standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Spis Powszechny 2021
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2004


Uchwała nr XIII/70/03 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady gminy na 2004r.
U C H W A Ł A N r XIII/70/03 Rady Gminy
Zaręby Kościelne z dnia 04 grudnia 2003 roku w
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2004
rok Na podst. art. 18, ust. 1 w związku z art.
20, ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia
08 marca 1990 r. /t.j. DZ.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co
następuje: 1 Przyjmuje się plan pracy Rady
Gminy stanowiący załącznik do uchwały. 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu
Rady Gminy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Przewodniczący Rady mgr Marek Nowacki
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/70/03 Rady
Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04 grudnia 2003
roku P L A N P R A C Y Rady Gminy Zaręby
Kościelne na rok 2004 Lp T e m a t y k a Termin
posiedzenia Przedkładający materiały 1. -
Uchwalenie gminnego programu wychowania w
trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,-
Uchwalenie strategii Rozwoju Gminy na lata 2004
– 2015,- Uchwalenie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
I kwartał Wójt Gminy 2. - Rozpatrzenie
sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu
gminy za 2003 rok i podjęcie uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,-
Sprawozdania Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady
Gminy za 2003 rok,- Sprawozdanie z działalności
Komisji Rewizyjnej,- Uchwalenie planu gospodarki
odpadami,- Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia
dróg do dróg gminnych. II kwartał Wójt Gminy 3.
- Podjęcie decyzji odnośnie przystąpienia do
opracowania planu zagospodarowania
przestrzennego gminy,- Informacja Wójta Gminy o
przestrzeganiu i stosowaniu w gminie przepisów o
ochronie środowiska,- Sprawozdanie z realizacji
gminnego programu wychowania w trzeźwości i
przeciwdziałania alkoholizmowi,- Informacja
Wójta Gminy o przebiegu wykonania budżetu za I
półrocze 2004 r.,- Rozpatrzenie sprawozdań z
działalności gminnych jednostek
organizacyjnych,- Sprawozdanie z realizacji
podjętych zarządzeń Wójta Gminy w I półroczu
2004 r. III kwartał Wójt Gminy 4. - Uchwalenie
kierunków działań Wójta Gminy na 2005 r. w
zakresie zadań inwestycyjnych,- Ocena zadań
inwestycyjnych na terenie gminy realizowanych w
2004 r.,- Określenie stawek podatku od
nieruchomości i od posiadania psów,- Zapoznanie
Rady Gminy z projektem budżetu gminy na rok
2005,- Określenie stawek podatku od środków
transportowych,- Uchwalenie planu pracy Rady
Gminy na 2005 rok,- Uchwalenie planu pracy
stałych komisji na 2005 rok,- Uchwalenie budżetu
gminy na 2005 rok. IV kwartał Wójt Gminy


Uchwała nr XIII/71/03 w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2004 r.
U C H W A Ł A N r XIII/71/03 Rady Gminy
Zaręby Kościelne z dnia 04 grudnia 2003 roku w
sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji
Rady Gminy na 2004 rok. Na podstawie art. 21
ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8
marca 1990 roku /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co
następuje: 1 Przyjmuje plany pracy stałych
Komisji Rady Gminy stanowiące załącznik nr 1 i
nr 2 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza
się Przewodniczącemu Rady Gminy. 3 Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący
Rady mgr Marek Nowacki Załącznik Nr 1 do uchwały
Nr XIII/71/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia
04 grudnia 2003 roku P L A N P R A C Y K O M I S
J I R E W I Z Y J N E J na rok 2004 Lp T e m a t
y k a Termin posiedzenia Uwagi 1. - Zapoznanie z
projektem Strategii Gminy na lata 2004-2015,-
Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za
rok 2003,- Przeprowadzenie kontroli zleconych
przez Radę Gminy doraźnie w I półroczu, w tym
przeprowadzonych przetargów I kwartał 2. -
Kontrola wykonania przez Wójta uchwał Rady Gminy
oraz wniosków i interpelacji radnych II kwartał
3. - Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy o
przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004
r.,- Rozpatrzenie sprawozdań z działalności
gminnych jednostek organizacyjnych,- Kontrola
jednostek organizacyjnych gminy z zakresu
działalności finansowej i organizacyjnej,-
Kontrola prac komisji przetargowych-
Przeprowadzenie kontroli zleconych przez Rade
Gminy doraźnie w II półroczu III kwartał 4. -
Zapoznanie z projektami stawek podatków i opłat
na 2005 rok,- Zapoznanie z prowizorium budżetu
gminy na 2005 rok,- Kontrola wykorzystania
środków inwestycyjnych IV kwartał Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIII/71/03 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 04 grudnia 2003 roku P L A N P
R A C Y K O M I S J I B U D Ż E T U, O Ś W I A T
Y, K U L T U R Y, S P O R T U, R E K R E A C J I
I R O L N I C T W A na rok 2004 Lp T e m a t y k
a Termin posiedzenia Uwagi 1. - Analiza projektu
programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne
na 2004 rok,- Zmiany w budżecie gminy na rok
2004,- Zapoznanie z projektem Strategii Gminy na
lata 2004-2015,- Zapoznanie z projektem studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, - Sprawy różne i wolne
wnioski I kwartał 2. - Sprawozdanie z wykonania
budżetu gminy za rok 2003,- Zapoznanie z
arkuszami organizacyjnymi szkół podstawowych i
gimnazjum na terenie gminy Zaręby Kościelne na
rok szkolny 2004/2005,- Zmiany w budżecie gminy
na rok 2004,- Zapoznanie z projektem planu
gospodarki odpadami,- Zapoznanie z projektem
uchwały w sprawie zaliczenia dróg do dróg
gminnych,- Sprawy różne i wolne wnioski II
kwartał 3. - Rozpatrzenie informacji Wójta Gminy
o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2004
r.,- Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na terenie gminy Zaręby Kościelne,-
Rozpatrzenie sprawozdań z działalności gminnych
jednostek organizacyjnych działających na
terenie gminy Zaręby Kościelne,- Zmiany w
budżecie gminy na rok 2004,- Sprawy różne i
wolne wnioski III kwartał 4. - Zapoznanie z
projektami stawek podatków i opłat na 2005 rok,-
Zapoznanie z prowizorium budżetu gminy na 2005
rok,- Zmiany w budżecie gminy na rok 2004,-
Opracowanie planu pracy komisji na 2005 rok,-
Sprawy różne i wolne wnioski IV kwartał


Uchwała Nr XV/76/04 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Programów Alkoholowych na 2004 r.
[Pobierz]

Uchwała Nr XV/78/04 zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym, członkom komisji i sołtysom wsi.
[Pobierz]

Uchwała Nr XV/77/04 w sprawie inicjatywy gminy Zaręby Kościelne o przystąpieniu do wspólnego przedsięwzięcia zagospodarowania odpadów na terenie powiatu ostrowskiego.
[Pobierz]

Uchwała Nr XV/79/04 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 09 marca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy 2004 r.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/80/04 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2003 r.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/81/04 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Nur i gminy Czyżew - Osada do Zambrowskiego Związku Gmin, przynależności do związku Gmin Miasto Zambrów oraz zmian w statucie związku.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/82/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/83/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia połat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Zaręby Kościelne
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/84/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalania opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Zaręby Koscielne
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/85/04 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVI/86/04 w sprawie zmian w budżecie gminy.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/87/04 w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VII/35/94 z dnia 28 grudnia 1994 r, w sprawie ustalenia wysokości prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego dla sołtysów.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/88/04 w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w sprawie inkasa, określania inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso oplaty targowej.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/89/04 w sprawie przyjęcia strategii rozwoju gminy Zaręby Kościelne na lata 2003-2015
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/90/04 w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotam i prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/91/04 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002 - 2007.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/92/04 w sprawie wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/93/04 w sprawie wprowadzenia zmian do statutu GOPS
[Pobierz]

Uchwała Nr XVII/94/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVIII/95/04 w sprawie uchwalenia " Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaręby Kościelne
[Pobierz]

Uchwała Nr XVIII/96/04 w sprawie określenia trybu o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadań zleconych.
[Pobierz]

Uchwała Nr XVIII/97/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004
[Pobierz]

Uchwała Nr XIX/98/2004 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
[Pobierz]

Uchwała Nr XIX/99/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
[Pobierz]

Uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych oraz granic ich obwodów
[Pobierz]

Uchwała Nr XX/101/04 w sprawie określenia szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy, szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie
[Pobierz]

Uchwała Nr XX/102/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne.
[Pobierz]

Uchwała Nr XX/103/04 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na zadania inwestycyjne.
[Pobierz]

Uchwała Nr XX/104/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2004.
[Pobierz]

Uchwała Nr XXI/105/04 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2005 rok.
[Pobierz]

Uchwała Nr XXI/106/04 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2005 rok.
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/107/04 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudow, remontem, utrzymania i ochrony dróg gminnych.
[Pobierz]

Uchwała intencyjna nr XXI/108/04 w sprawie współfinansowania zakupu Gminnego Centrum Reagowania w ramach współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębach Kościelnych i Zarządu Głównego Zwiazku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w War
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/109/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/110/04 w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/111/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005 rok i zwolnienia w tym podatku.
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/112/04 w sprawie określenia wysokości stawek od posiadania psów na 2005 rok
[Pobierz]

Uchwała nr XXI/113/04 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.
[Pobierz]

Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2005 r.
[Pobierz]

Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002-2007
[Pobierz]

Uchwala wspr. przyjęcia wysokości składki zwiazanej z realizacją inwestycji pn. " Budowa Stacji Segregacji Surowców Wtórnych i Kompostownii Odpadów Organicznych"
[Pobierz]

Uchwała w spr. przyjęcia w sttucie Międzygminnego Związku " Ziemia Ostrowska"
[Pobierz]

Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkolach prowadzonych przez Gminę zaręby Koscielne
[Pobierz]

Uchwała Nr XXII/119/04 w sprawie uchwalenia budzetu na rok 2005
[Pobierz]

Uchwała Nr XXII/120/04 w sprawie zmian w budzecie na 2004 r
[Pobierz]
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| wersja do druku