standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
rok 2003

UCHWAŁA Nr IV/29/02 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Z DNIA 30 GRUDNIA 2002
[Pobierz - Uchwala w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2003 rok]

Załączniki do uchwały
[Pobierz - PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2003 I PROGRAMY WIELOLETNIE]

UCHWAŁA NR VI/42/03 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE Z DNIA 28 MARCA 2003 R.
[Pobierz - Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.]

Zarządzenie Nr 28/03 Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 05 czerwca 2003 r.
[Pobierz - Zarządzenie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.]

Uchwała Nr VIII/51/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.06.2003
[Pobierz - Załącznik inwestycyjny planów wydatków w 2003]
[Pobierz - Załącznik Nr 1 uchwały Rady 26.06.2003]

Uchwała Nr IX/56/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 26.06.2003r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 
UCHWAŁA NR IX/56/03 RADY GMINY ZARĘBY
KOŚCIELNE Z DNIA 4 SIERPNIA 2003 R. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003 r. Na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym tekst jednolity
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) oraz art. 109,110,124, i
128 ust. 2 i art. 134 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych( Dz.U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 tekst jednolity z późniejszymi
zmianami) Rada gminy uchwala co następuje : § 1.
1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy
polegających na : a ) zwiększeniu planu dochodów
o kwotę 915.360 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
b) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.090.360
zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2. Dokonuje się
zmian w planie wydatków inwestycyjnych zgodnie z
załącznikiem Nr 3. 3. Dokonuje się zmian w
załączniku; przychody i rozchody związane z
finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku
jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z
załącznikiem Nr 4. 4. Dokonuje się zmian w
prognozie długu gminy zgodnie z załącznikiem Nr
5. § 2. Z dochodów budżetu gminy kwotę 254.030
zł. przeznacza się na spłatę kredytów w kwocie
114.000 zł. oraz pożyczek w kwocie 140.030 zł.
Deficyt budżetowy w kwocie 175.000 zł. zostanie
sfinansowany z pożyczki w kwocie 175.000 zł.
zaciągniętej w WFOŚ i GW w Warszawie. § 3. Po
dokonanych zmianach budżet gminy wynosi : - plan
dochodów budżetowych - 6.066.983 zł, - plan
wydatków budżetowych – 5.987.953 zł. § 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i
podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla
aktów prawa miejscowego poprzez ogłoszenie w
Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady mgr Marek Nowacki


Uchwała
Nr X/57/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2003
r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Zambrowskiego
Związku Gmin
 
U C H W A Ł A Nr X/57/03 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie
wprowadzenia zmian w statucie Zambrowskiego
Związku Gmin. Na podstawie art. 67, ust. 1, 2 i
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z
późn. zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1
Zatwierdza się zmiany do Statutu Zambrowskiego
Związku Gmin, przyjętego uchwałą Rady Gminy
Zaręby Kościelne Nr XXXIII/173/02 z dnia 28
czerwca 2002 roku w § 1 w ust. 2 dodaje się:
Miasto Zambrów Gmina Nur Gmina Czyżew Osada i
ust. 2 § 1 otrzymuje brzmienie: 1. Miasta
Zambrów 2. Gmina Zambrów 3. Gmina Szumowo 4.
Gmina Rutki 5. Gmina Zaręby Kościelne 6. Gmina
Zawady 7. Gmina Kołaki Kościelne 8. Gmina
Andrzejewo 9. Gmina Nur 10. Gmina Czyżew Osada §
2 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady mgr Marek Nowacki


UchWAŁA
nr X/58/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 sierpnia 2003
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zaręby
Kościelne
 
U C H W A Ł A Nr X/58/03 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminny Zaręby Kościelne Na
podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717/
oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym /tj z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późn. zm./ Rada Gminy
uchwala, co następuje: § 1 Przystąpić do
sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Zaręby
Kościelne. § 2 Granicę opracowania studium
stanowi granica administracyjna gminy. § 3
Zakres opracowania studium odpowiadać będzie
problematyce wyszczególnionej w art. 10 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. § 4 Traci moc
uchwała Nr XXXII/169/02 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 22 kwietnia 2002 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminny Zaręby Kościelne. § 5
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. §
6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady mgr Marek Nowacki


Uchwała nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 września 2003
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 
UCHWAŁA NR XI/59/03 RADY GMINY ZARĘBY
KOŚCIELNE Z DNIA 8 WRZEŚNIA 2003 R. w sprawie
zmian w budżecie gminy na 2003 r. Na podstawie
art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi
zmianami) oraz art.109,110,124 i 128 ust.2 i
art. 134 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15
poz. 148 tekst jednolity z późniejszymi zmianami
) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1 . 1.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających
na: a) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 35.120
zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1. b) zwiększeniu
planu wydatków o kwotę 35.120 zł. zgodnie z
załącznikiem Nr 2. c) przeniesieniu planu
wydatków między rozdziałami i paragrafami o
kwotę 18.206 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 2.
Dokonuje się zmian w planie inwestycyjnym
zgodnie z załącznikiem Nr 4. § 2. Z dochodów
budżetu gminy kwotę 254.030 zł. przeznacza się
na spłatę kredytów w kwocie 114.000 zł. oraz
pożyczek w kwocie 140.030 zł. Deficyt budżetowy
w kwocie 175.000 zł. zostanie sfinansowany z
pożyczki w kwocie 175.000 zł. zaciągniętej w
WFOŚ i G W w Warszawie Po dokonanych zmianach
budżet gminy wynosi: - plan dochodów budżetowych
6.102.103 zł. - plan wydatków budżetowych
6.023.073 zł. § 3. Wykonanie uchwały powierza
się Wójtowi § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie
przewidzianym dla aktów prawa miejscowego
poprzez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego. Wiceprzewodniczący
Rady Jan Grabowski


Załącznik nr 1 i nr 2 do Uchwały nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
2003 r.
 
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/59/03 Rady
Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 września 2003 r.
Zwiększenie planu dochodów o dotacje i dochody
ponadplanowe Dz Rozdział § T r e ś ć Zwiększenie
kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9.900 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
9.900 069 Wpływy z różnych opłat 910 096
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej 8.990 600 TRANSPORT I Ł·CZNOŚĆ 9.300
60016 Drogi publiczne gminne 9.300 096 Otrzymane
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
9.300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.100 75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )
1.100 069 Wpływy z różnych opłat 1.100 756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ·CYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ 3.700 75616 Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilno prawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
800 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 800 75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw 2.500 041
Wpływy z opłaty skarbowej 2.500 75621 Udziały
gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa 400 002 Podatek dochodowy od osób
prawnych 400 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4.200 75814
Różne rozliczenia finansowe 4.200 092 Pozostałe
odsetki 4.200 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 120 80101
Szkoły Podstawowe 120 092 Pozostałe odsetki 120
853 OPIEKA SPOŁECZNA 6.500 85395 Pozostała
działalność 6.500 203 Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin(związków gmin) 6.500 900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 300
90095 Pozostała działalność 300 069 Wpływy z
różnych opłat 300 Razem 35.120 Objaśnienia zmian
w budżecie: Dokonano zwiększenia planu dochodów
ogółem o kwotę 35.120 zł. W Dz. 010 ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO W rozdziale 01010 Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększono plan
dochodów w § 069 o kwotę 910 zł. z tytułu opłat
za podłączenia do wodociągu, w § 096 o kwotę
8.990 zł. z tytułu wpłat na wodociąg. W Dz.600
TRANSPORT I Ł·CZNOŚĆ W rozdziale 60016 Drogi
publiczne gminne – zwiększono plan dochodów w §
096 o kwotę 9.300 zł. z tytułu wpłat ludności. W
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W rozdziale
75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach
powiatu)- zwiększono plan dochodów w § 069 o
kwotę 1.100 zł. z tytułu opłat za wypożyczanie
stołów, prowizje od znaków i specyfikacje wydane
do przetargów. W Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ·CYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 3.700
zł. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego,
podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn ,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych-zwiększono plan dochodów w § 091 o
kwotę 800 zł. z tytułu odsetek od nieterminowych
wpłat. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększono
plan dochodów w § 041 o kwotę 2.500 zł. z tytułu
wpływów z opłaty skarbowej. W rozdziale 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa- zwiększono plan dochodów w §
002 o kwotę 400 zł. z tytułu podatków od osób
prawnych. W Dz.758 RÓŻNE ROZLICZENIA W rozdziale
75814 Różne rozliczenia finansowe- zwiększono
plan dochodów w § 092 o kwotę 4.200 zł. z tytułu
odsetek od lokat środków na rachunkach
bankowych. W Dz.801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W
rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe- zwiększono
plan dochodów w § 092 o kwotę 120 zł. z tytułu
odsetek. W Dz.853 OPIEKA SPOŁECZNA W rozdziale
85395 pozostała działalność –zwiększono plan
dochodów o kwotę 6.500 zł. w § 203 z tytułu
otrzymanej dotacji na realizację zadań własnych.
W Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA W rozdziale 90095 Pozostała
działalność- zwiększono plan dochodów w § 069 o
kwotę 300 zł. z tytułu różnych opłat .
Wiceprzewodniczący Rady Jan Grabowski Załącznik
Nr 2 do uchwały Nr XI/59/2003 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 8 września 2003 r. ZWIĘKSZENIE
PLANU WYDATKÓW Dz. Rozdział § T r e ś ć
Zwiększenie Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
12.681 01010 Infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi 12.681 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 9.000 6050 Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych 3.681 600 TRANSPORT I
Ł·CZNOŚĆ 9.300 60016 Drogi publiczne gminne
9.300 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 9.300 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
6.639 75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu ) 6.639 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 3.639 4300 Zakup usług pozostałych
3.000 853 OPIEKA SPOŁECZNA 6.500 85395 Pozostała
działalność 6.500 3110 Świadczenia społeczne
6.500 Razem: 35.120 Objaśnienia zmian w budżecie
: Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 35.120
zł. W Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W rozdziale
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi – zwiększono plan wydatków w § 6050 o kwotę
3.681 zł . z przeznaczeniem na inwestycje
wodociągowe i w § 4210 o kwotę 9.000 zł. z
przeznaczeniem na zakup materiałów
zabezpieczających hydranty na terenie gminy. W
Dz. 600 TRANSPORT I Ł·CZNOŚĆ W rozdziale 60016
Drogi publiczne gminne – zwiększono plan w §
6050 o kwotę 9.300 zł . z przeznaczeniem na
inwestycje budowy dróg. W Dz. 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i
miast na prawach powiatu ) – zwiększono plan
wydatków w § 4300 o kwotę 3.000 zł. z
przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne i
prenumeratę i w § 4210 o kwotę 3.639 zł. z
przeznaczeniem na zakup materiałów. W Dz. 853
OPIEKA SPOŁECZNA W rozdziale 85395 Pozostała
działalność- zwiększono plan wydatków w § 3110 o
kwotę 6.500 zł. z przeznaczeniem na dożywianie
uczniów w szkołach. Wiceprzewodniczący Rady Jan
Grabowski


Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 września 2003 r.
Przeniesienia planu wydatków między działami
,rozdziałami i paragrafami Dz. Rozdział § T r e
ś ć Zmniejszenie kwota 010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7.000 3.550 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
3.000 3.550 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń 50 4260 Zakup energii
3.500 4430 Różne opłaty i składki 3.000 01022
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz
badania monitoringowe pozostałości chemicznych i
biologicznych w tkankach zwierząt i produktach
pochodzenia zwierzęcego 4.000 4300 Zakup usług
pozostałych 4.000 600 TRANSPORT I Ł·CZNOŚĆ 7.200
60016 Drogi publiczne gminne 7.200 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia 2.200 4300 Zakup usług
pozostałych 5.000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
1.000 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami 1.000 4260 Zakup energii 1.000
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.800 75022 Rady
gmin (miast i miast na prawach powiatu) 100 4300
Zakup usług pozostałych 100 75023 Urzędy
gmin(miast i miast na prawach powiatu) 2.700
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000 4140
Wpłaty na PFRON 700 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2.000 200 75412
Ochotnicze straże pożarne 2.000 200 3030 Różne
wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000 4300
Zakup usług pozostałych 200 801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE 6 6 80101 Szkoły podstawowe 6 4210
Zakup materiałów i wyposażenia 6 80195 Pozostała
działalność 6 4440 Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 6 853 OPIEKA SPOŁECZNA
3.200 3.200 85315 Dodatki mieszkaniowe 3.200
3110 Świadczenia społeczne 3.200 85319 Ośrodki
Pomocy Społecznej 3.000 4210 Zakup materiałów i
wyposażenia 800 4300 Zakup usług pozostałych
1.700 4410 Podróże służbowe krajowe 500 85328
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 200 4300 Zakup usług pozostałych 200
900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
5.000 1.250 90095 Pozostała działalność 5.000
1.250 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń 250 4210 Zakup
materiałów i wyposażenia 5.000 4260 Zakup
energii 1.000 Razem: 18.206 18.206 Objaśnienie
zmian w budżecie Dokonano przeniesienia planu
wydatków między działami rozdziałami i
paragrafami na ogólną kwotę 18.206 zł. W Dz.010
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W rozdziale 01010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –
zwiększono plan wydatków w § 3020 o kwotę 50 zł.
na wypłatę ekwiwalentu za pranie, w § 4260
zwiększono plan wydatków o kwotę 3.500 zł. z
przeznaczeniem na zakup energii w hydroforni,
zmniejszono plan wydatków w § 4430 o kwotę 3.000
zł. W rozdziale 01022 Zwalczanie chorób
zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia
zwierzęcego- zmniejszono plan wydatków w § 4300
o kwotę 4.000 zł. W DZ. 600 TRANSPORT I Ł·CZNOŚĆ
W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne –
zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 2.200
zł. z przeznaczeniem na zakup ziemi pod drogę
gminną i zakup paliwa do koszenia rowów
przydrożnych. w § 4300 zwiększono plan wydatków
o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na usługi
związane z remontem dróg gminnych. W DZ.700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale 70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami –
zmniejszono plan wydatków w § 4260 o kwotę 1.000
zł. W DZ.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA W rozdziale
75022 Rady gmin( miast i miast na prawach
powiatów ) – zwiększono plan wydatków w § 4300 o
kwotę 100 zł. z przeznaczeniem na prenumeratę
dzienników. W rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast
i miast na prawach powiatów ) – zwiększono plan
wydatków w § 4210 o kwotę 2.000 zł. z
przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, w
§ 4140 zwiększono plan wydatków o kwotę 700 zł.
z przeznaczeniem na PFRON . W Dz. 754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA W rozdziale 75412 Ochotnicze
straże pożarne- zmniejszono plan wydatków w §
3030 o kwotę 2.000 zł. Zwiększono plan wydatków
w § 4300 o kwotę 200 zł. z przeznaczeniem na
abonament telefoniczny. W Dz.801 OŚWIATA I
WYCHOWANIE W rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe-
zwiększono plan wydatków w § 4210 o kwotę 6 zł.
z przeznaczeniem na zakup materiałów. W
rozdziale 80195 Pozostała działalność –
zmniejszono plan wydatków w § 4440 o kwotę 6 zł.
W Dz.853 OPIEKA SPOŁECZNA W rozdziale 85315
Dodatki mieszkaniowe- zmniejszono plan wydatków
w § 3110 o kwotę 3.200 zł. W rozdziale 85319
Ośrodki Pomocy Społecznej- zwiększono plan
wydatków w § 4210 o kwotę 800 zł. z
przeznaczeniem na zakup materiałów i
wyposażenia, w § 4300 o kwotę 1.700 zł. z
przeznaczeniem na porto od zasiłków i rozmowy
telefoniczne, w § 4410 o kwotę 500 zł. na
delegację. W rozdziale 85328 Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększono
plan wydatków w § 4300 o kwotę 200 zł. z
przeznaczeniem na badania okresowe pracowników.
W Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA W rozdziale 90095 Pozostała
działalność- zwiększono plan wydatków w § 3020 o
kwotę 250 zł. z przeznaczeniem za opłatę
ekwiwalentu za pranie dla pracowników
interwencyjnych. Zwiększono plan wydatków w §
4260 o kwotę 1.000 zł. z przeznaczeniem na
energię .Zmniejszono plan wydatków w § 4210 o
kwotę 5.000 zł. Wiceprzewodniczący Rady Jan
Grabowski


Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne w
sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r.
 
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/59/03 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 8 września 2003 r.
PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU BUDŻETOWYM
2003 I PROGRAMY WIELOLETNIE Lp. Dz. Rozdz. Nazwa
programu inwestycyjnego Jednostka
organizacyjna regulująca program lub koordynująca
wykonywanie programu Okres realizacji programu
Łączne nakłady inwestycyjne WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W
LATACH 2003 2004 Środki własne Środki do
pozyskaniaPożyczkiDotacje x Środki SAPARD Środki
własne Środki SAPARD 1. 010 01010 Budowa
wodociągu IV etap wsie Gąsiorowo, Zgleczewo
Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Zakrzewo
Wielk.Roboty dodatkowe Urząd Gminy Zaręby
Kościelne 2003 432.07055.881 140.991 55.881
291.079 - - 2. 010 01010 Modernizacja stacji
uzdatniania wody -,,- 2003 427.001 129.509
122.492 - - - 175.000 - - - 3. 600 60016 Drogi
gminne - asfaltowanie -,,- 2003 103.597 73.597
30.000 x - - - 4. 600 60016 Przebudowa drogi
gminnej Stara Złotoria, Gaczkowo, Rawy- Gaczkowo
-,,- 2003 705.484 185.703 - 519.781 - - 5. 600
60016 Przebudowa drogi gminnej w Gąsiorowie -,,-
2004 398.846 - - - 143.000 255.846 Przebudowa
drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zakrzewo
Wielkie -,,- 2004 300.445 - - - 108.000 192.445
Przebudowa drogi gminnejGąsiorowo – Pętkowo -,,-
2004 273.245 - - - 98.000 175.245 6. 754 75412
Budowa garaży w OSP -,,- 2003 28.569 28.569 - -
- - 7. 801 80101 Kontynuacja budowy boiska przy
Szkole w Zarębach Kościelnych -,,- 2003 14.900
14.900 - - - - 8. 900 90015 Budowa nowych
punktów świetlnych -,,- 2003 16.906 16.906 - - -
- 9. 900 90095 Budowa zbiornika retencyjnego
-,,- 2003 900 900 - - - - RAZEM : 2.757.844
646.956 327.492 810.860 349.000 623.536
Wiceprzewodniczący Rady Jan Grabowski
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski | wersja do druku