią " zaprasza na prelekcję Jacka Frankowskiego:

"Ludomir Benedyktowicz - Artysta Niezłomny. Historia życia leśnika, powstańca styczniowego, wybitnego malarza pejzażysty, pisarz i poety"

15 STYCZNIA 2020, GODZ. 18:00

STARA ELEKTROWNIA ( ul. 11 Listopada 7 ), Ostrów MazowieckaZbadaj się i zyskaj spokój!

Czy urodziłaś się w latach 1951-1970? Zbadaj się i zyskaj spokój! Zachęć do badania bliskie osoby w podobnym wieku.

Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

W tym roku uprawnienia do skorzystania z bezpłatnej mammografii nabywają Panie z rocznika 1970. Zapraszamy je gorąco do rejestracji na badania i zachęcamy do ich regularnego przeprowadzania. Tylko systematyczność w przestrzeganiu terminów kolejnych badań mammograficznych pozwala na wykrycie potencjalnego zagrożenia na bardzo wczesnym etapie rozwoju choroby.

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie oczekiwała na Panie w miejscowości:

Zaręby Kościelne – 3 lutego 2020 w godzinach od 11.00 do 17.00 przy Ośrodku Zdrowia, ul. Kowalska 16A

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii.


Obrazek

Harmonogram odbioru odpadów na 2020 rok.
Pobierz harmonogramSerdecznie zapraszamy na II Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 19 stycznia 2020r. o godz. 14.00 w hali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.

Wystąpią zespoły i chóry:
1.Chór Cantilena z Małkini Górnej
2. Zespół Zapominajka z Zarąb Kościelnych
3.Zespół Żurawiacy z Bogut Pianek
4. Chór przy Sanktuarium Św. Rodziny w Wyszkowie
5. Zespół Retro Band z Ostrowi Mazowieckiej
6. Zespół Kwiaty Polskie z Chmielewa
7. Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych.

Po występach zapraszamy na poczęstunek.
Informacje o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej
w gminie.


Aktualne informacje o wyłączeniach znajdują się też na stronie Internetowej: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach.

Zapraszamy również do rejestracji do newslettera z automatycznymi informacjami o wyłączeniach. Aby dokonać zamówienia newslettera należy przejść do zakładkiwww.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach i wybrać jedną z opcji „Dla całego rejonu energetycznego” lub „Dla konkretnej lokalizacji”. Po dokonaniu rejestracji, w zależności od opcji, informacje o planowych pracach na sieci będą Państwu przysyłane automatycznie.

Pobierz
udostępniono: 19.02.20 08:53 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku