standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Uchwały:


Uchwała Nr VIII woda
U C H W A Ł A Nr VIII/49/03

RADY GMINY W ZARĘBACH KOŚCIELNYCH
z dnia 26 czerwca 2003 roku.


w sprawie ustalenia wysokości opłat za wodę pobieraną z wodociągów gminnych.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm. ) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ( Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747 z póź. zmianami ) Rada Gminy w Zarębach Kościelnych uchwala co następuje:

1.

Ustala się opłatę za pobór wody z wodociągu gminnego w wysokości 1,30 zł. + VAT za 1 m3.

2.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/157/01 Rady Gminy z dnia 21 listopada 2001 roku w sprawie opłat za wodę pobraną z wodociągów gminnych.

3.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 05.09.2003 roku.


Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki


Uchwała Nr Szkoła
UCHWAŁA NR VIII/50/03

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 26 czerwca 2003roku.


zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, funkcyjnego i warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997r N4 56, poz. 357 z późn. zm. ) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 lutego 2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczenia wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat. (Dz. U. Nr 34, poz. 286) Rada Gminy uchwala , co następuje:

1.

Zmienia się w Rozdziale III „ dodatek motywacyjny” stanowiący załącznik do uchwały XIX/93/00 Rady Gminy z dnia 22 września 2000 roku w 3 pkt 1 nadając mu brzmienie:
Dodatek motywacyjny stanowi procentowy wskaźnik wynagrodzenia zasadniczego, określonego w rozporządzeniu, którego wartość zawiera się od 0% do 25%
pkt 2 nadając mu brzmienie:
„Łączna kwota przyznanych dodatków motywacyjnych w szkole nie może przekroczyć 20% środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli w szkole w danym roku”
Zmienia się w podpunkcie II „Warunki przyznawania dyrektorowi dodatku motywacyjnego”:
w pkt 1 w miejsce (0% – 0,5%) wprowadza się ( 0% – 1%),
w pkt 2 w miejsce (0% – 0,5%) wprowadza się (0 % – 1,5%),
w pkt 3 w miejsce (0% - 0,5%) wprowadza się (0% - 4%),
w pkt 4 w miejsce (0% - 0,5%) wprowadza się (0% - 1,5%),
w pkt 5 w miejsce (0% - 1%) wprowadza się (0% - 1,5%),
w pkt 6 w miejsce (0% - 5%) wprowadza się (0% - 10%),
w pkt 7 w miejsce (0% - 1,5%) wprowadza się (0% - 4%),
w pkt 8 w miejsce (0% - 0,5%) wprowadza się (0% - 1,5%)

2.

W uchwale nr XIX/93/00 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 22 września 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za : wysługę lat, funkcyjnego i warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania a także wysokość, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego słowa „Zarząd Gminy” zastępuje się „Wójt Gminy”.

3.

W Rozdziale VIII „dodatki mieszkaniowe” zmienia się: w pkt 2
litera a w miejsce 2% wprowadza się 0,5%,
litera b w miejsce 3% wprowadza się 0,5%,
litera c w miejsce 4% wprowadza się 0,5%,
litera d w miejsce 5% wprowadza się 0,5%.

4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 od 1 października 2002 roku oraz 3 z dniem 1 października 2003 roku.
Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki

Uchwała dot. zbycia i nabycia nieruch.
UCHWAŁA Nr VIII/48/03

Rady Gminy w Zarębach Kościelnych

z dnia 26 czerwca 2003 roku.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

Na podstawie art. 18 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r z póżn. zm / oraz art. 11 ust. 1 i 2 i art. 146 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2000 roku Nr 46, poz. 543 z póżn. zm / Rada Gminy uchwala co następuje :

1

1. Uchwała określa ogólne zasady gospodarowania nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi własność Gminy Zaręby Kościelne oraz będącymi w jej posiadaniu.

2

1. Wójt Gminy może nabywać nieruchomości w przypadkach uzasadnionych interesami gminy. W szczególności nieruchomości powinny być nabywane
na :
1/ potrzeby inwestycyjne gminy.
2/ tworzenie gminnego zasobu nieruchomosci na cele związane z rozwojem gminy.
3/ realizację urządzeń infrastruktury technicznej.
4/ cele związane z realizacją zadań własnych gminy.
5. realizację innych uzasadnionych celów publicznych.
6/ na podstawie art. 231 K.C.
2. Postanowienia ust. 1 mogą być odpowiednio stosowane przy zamianie nieruchomości stanowiących własność gminy na nieruchomości stanowiące własność innych podmiotów.

3

Zbycie nieruchomości gruntowych może nastąpić wówczas gdy ułatwi to realizację zadań gminy albo gdy nieruchomość nie jest niezbędna do realizacji zadań gminy oraz w trybie art. 231 K.C.
4

Przyznaje się pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych i gruntów pod nimi stanowiących mieszkaniowy zasób gminy najemcom i dzierżawcom tych lokali i gruntów z nimi związanych.
5

Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej w wysokości 50 % różnicy między wartością nieruchomości przed wykonaniem urządzeń infrastruktury technicznej i wartością nieruchomości po ich wybudowaniu.

6

Z dniem wejścia w życie Uchwały traci moc Uchwała Nr XL/149/98 z dnia 17.06.1998 r w sprawie określenia zasad nabycia , zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.
7

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki.


Uchwała Nr IX/52/03 w spr. powołania zespołu do spraw wyboru ławników
U C H W A Ł A Nr IX/52/03

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 04 sierpnia 2003 roku


w sprawie powołania zespołu do spraw wyboru ławników.


Na podstawie art. 137 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku, Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z póź. zm./, Rada Gminy uchwala , co następuje:

1

Powołuje się zespół do spraw wyboru ławników w następującym składzie:

1. Rukat Wiesław
2. Iwona Borawska
3. Ugniewski Roman
4. Jadwiga Mikołajczyk

2

Zespół opracuje i przedstawi Radzie Gminy swoją opinię o kandydatach na ławników do sądów powszechnych, zgłoszonych w trybie ustalonym w zarządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 1990 r., w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników do sądów powszechnych / Monitor Polski Nr 26, poz. 201 z póź. zm./

3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki


Uchwała Nr IX/53/03 w spr. zaciągnięcia krótkotrwałej pożyczki z WFOŚ w Warszawie

Uchwała Nr IX/53/03

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póŹn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
1

Zaciąga się krótkoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z budową wodociągu we wsiach: Gąsiorowo, Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie, Zakrzewo Wielkie w kwocie 291 079 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych/.

2

Pożyczka zostanie sfinansowana ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
3

Spłata pożyczki nastąpi w okresie 90 dni od podpisania umowy.

4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki
Uchwała Nr IX/55/03

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. – Oddział Zaręby Kościelne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
1

Zaciąga się krótkoterminowy kredyt z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. – Oddział Zaręby Koscielne na sfinansowanie wydatków związanych z budową drogi Stara Złotoria, Gaczkowo, Rawy – Gaczkowo w kwocie 519 781 zł /słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych/.
2

Kredyt zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
3

Spłata kredytu nastąpi w okresie 90 dni od podpisania umowy.

4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki


Uchwała Nr IX/54/03 w spr. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚ w Warszawie


Uchwała Nr IX/54/03
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
1

Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych w kwocie
175 000 zł /słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/.

2

Pożyczka zostanie sfinansowana z udziału wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych. Urząd Gminy zabezpiecza pożyczkę wekslem „in blanco” oraz pełnomocnictwem do dysponowania rachunkiem wnioskodawcy.

3

Spłata pożyczki nastąpi w okresie 3 lat od podpisania umowy tj. od dnia 01 stycznia 2004 roku.
4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki


Uchwała Nr IX/55/03 w spr. zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w BS Ostrów Maz. o/ Zaręby Kość.
Uchwała Nr IX/55/03

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 04 sierpnia 2003 roku

w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. – Oddział Zaręby Kościelne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. d i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje:
1

Zaciąga się krótkoterminowy kredyt z Banku Spółdzielczego w Ostrowi Maz. – Oddział Zaręby Koscielne na sfinansowanie wydatków związanych z budową drogi Stara Złotoria, Gaczkowo, Rawy – Gaczkowo w kwocie 519 781 zł /słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych/.
2

Kredyt zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD.
3

Spłata kredytu nastąpi w okresie 90 dni od podpisania umowy.

4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego


Przewodniczący Rady

mgr Marek Nowacki


Uchwała Nr XVI/80/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2003r.
[Pobierz]
udostępniono: 31.01.17 22:42 opis zmiany: dodanie informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| wersja do druku