standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Ochrona środowiska, gospodarka odpadamiDecyzja o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.
Pobierz - Decyzja zatwierdzająca taryfę - ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zaręby Kościelne
Pobierz - Postanowienie dot sprostowania Decyzji zatwierdzająca taryfę - ceny i stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Zaręby Kościelne
Plan Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaręby Kościelne


INFORMACJA Wójta Gminy z dnia 18.10.2013r. Pobierz


PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Pobierz


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
NA LATA 2013-2032.
PobierzGospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zaręby Kościelne:Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nowelizację tzw. "ustawy śmieciowej" nałożył na gminy nowe obowiązki związane ze zbieraniem odpadów komunalnych. W całym kraju zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku obowiązki przejmują jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z tym :
• Gmina w wyniku przetargu wybierze jedną firmę, która od 1 lipca 2013r. będzie odbierała śmieci od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
• Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych (domki letniskowe) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na której powstają odpady komunalne muszą zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów.
• Gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania ,,opłaty śmieciowej ‘’ na rzecz gminy (opłata ta pokryje koszty tworzenia i utrzymania gospodarki odpadami komunalnymi).
• Właściciele nieruchomości będą zobowiązani wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją w terminie do 30 kwietnia 2013r. do Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
• W celu uniknięcia podwójnego wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z firmami wywozowymi należy wypowiedzieć do 30 czerwca 2013r.
• Powstanie również dostępny dla mieszkańców punkt selektywnej zbiórki odpadów.


DEKLARACJA

Druk deklaracji zawierający pouczenie stanowi załącznik do UCHWAŁY NR XIII/89/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Należy go wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Zarębach kościelnych (pokój nr 10 )
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości uiszczać będą na konto bankowe Urzędu Gminy Zaręby Kościelne. – Każdy mieszkaniec będzie miał indywidualne konto.

Termin i częstotliwość uiszczania opłat

Opłatę należy uiszczać za dany kwartał bez wezwania w terminie wskazanym na blankiecie na konto bankowe.


Wywóz odpadów zbieranych selektywnie na terenie gminy Zaręby Kościelne

Na terenie Gminy Zaręby Kościelne odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

tel./86/ 2712700 e-mail: pgkzambrow@poczta.onet.pl
Osoba do kontaktu: Pani Zenobia Dzieżyc

Odpady zebrane z terenu gminy Zaręby Kościelne dostarczane są do instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

Elektrośmieci pochodzące z gospodarstw domowych można oddać bezpłatnie do sklepu przy okazji dokonywania zakupu nowego sprzętu. Sprzedawcy są zobowiązani przy sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju.


Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe można także dostarczać nieodpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Zarębach Kościelnych oraz zbierane są raz do roku nieodpłatnie sprzed posesji zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na dany rok.Informacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady.Pobierz informację

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący sposób:
• papier i tektura
• tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe, metal
• szkło
• odpady ulegające biodegradacji
• odpady zieloneHarmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2020r. Pobierz


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest na placu targowicy przy ul. Czyżewskiej w Zarębach Kościelnych.

Czynny jest w godzinach od 8.00 - 10.00 w każdą środę.Poziom recyklingu

Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji – GMINA Zaręby Kościelne
Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek podania do publicznej wiadomości danych o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- do dnia 16 lipca 2013 roku – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- do dnia 16 lipca 2020 roku – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku Gminy obowiązane są osiągnąć:
- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo.


Pobierz poziom recyklingu 2012-2017


UCHWAŁA NR XIII/92/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne
Pobierz

1. UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Pobierz


2. UCHWAŁA NR XIII/90/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


3. UCHWAŁA NR XIII/89/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


4. UCHWAŁA NR XIII/93/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz


Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz
udostępniono: 09.01.20 13:42 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku