standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Powszechny Spis Rolny - 2020r.
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Samodzielne stanowiska


Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego /USC/

Do Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1) rejestrowanie urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
2) sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
3) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego i archiwum USC,
4) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
5) wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających możliwość zawarcia małżeństwa konkordatowego,
6) realizacja orzeczeń sądowych,
7) organizacja jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,
8) prowadzenie spraw dotyczących wydawania dowodów stwierdzających tożsamość,
9) współpraca z Komendą Powiatową Policji w zakresie odbioru dowodów osobistych,
10) prowadzenie rejestrów stałych i byłych mieszkańców,
11) przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych ludności,
12) wydawanie decyzji w sprawie zameldowań i wymeldowań,
13) współpraca ze stacją PESEL,
14) prowadzenie rejestru wyborców,
15) prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości,
16) współpraca z Posterunkiem Policji,
17) współpraca ze szkołami w zakresie sporządzania wykazu dzieci z rocznika nauczania,
18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,


Samodzielne stanowisko pracy do spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy do spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej należy:
1) prowadzenie spraw wojskowych ustalonych odrębnymi przepisami:
- organizacja poboru,
- rejestracja przedpoborowych,
- wydawanie decyzji na:
 • przedterminowe zwolnienie ze służby wojskowej,
 • o uznanie za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny,
 • świadczenie osobiste i rzeczowe dla potrzeb Sił Zbrojnych i Obrony Cywilnej,
  2) prowadzenie akcji kurierskiej i kancelarii tajnej,
  3) współdziałanie w zakresie niewypałów,
  4) realizacja zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
  5) prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o stowarzyszeniach, zgromadzeniach i zbiórkach publicznych,
  6) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
  7) wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz pobieranie opłat z tym związanych,
  8) udostępnienie do powszechnego wzglądu Polskiej Klasyfikacji Działalności,
  9) realizacja zadań gminy w zakresie wspierania przedsiębiorczości,
  10) udostępnianie urzędowych formularzy wniosków umożliwiających rejestrację osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek jawnych w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  11) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta,
 • udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: edycja informacji | zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
  | wersja do druku