standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011Obwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 21 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej PolskiejPobierz
Głosowanie przez pełnomocnika

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 9 października 2011., Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.2) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach. Szczegółowe zasady w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji) z dnia 28 lipca 2011 r.

Osoba która może ustanowić pełnomocnictwo:
1. Osoba posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także posiadająca równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
- całkowitej niezdolności o pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. O emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych;
- niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art.13 ust 5 ustawy wym w pkt 1;
- całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art.12 ust 2 ustawy wym. w pkt 1;
- orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
- orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
- osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny;
2. osoba, która najpóźniej w dniu głosowania ukończy 75 lat

Osoba która może być pełnomocnikiem musi być wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lecz nie może wchodzić w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania lub być mężem zaufania.

Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka itd.), zstępny (córka, syn, wnuk, wnuczka itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek (na druku) do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (na druku)
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat

Wniosek należy złożyć najpóźniej: do dnia 29 września 2011 r.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa ma prawo:
- cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów tj. do 7 października 2011r. poprzez złożenie stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt
- do głosowania osobistego pod warunkiem głosowania wcześniej niż pełnomocnik.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w godz. pracy Urzędu.
Pobierz wniosek Wniosek przyjęcie pełnomocnictwa

Dopisanie do spisu wyborców


Wyborca przebywający czasowo na terenie gminy Zaręby Kościelne w okresie obejmującym dzień wyborów, na swój pisemny wniosek jest dopisywany do spisu wyborców sporządzonego w Urzędzie Gminy.

Z wnioskiem może wystąpić także wyborca nigdzie niezamieszkały (bez stałego zameldowania), przebywający na terenie gminy. Wpisanie do spisu wyborców spowoduje skreślenie wnioskodawcy ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmowane są Urzędzie Gminy (Ewidencja Ludności) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 do wtorku 4 października br.

Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.


Pobierz wniosek
Głosowanie przez osoby niepełnosprawne w lokalach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych


Osoby niepełnosprawne, mogą głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Termin złożenia wniosku do spisu wyborców dla wybranego obwodu głosowania posiadającego lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 26 września 2011 roku.

Wykaz obwodów głosowania dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych:
1. Obwód Nr 1 Szkoła Podstawowa w Zarębach Kościelnych

Wnioski o dopisanie do spisu wyborców przyjmowane są w Urzędzie Gminy (Ewidencja Ludności) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30
Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
4. art. 2 ust. 1 pkt. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Pobierz wniosek
Udostępnienie spisu wyborców


Udostępnienie spisu następuje poprzez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub w nim nie figuruje.
Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Wnioski o udostępnienie spisu wyborców przyjmowane są w Urzędzie Gminy (Ewidencja Ludności) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Wnioski nie podlegają opłacie skarbowej.
Informacja telefoniczna:
862763119


Informacje dodatkowe:
Spis wyborców udostępniany jest do wglądu w urzędzie gminy, między 21. a 8 dniem przed dniem wyborów. Udostępnienie spisu w urzędzie gminy następuje w miejscu i czasie podanym do wiadomości wyborców przez Wójta Gminy Zaręby Kościelne.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).
2.Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942).
3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
4.art. 2 ust. 1 pkt. c ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Pobierz wniosek


Informacje dla osób niepełnosprawnych


Głosowanie korespondencyjne przez wyborców niepełnosprawnych do 19 września 2011 r. - wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego (zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej).

Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania do 26 września 2011 r. - wyborca niepełnosprawny może zgłosić zamiar głosowania przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Zgłoszenia można dokonać ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

Dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania do 26 września 2011 r. - wyborca niepełnosprawny ma możliwość dopisania się do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania (na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania), w którym znajduje się lokal dostosowany do jego potrzeb. W tym celu wyborca niepełnosprawny powinien złożyć pisemny wniosek do właściwego urzędu gminy. We wniosku wyborca niepełnosprawny powinien podać następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

Głosowanie przez pełnomocnika do 29 września 2011 r. - wyborca o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed upoważnionym pracownikiem urzędu gminy. Wniosek powinien zawierać: imię (imiona) i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć: kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku, gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania?


Urząd Gminy Zaręby Kościelne tel. 862763128Obwieszczenie Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 31 sierpnia 2011 roku
w sprawie utworzenia obwodów głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. więcej>>>


Ogłoszenie Wójta Gminy
o miejscach na terenie gminy przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych. więcej>>>OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. więcej>>>
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski | dziennik zmian | wersja do druku