standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2014Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2015r. Pobierz


Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się posiedzenie IV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 1100. Porządek obrad jak w załączeniu.
PobierzGmina Zaręby Kościelne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych informuje o rozpoczęciu realizacji VI edycji projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany będzie od 01.01.2015 do 30.06.2015 roku. Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie i spełniające następujące kryteria:

* Osoby będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych,
* Osoby z terenu gminy Zaręby Kościelne,
* Osoby będące w wieku aktywności zawodowej,
* Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym,

prosimy o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Rekrutacja prowadzona będzie od 01.12.2014 roku do 15.01.2015 roku. Wszelkie informacje pod nr telefonu 86-27-06-004, wew. 27.Informacja z dnia 10.12.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzProtokół z wyboru oferty z dnia 8.12.2014r. dotyczący projektu Szansa: Zapewnienie sali oraz posiłku na spotkanie podsumowujące dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z kadrą projektu na spotkaniu podsumowującym realizację projektu systemowego „SZANSA” PobierzStarosta Ostrowski wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Ostrowi Mazowieckiej ogłasza konkurs literacki pod nazwą "Invictus 2014 roku".

Praca do konkursu ma przedstawiać realną osobę lub sytuację jaka wydarzyła się w konkretnej miejscowości, aktualnie lub w przeszłości i jest znana uczestnikom osobiście lub z przekazów innych osób. Praca (esej, opowiadanie, wywiad, życiorys, reportaż, itp.) nie może przekraczać dwóch stron maszynopisu formatu A4 bądź pisma ręcznego. Prace przekraczające kryterium nie będą oceniane.

Uczniowie biorący udział w konkursie zostaną podzieleni na grupy: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, uczniowie innych placówek edukacyjnych funkcjonujących na terenie powiatu ostrowskiego.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub pocztą w zamkniętych kopertach na adres Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68, 07-300 Ostrów Mazowiecka, z dopiskiem "Konkurs - Invictus 2014 roku". Termin nadsyłania to 10 grudnia 2014 roku. Prace, które dotrą po tym terminie nie będą oceniane. Dodatkowo należy nadesłać oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które można pobrać tutaj.
PobierzOgłoszenie z dnia 26 listopada 2014r. o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej - jeden etat. PobierzZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 26.11.2014r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH zaprasza do złożenia ofert na: Zapewnienie sali oraz posiłku na spotkanie podsumowujące dla Beneficjentów Ostatecznych projektu wraz z kadrą projektu na spotkaniu podsumowującym realizację projektu systemowego „SZANSA” PobierzInformacja z dnia 12.11.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. Pobierz


Ogłoszenie o wykazie działek przeznaczonych na sprzedaż. PobierzOgłoszenie z dnia 3 listopada 2014r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: d/s księgowości podatkowej.
Ogłoszenie, kwestionariusz osobowy.


MAMMOGRAFIA - Zapraszamy na BEZPŁATNE badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50-69 lat. Mammobus będzie ustawiony w godz. 9.00 – 17.00 w dniu 13 grudnia 2014 przy Ośrodku Zdrowia w Zarebach Kościelnych, ul. Kowalska 16.
PobierzKomunikat prasowy Agencji Rynku Rolnego związany z mechanizmem kolejnego nadzwyczajnego wsparcia producentów owoców i warzyw.
PobierzInformacja z dnia 31.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzKonsultacje projektu "Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok."

Zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania uwag do projektu programu współpracy Gminy Zaręby Kościelne w 2015 r. z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt programu na 2015 rok powstał na bazie obecnie obowiązującego programu.

Czas trwania konsultacji: od 23 października 2014 r. do 4 listopada 2014 r.

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 4 listopada br. do godz. 15.30 na:

 • adres poczty elektronicznej ugzar@post.pl,

 • numer faksu 86 27 63 130,

 • adres siedziby: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne.Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, pokój nr 2, tel. 86 27 63 128.

Treść projektu programu współpracy oraz formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
Organizacje pozarządoweInformacja z dnia 15.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzInformujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie rozpoczyna tworzenie grup roboczych ds. inteligentnych specjalizacji regionu (pismo w załączeniu). W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o poinformowanie przedsiębiorców działających na terenie Państwa Gminy o możliwości uczestnictwa w powyższej inicjatywie. Szczególne znaczenie będzie miał udział firm innowacyjnych, poszukujących i wdrażających nowe rozwiązania. Termin składania aplikacji do udziału w pracach poszczególnych grup przypisanych do obszarów inteligentnej specjalizacji, tj.: bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia, został wyznaczony do dnia 22 października br. Bardzo proszę o przesyłanie zgłoszeń na adresy poczty elektronicznej: monika.tchorznicka@mazovia.pl, piotr.dylewski@mazovia.pl.

Jednocześnie informuję, że pierwsze spotkanie dot. powyższej inicjatywy zostało zaplanowane na dzień 30 października br. o godz. 12 w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter).
więcej


UWAGA!!! PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !
15 PAŹDZIERNIKA OSTATECZNYM TERMINEM SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE NADZWYCZAJNEGO WSPARCIA
Agencja Rynku Rolnego przypomina, że wnioski o udzielenie nadzwyczajnego wsparcia dotyczą wyłącznie tych plantacji i upraw, które zostały pozytywnie skontrolowane przez właściwe służby kontrolne. Agencja Rynku Rolnego informuje, iż kończą się kontrole plantacji upraw zgłoszonych przez producentów w powiadomieniach. Dotychczas producenci dostarczyli do organizacji charytatywnych ok. 20 tysięcy ton owoców i warzyw, w tym ok. 12 tysięcy jabłek.
Wszystkich producentów, którzy zostali skontrolowani pozytywnie prosimy o pilne składanie do Oddziałów Terenowych ARR wniosków o przyznanie rekompensaty. Liczy się data stempla pocztowego .
Wzór wniosku zamieszczony jest na stronie Agencji www.arr.gov.pl pod zakładką EMBARGO ROSYJSKIE.

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku RolnegoNabór kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ((Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138 i 1146), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Kandydatury można zgłaszać 22 października 2014 r.

Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:
http://www.dialog.mazovia.plInformacja z dnia 09.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.PobierzInformacja z dnia 02.10.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzInformacja z dnia 24.09.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzDo 30 września można nadsyłać aplikacje do ogólnopolskiego projektu - "Konkurs Królowa Mleka 2015".

W porównaniu z ubiegłorocznymi wyborami szansa na zdobycie korony wzrosła trzykrotnie. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! - dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba zaproszeń dla Królowej rośnie tak szybko, że w 2015 roku trudno byłoby jej samodzielnie podołać wszystkim obowiązkom. W sukurs przyjdą jej Księżniczki.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: www.krolowamleka.pl
Materiały zdjęciowe do pobrania: http://www.krolowamleka.pl/prKomunikat ARR w związku z aktualną sytuacja na rynku owoców i warzyw. - PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o realizacji przez Urząd programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Informacja o programie znajduje się w załączeniu. - PobierzOgłoszenie z dnia 10.09.2014r. o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej dot. zapytania ofertowego Nr 3/EFS/2014 zorganizowania wyjazdu integracyjnego w dniach 26-27 września 2014 roku.
PobierzObwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego część wsi Zgleczewo Szlacheckie.
PobierzWyniki naboru na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi Rady Gminy, Organizacyjnych i Kadr. PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/EFS/2014
z dnia 25.08.2014r. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH zaprasza do złożenia ofert na: Zorganizowanie 2 dniowego wyjazdu integracyjnego w dniach 26-27 września 2014 roku dla 12 BO projektu wraz z kadrą w ramach projektu systemowego „SZANSA”.
PobierzKonkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”
Marszałek Województwa Mazowieckiego już po raz czwarty ogłosił konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, którego głównym celem jest promocja wolontariatu wśród mieszkańców naszego województwa. Konkurs jest etapem wojewódzkim konkursu ogólnopolskiego realizowanego przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce i jest organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego i Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.
Plakat konkursu, Regulamin konkursu, Formularz zgłoszeniowy.ARR przyjmuje powiadomienia od Rolników poszkodowanych embargiem.
W ślad za komunikatem Komisji Europejskiej (KE) dot. wprowadzenia wyjątkowych środków wsparcia w sektorze owoców i warzyw, dla Rolników poszkodowanych w wyniku embarga rosyjskiego, oraz w nawiązaniu do instrukcji opublikowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego realizując zapisy ww. instrukcji przyjmuje powiadomienia dotyczące zamiaru przeprowadzenia wycofania z rynku owoców lub warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży.

Producenci rolni, którzy chcieliby skorzystać z możliwości wycofania mogą składać powiadomienia do właściwych, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powiadamiającego, Oddziałów Terenowych ARR na załączonym formularzu.

Producenci z terenu woj. mazowieckiego składają powiadomienia w:

Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Warszawie
Al. J. Waszyngtona 146
04-076 Warszawa

Druk powiadomienia dostępny jest na stronie internetowej ARR pod adresem:
http://www.arr.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:arr-przyjmuje-powiadomienia-od-rolnikow-poszkodowanych-embargo&catid=379&Itemid=1114

Szczegóły dotyczące asortymentu, wysokości stawek oraz sposobu realizacji mechanizmu będą ogłoszone po publikacji Rozporządzenia Komisji Europejskiej.Zaproszenie na Sesję Rady Gminy.
Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XXIX Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godz. 12.00
PobierzProtokół z wyboru oferty z dnia 08.08.2014r. dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy” dla uczestników/czek projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku.
PobierzW związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń i powodowym przez to zdarzenie zagrożeniem epizootycznym i możliwością przeniesienia ww. choroby na inne stada świń Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) prosi o podjęcie wszelkich możliwych starań w zakresie rozpowszechnienia informacji dotyczących ASF w celu zapobieżenia ewentualnemu przeniesieniu choroby na teren powiatu Ostrów Mazowiecka.

Jednocześnie PLW przesyła w wersji elektronicznej ulotki informacyjne dla hodowców zwierząt (świń) oraz myśliwych z prośbą o zapoznanie się z nimi.
Ulotka ASF nr 1,ulotka ASF nr 2, ulotka ASF nr 3.
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFS/2014
z dnia 31.07.2014r. dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie wyjazdowego dwudniowego szkolenia „ABC przedsiębiorczości, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy” dla uczestników/czek projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku.
Ogłoszenie, załączniki 1-4 (zip), wzór umowy.Nabór na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi Rady Gminy, Organizacyjnych i Kadr.
Ogłoszenie o naborze, kwestionariusz osobowy.IX Festyn Rodzinny w Zarębach Kościelnych - galeria zdjęć.Wybór oferty z dnia 30.07.2014r. dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku. PobierzDecyzja RGK.604.4.2014 z dnia 21.07.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Nienałty-Brewki nr dz. 181/1 gm. Zaręby Kościelne. PobierzOgłoszenie z dnia 14.07.2014r. o zamiarze wykonania rozgraniczenia działek na terenie wsi Świerże-Panki. Prosimy o kontakt zainteresowanych geodetów.
PobierzZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/EFS/2014 dot. złożenia ofert na: Zorganizowanie kursów zawodowych dla 12 uczestników projektu systemowego „SZANSA” w 2014 roku.
Ogłoszenie, załączniki 1-4 (zip), wzór umowy.Informacja
z dnia 10.07.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. - PobierzPostanowienie z dnia 03.07.2014r. dot. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków.PobierzPostanowienie z dnia 01.07.2014r. dot. raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego.
PobierzList Prezesa KRUS na temat bezpieczeństwa dzieci w gosp. rolnym skierowany do rodziców. Pobierz

List Prezesa KRUS na temat bezpieczeństwa dzieci w gosp. rolnym skierowany do dzieci. - PobierzROLNIKU - śpiesz się powoli. .!
Prace na polu trwają wiele miesięcy.
Jak co roku chcemy przypomnieć wszystkim rolnikom, aby w tym gorącym okresie nie zapominali o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych.
W ubiegłym roku na Mazowszu odnotowano ponad 3 tys. zgłoszeń wypadków na terenach wiejskich, z czego 15 wypadków to zdarzenia śmiertelne. Poszkodowane są również dzieci, które pomagają rodzicom w pracy lub bez opieki przebywają w niebezpiecznych miejscach w pobliżu wykonywanych prac. Niestety sprawcami lub świadkami tych wypadków jest często najbliższa rodzina lub sąsiedzi.
PobierzInformacja
z dnia 03.07.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzPodsumowanie
przeprowadzonych w dniach 11.05-01.06 na terenie gminy Zaręby Kościelne konsultacji społecznych na temat „Żywienie dzieci w szkołach”
PobierzWybór oferty z dnia 27.06.2014r. dot. usługi przygotowania posiłku podczas szkoleń w projekcie "Szansa". PobierzZapytanie ofertowe z dnia 25.06.2014r. do projektu "Szansa" dot. usługi przygotowania posiłku podczas szkoleń. PobierzSzkolenie
W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania: „Małe projekty” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, których termin składania wyznaczono w okresie od 25 czerwca do 9 lipca br., serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Zaręby Kościelne do udziału w szkoleniu nt. Informowania o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, realizacji LSR oraz działalności LGD „ZIELONE SIOŁO”.
Podczas szkolenia zostaną omówione kryteria dostępu do ww. działań oraz zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku i rodzajami niezbędnych załączników.

Szkolenie odbędzie się 30.06.2014 (poniedziałek) - godz. 12.30 - w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14) oraz w niżej wymienionych terminach:

 1. 25.06.2014 (środa) - godz. 10.00 – Gmina Ostrów Mazowiecka

 2. 26.06.2014 (czwartek) - godz. 10.00 - Gmina Brok

 3. 26.06.2014 (czwartek) – godz. 13.00 - Gmina Stary Lubotyń

 4. 27.06.2014 (piątek) - godz. 9.00 - Gmina Wąsewo

 5. 27.06.2014 (piątek) - godz. 14.00 - Gmina Małkinia Górna

 6. 30.06.2014 (poniedziałek) – godz. 10.00 - Gmina Szulborze Wielkie

 7. 01.07.2014 (wtorek) – godz. 10.00 - Gmina Nur

 8. 01.07.2014 (wtorek) – godz. 13.00 - Gmina Boguty Pianki

 9. 02.07.2014 (środa) - godz. 10.00 - Gmina Andrzejewo.


Więcej na stronie LGD "Zielone Sioło"Protokół z dnia 23.06.2014r. z wyboru ofert na stanowisko psychologa oraz doradcy zawodowego w projekcie "SZANSA".
PobierzInformacja z dnia 18.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzZaproszenie na Kiermasz organizowany przez LGD "Zielone Sioło"
w związku z realizacją przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” projektu współpracy międzynarodowej pn.: „Partnerstwo dla tradycji i innowacji w rozwoju lokalnym” w ramach PROW 2007-2013, w dniu 29 czerwca br. na terenie Ośrodka Agroturystycznego „BINDUGA” w Broku, odbędzie się Kiermasz wyrobów i usług lokalnych polskich i litewskich pn. „Nasze wspólne dziedzictwo kulturowe”.
Plakat do pobraniaInformacja dotycząca Karty Dużej Rodziny - elementu gminnej polityki społecznej realizowanej na rzecz rodzin wielodzietnych. Od 16 czerwca 2014 roku każda rodzina z co najmniej trójką dzieci na utrzymaniu będzie mogła w swojej gminie złożyć wniosek o wydanie karty.
Festyn Rodzinny 2014.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza serdecznie na Festyn Rodzinny, który odbędzie się w dniach 26-27 lipca. W planie wiele konkursów, zabaw i innych atrakcji dla młodszych i starszych oraz świetna muzyka. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z programem oraz regulaminami konkursów. Dobra zabawa gwarantowana - Zapraszamy!
Program Festynu Rodzinnego
Konkurs Najpiękniejszy Ogródek w Gminie,regulamin konkursu, karta zgłoszenia.
Miss FestynuInformacja z dnia 11.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzSzkolenie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Uprzejmie informujemy, iż Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ostrowi Mazowieckiej organizuje szkolenie dla rolników z zakresu działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2014r. w Świetlicy w Świerżach Zielonych. PobierzDrodzy Rolnicy!
W związku ze zbliżającym się terminem kończącym przyjmowanie w tym roku wniosków o dopłatę do kwalifikowanego materiału siewnego, publikujemy Państwu informację ARR na ten temat skierowaną do rolników, którzy mogą byś jeszcze zainteresowani złożeniem wniosku o dopłatę. PobierzInformacja z dnia 05.06.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzZapytania ofertowe z dnia 03.06.2014r. do projektu "Szansa" dot. naboru na stanowisko doradcy zawodowego oraz psychologa w projekcie.

Wyniki głosowania w Wyborach do Parlamentu Europejskiego w Gminie Zaręby KościelneAkademia PARP to portal edukacyjny dla małych i średnich przedsiębiorstw z systemem bezpłatnych szkoleń internetowych. Projekt jest realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat jednego ze szkoleń: \"Kalendarz dobrego księgowego\"Szanowni Państwo,
1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Z tej okazji Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wystosował list do Rodziców, Opiekunów oraz Wychowawców.
Zachęcamy do zapoznania się z treścią listu:
Pobierz treść listu.Informacja z dnia 28.05.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzPolska Biega 2014.

Bieg w ramach akcji Polska Biega 2014 odbędzie się 23 maja, w piątek o godzinie 12:00. Trasa biegu: „Lasek Skłody-Stachy”, długość ok. 3 km. Bieg odbędzie się w grupach wiekowych:
1. Szkoła Podstawowa chłopcy/ dziewczynki
2. Gimnazjum chłopcy/ dziewczynki
3. Dorośli

Po biegu zapraszamy na posiłek regeneracyjny przy Stacji Paliw.
Organizator: Urząd Gminy i Gimnazjum w Zarębach Kościelnych
Sponsorzy: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Michał Skłodowski, Katarzyna Godlewska-Garternicht.

Konsultacje społeczne na temat „Żywienie dzieci w szkołach”.
W dniach 11.05-01.06 na terenie gminy Zaręby Kościelne odbędą się konsultacje społeczne w temacie „Żywienie dzieci w szkołach”. Konsultacje to kolejne przedsięwzięcie uczestniczek projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na obszarach wiejskich” realizowanego, we współpracy z władzami samorządowymi, przez Społeczny Instytut Ekologiczny. Konsultacje swoim zasięgiem obejmą teren całego Powiatu Ostrowskiego.

Ankieta oraz szczegółowe informacje.
Informacja z dnia 07.05.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzInformacja z dnia 18.04.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzV edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu BHP i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów. PobierzPrzedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w gminie Zaręby Kościelne. Zbiórka jest NIEODPŁATNA dla wszystkich mieszkańców gminy (nie dotyczy przedsiębiorstw) i przebiegać będzie według ustalonego harmonogramu. Odpady zbierane będą przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pojazdem oznakowanym logo zakładu. Odpady należy wystawić do godz. 7.00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane. Oddawany sprzęt elektroniczny MUSI być kompletny. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają odpady przed posesją przy drodze. harmonogramProtokół z dnia 02.04.2014r. z wyboru oferty na zakup materiałów promocyjnych do projektu "Szansa". PobierzZapytania ofertowe do projektu "Szansa" dot. zakupu materiałów promocyjnych. PobierzBezpłatne, mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
W dniach 18, 19 marca 2014 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68 w godz. 9.30-15.00 będzie można odebrać bezpłatnie login do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki portalowi zip.nfz.gov.pl dowiesz się wszystkiego o leczeniu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Dowiedz się więcej:
Ogłoszenie nr 1, ogłoszenie nr 2, ogłoszenie nr 3.Informacja z dnia 12.03.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.Ogłoszenie z dnia 27. lutego o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi kasy i spraw finansowych. PobierzZawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 75 krzeseł konferencyjnych. PobierzZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 20.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 110 krzeseł konferencyjnych. PobierzBezpłatne, mobilne stanowisko ZIP w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej.
W dniach 17, 18, 19 luty 2014 roku, w ramach akcji "3 kroki do ZIP na Mazowszu" w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 68 w godz. 9.30-15.00 będzie można odebrać bezpłatnie login do systemu Zintegrowany Informator Pacjenta. Dzięki portalowi zip.nfz.gov.pl dowiesz się wszystkiego o leczeniu w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ.
Ogłoszenie nr 1, ogłoszenie nr 2, ogłoszenie nr 3.List Prezesa KRUS skierowany do rolników dotyczący bezpieczeństwa pracy. PobierzOgłoszenie z dnia 12. lutego o wynikach przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze: d/s oświaty, kultury, sportu i rekreacji. PobierzInformujemy, iż od dnia 24.02.2014r. siedziba biura powiatowego ARiMR będzie mieściła się w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Różańskiej 9. Dnia 21.02.2014r. biuro powiatowe ARiMR będzie nieczynne. Pobierz


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza w roku 2014 następujące konkursy:
- IV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pn. „Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu!”
- XII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z zasadami konkursów.
Ogłoszenie z dnia 6. lutego o naborze na stanowisko urzędnicze: d/s obsługi kasy i spraw finansowych. PobierzInformacja z dnia 06.02.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzZapytanie ofertowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 110 krzeseł konferencyjnych. Pobierz


Zapytanie ofertowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04.02.2014r. na wykonanie i dostarczenie 75 krzeseł konferencyjnych. PobierzKomunikat Urzędu Skarbowego dla płatników -
Przypominamy, że do końca lutego płatnicy są zobowiązani przekazać podatnikom oraz urzędom skarbowym dokumenty informacyjne stanowiące podstawę sporządzenia przez podatników rozliczenia rocznego w podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. m.in.: PIT-11, PIT-11A, PIT-R, PIT-8C, PIT-8S oraz roczne rozliczenia podatkowe sporządzane przez płatników PIT-40. Istnieje możliwość rozliczenia się poprzez internet. PobierzOd 1 stycznia do 10 lipca 2014 r. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne będzie realizowała projekt „Historia naszą pamięcią pisana” w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse 2013” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. PobierzNaczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej informuje, iż po raz kolejny prowadzona jest zimowa edycja ogólnokrajowej akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwa Finansów pod hasłem „Nie bądź jeleń, weź paragon". Akcja ma uświadomić społeczeństwu korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych przez przedsiębiorców. Prowadzona jest w okresie od 20 stycznia do 2 marca 2014 roku. PobierzWójt Gminy w Zarębach Kościelnych ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości. PobierzInformacja! W styczniu br. rozpoczyna się zainicjowana przez Główny Inspektorat Sanitarny kampania medialna pod hasłem "Zaszczep w sobie chęć szczepienia!", której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na stronie:
http://szczepienia.gis.gov.pl;
www.szczepeinia.pzh.gov.pl;
spot inform.-edukacyjny - http://www.albumy.net/pub/szczepienia/wirusy_1_2.html.
Ogłoszenie z dnia 22 stycznia o naborze na stanowisko urzędnicze: d/s oświaty, kultury, sportu i rekreacji.
pobierz ogłoszenie, kwestionariusz osobowy.Uwaga producenci rolni!
Od 15 stycznia do 25 czerwca 2014 r. można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego o dopłaty do materiału siewnego. PobierzPowiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w roku 2014 będzie kontynuował działania związane z realizacją projektu „Nowa Szansa – Powiat Ostrowski” współfinansowanego ze środków EFS. Prosimy o zapoznanie się z informacją dot. projektu. PobierzMammobus w Twojej miejscowości!
Po raz kolejny mammobus zawita do powiatu ostrowskiego. W naszej gminie Zaręby Kościelne badanie odbędzie się 14 lutego przy Ośrodku Zdrowia, Kowalska 16A. Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kierunku wykrycia raka piersi. PobierzBiblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne w ramach programu "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2013" realizowanego przez Instytut Książki otrzymała dotację wynoszącą 12000 zł na zakup sprzętu komputerowego.
Z pozyskanych pieniędzy w grudniu 2013 r. zakupiono 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, które będą służyły użytkownikom biblioteki.Informacja z dnia 07.01.2014r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzInwestycje zrealizowane przez Wójta Gminy w 2013 roku.
więcejGmina Zaręby Kościelne/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych ZAPRASZAJĄ
wszystkie osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe oraz spędzić ciekawie czas, spełniające następujące kryteria:

 • Osoby będące klientami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych,

 • Osoby z terenu gminy Zaręby Kościelne,

 • Osoby będące w wieku aktywności zawodowej,

 • Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym,


informujemy, iż od 01.01.2014 do 31.03.2014 roku prowadzimy rekrutację do V edycji projektu systemowego „SZANSA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu naszej gminy.
Wszystkie osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne. Wszelkie informacje pod nr telefonu 86-27-06-004, wew. 27.

Informacje o projekcieInformacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady. Pobierz


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2014r. Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku