standardowy wygląd strony | większy kontrast: A  A  | większa czcionka: A+  A++ 
Logo BIPNaglowek
Biuletyn Informacji Publicznej gminy Zaręby Kościelne
zareby.ornet.pl
-Podstawowe dane
Aktualności
Wybory
Władze
Organizacja urzędu
Kultura i sport
Prawo lokalne
Podatki i opłaty
Fundusz sołecki
Strategie, plany, inne
Rejestry i ewidencje
Jednostki
Jednostki - sprawozdawczość
Finanse
Sprawozdawczość budżetowa
Przetargi
Obsługa interesanta
Ochrona Danych Osobowych
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Rządowe Centrum Legislacji
Redaktorzy, instrukcja obsługi
Serwis
-Rejestr zmian i statystyki
-Wyszukiwarka
Aktualności 2016


Obrazek

Harmonogram odbioru odpadów na 2017 rok.
Pobierz
Obrazek
Ostrów Mazowiecka z wizytą u księżnej Anny - bieg na orientację.

Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację TRInO - to imprezy z mapą i/lub kompasem, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc. TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą (i ewentualnie z kompasem).

Udział w imprezach na orientację, w tym również turystyczno-rekreacyjnych TRInO polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespół) trasy. Swoją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. Na trasach TRInO punktami kontrolnymi są konkretne obiekty stałe (charakterystyczne czy nietypowe), do których zostały ułożone szczegółowe pytania.

Potwierdzenie obecności przy punkcie (potwierdzenie PK) odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi na zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu lub sąsiadującego z nim terenu. Istotne jest więc odnalezienie właściwego miejsca (PK).

Turystyczno – Rekreacyjna Impreza na Orientację ma miejsce również w Ostrowi Mazowieckiej. Na planie Ostrowi Mazowieckiej zaznaczono różne obiekty – punkty kontrolne (PK). Do każdego z nich zadano pytanie. Odpowiedzi na pytania, jako potwierdzenie przebycia trasy, należy dostarczyć do organizatora na adres e-mail: poczta@trino.pttk.pl

Pobierz mapę, szczegółowe informacje na temat projektu znaleźć można na stronie www.trino.pttk.pl

info: Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna

Mapa biegu w załączeniu. Pobierz


Oferty pracy aktualne na dzień 16.12.2016r. PobierzOferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 09.12.2016r.
PobierzINFORMACJA O WYSOKOŚCI DOTACJI CELOWEJ Z PRZEZNACZENIEM NA BIEŻĄCE UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACJI WODNYCH SZCZEGÓŁOWYCH W 2016 R.

Na podstawie paragrafu 5 Uchwały Nr XXIX/224/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie dotacji sposobu jej rozliczania, Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości o udzielonej dotacji w kwocie 7000,00 zł dla Spółki Wodnej Zaręby Kościelne z siedzibą w Zarębach Kościelnych przy ul. Kowalskiej 14.Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 06.12.2016r.
PobierzObrazek
Pobierz informację.Obrazek
Pobierz informację.Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 30.11.2016r.
PobierzOferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 25.11.2016r.PobierzOgólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów − FLORIANY!

Szanowne Druhny, Szanowni Druhowie!
Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów − FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszelkich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.

W Konkursie FLORIANY nagradzane będą projekty i inicjatywy w 11 kategoriach: infrastruktura, bezpieczeństwo, środowisko i ekologia, estetyka przestrzeni publicznej, edukacja, sport, rekreacja i turystyka, kultura, tradycja, aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń, integracja społeczna, innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępności do Internetu, współpraca zagraniczna,
Ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz środowiska.

Organizator: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz miesięcznik „Strażak” zapraszają do udziału w Konkursie FLORIANY wszystkie OSP i MDP, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne inicjatywy realizowane w latach 2015/2016.
Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: www.floriany.plList Prezesa KRUS skierowany do rolników dotyczący zawarcia umowy ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Drodzy Rolnicy,

Pragnę Państwa poinformować, że każde dziecko poniżej 16. roku życia w rodzinie osób ubezpieczonych w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ma zapewnione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Gwarantuje je przez okres od 14.10.2016 r. do 13.10.2017 r. umowa pomiędzy Zarządem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (który z urzędu sprawuje Prezes Kasy) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Umowę finansuje z pozabudżetowych środków Fundusz Składkowy, Ubezpieczenie NNW dla Państwa dzieci nie ma ograniczeń terytorialnych (obowiązuje zarówno w kraju, jak i na świecie).

To pierwszy w Polsce tak duży program grupowego ubezpieczenia NNW, w ramach którego blisko 500 tysięcy dzieci z Państwa rodzin, w razie nieszczęśliwego wypadku ma gwarancję rekompensaty doznanego uszczerbku na zdrowiu, zwrotu kosztów leczenia, rehabilitacji i innych wydatków. Świadczenia te są niezależne od innych polis grupowego ubezpieczenia.

O pełnym zakresie świadczeń odszkodowawczych, ich wysokości, o postępowaniu w razie szkody powstałej wskutek wypadku dziecka, szczegółowo mogą Państwo dowiedzieć się m.in, z obszernej informacji na stronie www.krus.gov.pl

Podpisał
Adam SekścińskiWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 24.11.2016r.
PobierzOferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 18.11.2016r.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 16.11.2016r.
PobierzZapraszamy na szkolenie dotyczące pozyskania środków z PROW 2014-2020

W związku z zaplanowanym przez Lokalną Grupę Działania „ZIELONE SIOŁO” naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w imieniu Zarządu LGD „ZIELONE SIOŁO” serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju do udziału w szkoleniu dotyczącym informowania o zasadach i możliwościach ubiegania się o dofinansowanie w ramach działania 19 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w ramach PROW 2014-2020”.

Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowe warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, zagadnienia związane z prawidłowym przygotowaniem wniosku, biznesplanu i załączników do wniosku oraz kryteria wyboru projektów.

Szkolenie odbędzie się:

17.11.2016 (czwartek) - godz. 11.00 - Gmina Zaręby Kościelne (sala konferencyjna Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14)

UWAGA!!!

Wnioskodawcy, którzy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy uczestniczą w szkoleniach realizowanych przez LGD, mogą uzyskać 3 pkt przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru.Oferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. aktualne na 10.11.2016r.
PobierzWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 10.11.2016r.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 08.11.2016r.
PobierzOferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. z 04.11.2016r.
PobierzOBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 04.11.2016 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm.), Wójt Gminy Zaręby Kościelne podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023 oraz o uzyskaniu niezbędnych uzgodnień organów dotyczących procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 53, 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przystępując do opracowywania dokumentu wystąpiono do właściwych organów, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego dokumentu, co wymienione jednostki uzgodniły:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr WOOŚ.I.410.490.2016.DC.2,
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem nr ZS.9022.1487.2016.GC

Mając na uwadze uzyskane uzgodnienia Wójt Gminy Zaręby Kościelne odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023.

Treść uzgodnień otrzymanych od wyżej wymienionych jednostek stanowi załączniki do niniejszego obwieszczenia. Jest także dostępna do wglądu w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Wójt Gminy
Józef Rostkowski


Ogłoszenie wyników konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz konsultacji projektu Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023

Pobierz
Obrazek

Gmina Zaręby Kościelne wśród wyróżnionych w konkursie "EKOpozytyw MAZOWSZA"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie rozdał nagrody 38 najlepszym beneficjentom współpracującym z Funduszem w 2015 r.

O tytuł „EKOpozytyw MAZOWSZA” w 9 kategoriach tematycznych rywalizowało łącznie 57 Beneficjentów. Kapituła Konkursowa przyznała łącznie 9 nagród i przyznała 29 wyróżnień.
Gmina Zaręby Kościelne otrzymała wyróżnienie w kategorii:
V. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:
http://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20695Oferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. z 31.10.2016.
PobierzZapraszamy na Sesję Rady Gminy - 9 listopada br. godz. 14.00

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XVIII Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 9 listopada 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 14.00.
Roczny Program Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok.

Drodzy Państwo,
trwają konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Zaręby Kościelne z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Termin konsultacji: 21 października do 7 listopada 2016 roku.

Sposób wzięcia udziału w konsultacjach: wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Zaręby Kościelne lub w wersji elektronicznej na adres ugzar@post.pl,

Zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach!

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarzadowymi
Formularz konsultacyjny
Zarządzenie nr 107/2016 Wójta Gminy z dnia 21.10.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacjiWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - informacja z dnia 26.10.2016r.
PobierzPOWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE PRACODAWCÓW

o możliwości ubiegania się w 2016 roku o przyznanie środków finansowych na realizację formy wsparcia, jaką jest Refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 21.000 zł.

Nabór wniosków wyłącznie do 30.11.2016 r.

!!! UWAGA !!!

Wsparcie skierowane jest do osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 pkt 2 – 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj: długotrwale bezrobotnych, lub powyżej 50 roku życia, lub korzystających ze świadczeń opieki społecznej, lub posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia albo co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, lub niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej:

refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy – pokój 21 – tel. 508 027444.

Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,

druki wniosków do pobrania na stronie internetowej Urzędu: ostrowmazowiecka.praca.gov.plOferty pracy PUP w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień 21.10.2016r.
PobierzProjekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

W związku z prośbą Fundacji Edukacji Nowoczesnej informujemy o rekrutacji do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez PFRON. W projekcie mogą wziąć udział dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu zapewniono:
- specjalistyczne doradztwo zawodowe
- warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej
- trening pracy
- pośrednictwo pracy
- staże zawodowe
- szkolenia zawodowe

Ponadto :
- stypendia stażowe
- wyżywienie podczas zajęć grupowych
- materiały szkoleniowe

Regulamin, formularze zgłoszeniowe na stronie Fundacji w linku poniżej.
Link do ogłoszenia: http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/Nabór wniosków na wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniach 29 września - 28 października 2016 r. wnioski mogą składać rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie.

Warunkiem uzyskania pomocy finansowej będzie rozpoczęcie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Wnioskodawca będzie zobowiązany do rejestracji działalności przetwórczej, ale dopiero po podpisaniu z Agencją umowy o przyznaniu pomocy, a więc po uzyskaniu zapewnienia, że planowana inwestycja spełnia wymogi programu. Wsparciem objęte zostały następujące sektory przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż, ziemniaków a także jaj, miodu, lnu i konopi oraz roślin oleistych i wysokobiałkowych.

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów poniesionych przez beneficjentów na realizacje inwestycji. Jej maksymalny poziom wynosi 50 proc., a wysokość wsparcia finansowego, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w przypadku tej grupy beneficjentów wynosi 300 tys. zł. Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.
W ramach PROW 2014-2020 na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" przewidziano ok. 700 mln euro.

Wnioski na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" należy składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR. Formularze wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można pobrać z portalu internetowego arimr.gov.plWydarzenie „Dzień Kuchni Polskiej” - 11 listopada 2016r.

W dniu 11 listopada odbędzie się organizowane przez Fundację „Vivat Polonia!” wydarzenie „Dzień Kuchni Polskiej”. Jest to inicjatywa promująca polskie tradycje kulinarne, poprzez włączanie się restauracji, które mają specjalnie na ten dzień przygotować menu zawierające dania kuchni polskiej.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w tym kulinarnym wydarzeniu oraz rozpowszechnienia informacji o nim.

Wydarzenie „Dzień Kuchni Polskiej” jest objęte patronatem Pana Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Wszelkie informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie www.dzienkuchni.pl .


ObrazekWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 19.10.2016r.
PobierzOcena jakości wody z wodociągu za III kwartał 2016r.
PobierzKOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV OTWARTYCH MISTRZOSTW POWIATU OSTROWSKIEGO W SZACHACH

PobierzOferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień: 14.10.2016r. PobierzNadleśnictwo Ostrów Mazowiecka informuje, że w dniu 17.10.2016 r. (poniedziałek) na terenie w zasięgu działania Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka odbędzie się inwentaryzacja zwierzyny.

Akcja ta odbędzie się w ramach ogólnopolskiej inwentaryzacji dzików.

Równocześnie ze względu na zwiększone prawdopodobieństwo przechodzenia zwierząt przez drogi prosimy o zachowanie ostrożności w czasie przejazdu przez obszary leśne we wskazanym terminie.

Dodatkowo informujemy, że dniu inwentaryzacji biuro nadleśnictwa będzie nieczynne.
Obrazek
Informacja z dnia 12.10.2016r. dot. afrykańskiego pomoru świń.

Uprzejmie informuję, że dnia 8 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1644) uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U. z 2016 r. poz.1566). W praktyce oznacza to zniknięcie „strefy paskowanej” i powrót do wymogów i restrykcji obowiązujących w związku z wyznaczeniem w Polsce obszaru zagrożenia, obszaru objętego ograniczeniami i obszaru ochronnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii pragnie jednakże zwrócić uwagę, iż wokół niektórych ognisk ASF nadal obowiązują restrykcje opisane w rozporządzeniach Wojewody Mazowieckiego.

Dodatkowo przesyłam link do filmu edukacyjnego dotyczącego ASF, jednocześnie proszę o umieszczenie filmu na stronach internetowych urzędów (zgoda na kopiowanie/przetwarzanie w załączeniu do pisma).

W załączeniu także przesyłam informacje PIW-PIB w Puławach z filmem edukacyjnym pt. „Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą” oraz adresy, pod którymi film jest dostępny:

http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_b.php?strona=zawar_13 lub
https://www.youtube.com/watch?v=F-MMSD7CCC4&feature=em-share_video_user .

W razie wątpliwości w powyższej sprawie, proszę kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, w tym SPOTKANIA OTWARTEGO DOTYCZĄCEGO PROJEKTU PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2016-2023

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że został opracowany projekt Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023. Na podstawie danych własnych Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz informacji pozyskanych z pozostałych źródeł wyznaczono obszar rewitalizacji Gminy Zaręby Kościelne, dla którego opracowano program rewitalizacji.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących zakres dotychczas przeprowadzonych prac.

Komplet dokumentów opracowanych na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy jest dostępny do wglądu i konsultacji społecznych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest Pani Bogusława Małkińska. Dokumenty zostały opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne www.zareby-kosc.pl w zakładce Aktualności.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i przedstawienie własnych uwag i projektów w terminie od 11 do 18 października 2016r. Zapraszamy również na spotkanie otwarte dotyczące opracowanej dokumentacji. Spotkanie odbędzie się 18 października o godzinie 11.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. W wyznaczonym terminie, uwagi i opinie można składać w następujących formach:

Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - drogą elektroniczną na adres: ugzar@ornet.pl i na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,
Zbierania uwag ustnych – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu.
Zbieranie uwag pisemnych lub ustnych i składanie ich do protokołu podczas spotkania otwartego połączonego z dyskusją w dniu 18 sierpnia, o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.
Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostaną zaprezentowane założenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie debaty, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania, przedstawienia własnych uwag i wniosków, a także omówienia szczegółowego udziału interesariuszy w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016 - 2023.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o aktywny udział w przygotowaniu dokumentu i współdecydowanie o podjętych projektach.

Do pobrania:
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych, projekt Programu rewitalizacji, załącznik graficzny do Programu rewitalizacji, formularz konsultacyjnyWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 11.10.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
PobierzOferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień: 10.10.2016r.
PobierzOstrzeżenie Służby Celnej dotyczące zatrutego alkoholu!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000;

e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje o ofertach pracy aktualnych na dzień 30.09.2016r.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 27.09.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
PobierzOferty pracy z Pow. Urzędu Pracy w Ostrowi Maz. z 23.09.2016r.
PobierzXVII edycja ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces

Zapraszamy do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu Sposób na Sukces na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne tworzące nowe miejsca pracy na obszarach wiejskich. Konkurs organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie we współpracy z instytucjami i organizacjami, przedstawicielami mediów oraz redakcjami pism i portali internetowych zajmującymi się tematyką rozwoju obszarów wiejskich.

Zgłoszenia do XVII edycji konkursu należy przesłać do 31 października 2016r.

W XVII edycji oceniane będą przedsięwzięcia realizowane na obszarach wiejskich i w miastach do 20 tys. mieszkańców - w okresie od 01.01.2015 roku do 30.06.2016 roku.

Regulamin Konkursu Sposób na Sukces oraz karta Zgłoszenia Uczestnictwa są do pobrania ze strony internetowej Centrum Doradztwa Rolniczego, zakładka Konkurs Sposób na Sukces. Link poniżej:

Pobierz kartę zgłoszenia: http://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/SNS_karta_zgl_XVII.doc

Pobierz Regulamin Konkursu: http://www.cdr.gov.pl/images/Brwinow/SNS/SNS_regulamin_XVII.doc

Udział w konkursie jest bezpłatny. Informacji odnośnie zasad udziału w konkursie udzielają: Bożenna Łęcka - Mularczyk tel. (22) 729 66 34-38 wew. 145
i Agnieszka Woszczek tel. (22) 729 66 34-38 wew. 116Wyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 20.09.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
PobierzJesienne szczepienie lisów na Mazowszu 20-29 września.


W dniach 20 – 29 września 2016 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadza akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki na terenie województwa mazowieckiego. Nie wolno dotykać przynęty ze szczepionką – ta z zapachem człowieka nie zostanie przyjęta przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki zwierzęta domowe należy wyprowadzać na smyczy lub trzymać w zamkniętych pomieszczeniach.

Akcja szczepienia będzie miała miejsce na obszarze powiatów: białobrzeskiego z wyłączeniem gminy Promna, garwolińskiego, kozienickiego, lipskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego i miasta Ostrołęka, ostrowskiego, otwockiego, przasnyskiego, przysuskiego, radomskiego i miasta Radom, siedleckiego i miasta Siedlce, sokołowskiego, szydłowieckiego, węgrowskiego, wołomińskiego, wyszkowskiego, zwoleńskiego.

Szczepienie wykonuje się przynętą z umieszczoną we wnętrzu szczepionką w kształcie brunatno-zielonego krążka o zapachu rybnym. Zrzuty nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy.

Osoby, które będą miały przypadkiem styczność ze szczepionką powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Kontakt zwierząt domowych z preparatem należy zgłosić do weterynarza. Regularne szczepienia lisów zmniejszają ryzyko zachorowań. Dzięki nim w woj. mazowieckim nie odnotowano w ostatnich latach żadnego przypadku zarażenia lisa wścieklizną.Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017.

Zachęcam do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla, zwanym potocznie czadem, a tym samym dla uniknięcia takich tragicznych zdarzeń.
Pobierz komunikatWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z dnia 14.09.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy - informacja z 29.08.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl PobierzObrazek
Uchwała Rady Gminy w sprawie planu, zał. do uchwały - mapa z zakresem planu.Oferty pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej aktualne na dzień: 19.08.2016r.
PobierzZapraszamy na Sesję Rady Gminy - 29 sierpnia br. godz. 13.00
Posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych. Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.Zagrożenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze powiatu ostrowskiego.

Gmina Zaręby Kościelne znalazła się w strefie ochronnej, w której należy zastosować zalecenia wynikające z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz Rozporządzenia Nr 4 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia środków związanych z wystąpieniem zagrożenia afrykańskim pomorem świń na obszarze niektórych powiatów województwa mazowieckiego uznanych za obszar ochronny.

W związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze powiatu ostrowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW), biorąc pod uwagę pismo nr GIWz -403-142/2016 Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie dokonywania tzw. ubojów świń na użytek własny, informuje, iż wykonywanie ubojów domowych świń może odbywać się wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymogów określonych w Rozporządzeniu MR i RW z 22.06.2016 r. (Dz. U. poz. 885 z 2016 r.) w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa na użytek własny, w tym:

- pisemnego zgłaszania zamiaru uboju świń na 24 godz. Do PLW,
- badania przed i poubojowego
- pobierania prób,
- wykonywania uboju przez uprawnione osoby, tzw. ubojowców

W wypadku nie spełnienia wymogów, zgodnie z poleceniem GLW oraz powszechnie obowiązującym prawem, wobec osób, które złamały przepisy będą wyciągane surowe konsekwencje prawne.

W związku z powyższym PLW sugeruje dokonywanie uboju świń w zatwierdzonych zakładach ubojowych.

W razie wątpliwości PLW prosi o kontakt.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
ul. Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
tel. 29 645-21-00, fax. 29 645-21-01

Pobierz ulotkę dot. ASFDni Kukurydzy Andrzejewo 20-21 sierpnia 2016!
Pobierz plakatINFORMACJE NA TEMAT ASF (Afrykański Pomór Świń)

Poniżej podajemy link i kontakt do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej, ul.Sielska 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka
Tel. 29 645-21-00
Fax. 29 645-21-01
email: ostrowmaz.piw@wetgiw.gov.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

INFORMACJE NA TEMAT ASF dostepne pod adresem: http://www.ostrowmaz.piwet.netZaręby Kościelne, 12 sierpnia 2016 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, w tym SPOTKANIA OTWARTEGO DOTYCZĄCEGO PROPOZYCJI WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE


Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje, że został opracowany projekt diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Na podstawie danych własnych Urzędu Gminy Zaręby Kościelne, danych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, Komisariatu Policji w Małkini Górnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz informacji pozyskanych z pozostałych źródeł wskazano obszary Gminy Zaręby Kościelne znajdujące się w stanie kryzysowym uwzględnione w opracowanej dokumentacji.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców i inne podmioty i grupy aktywne do udziału w konsultacjach społecznych prezentujących zakres dotychczas przeprowadzonych prac.

Komplet dokumentów opracowanych na potrzeby prowadzenia procesu rewitalizacji na terenie Gminy jest dostępny do wglądu i konsultacji społecznych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne (pokój nr 10) w godzinach pracy Urzędu Gminy. Osobą odpowiedzialną za udzielenie informacji jest Pani Bogusława Małkińska. Dokumenty zostały opublikowane również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne www.zareby-kosc.pl w zakładce Aktualności.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i przedstawienie własnych uwag i projektów w terminie od 12 do 22 sierpnia 2016 r. Zapraszamy również na spotkanie otwarte dotyczące opracowanej dokumentacji. Spotkanie odbędzie się 18 sierpnia o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne. W wyznaczonym terminie, uwagi i opinie można składać w następujących formach:
  1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej - drogą elektroniczną na adres: ugzar@ornet.pl i na adres korespondencyjny: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne,

  2. Zbierania uwag ustnych – bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne (pokój nr 10), w godzinach pracy Urzędu.

  3. Zbieranie uwag pisemnych lub ustnych i składanie ich do protokołu podczas spotkania otwartego połączonego z dyskusją w dniu 18 sierpnia, o godzinie 9.00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana propozycja wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zaręby Kościelne oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie debaty, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania, przedstawienia własnych uwag i wniosków, a także omówienia szczegółowego udziału interesariuszy w procesie wdrażania Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016 - 2023.
Wójt Gminy Zaręby Kościelne zwraca się do wszystkich zainteresowanych z prośbą o aktywny udział w przygotowaniu dokumentu i współdecydowanie o podjętych projektach.


Wójt Gminy Zaręby Kościelne


Projekt Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacjiIX Dożynki Powiatowe - 28 sierpnia w Broku
Pobierz program i plakat
Obrazek
Piąte ognisko afrykańskiego pomoru świń w Polsce - powiat wysokomazowiecki.

W związku ze stwierdzeniem na terytorium Polski ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF). Jest to piąte ognisko choroby u świń domowych od początku występowania ASF w Polsce (tj. od 17 lutego 2014 r.).

ASF stwierdzono na podstawie wyników badań Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach w gospodarstwie położonym w miejscowości Rębiszewo-Studzianki, w gminie Wysokie Mazowieckie, w powiecie wysokomazowieckim, w województwie podlaskim.

Ognisko ASF zostało stwierdzone w gospodarstwie znajdującym się na obszarze ochronnym, w którym obowiązują zwiększone środki sanitarno – weterynaryjne w zakresie przemieszczeń świń.

Główny Lekarz Weterynarii przypomina hodowcom świń i myśliwym o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji i bezwzględnego wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.Program IX Dożynek Powiatowychr.1 sierpnia zawyją syreny

W dniu 1 sierpnia obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. Jest to święto państwowe, ustanowione w 2010 roku w hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego, którzy w obronie kraju walczyli o wyzwolenie stolicy, sprzeciwiając się okupacji niemieckiej oraz zagrażającej Polsce niewoli sowieckiej.

Ku upamiętnienia tych wydarzeń w całej Polsce uruchomione zostaną syreny o godzinie 17:00. Syreny alarmowe powinny być uruchomione na okres 1 minuty i emitować dźwięk ciągły.


Obrazek
Informacja o konkursie.OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPOTKANIA OTWARTEGO DOTYCZĄCEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2016-2023 ORAZ ANKIETYZACJI NA POTRZEBY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Wójt Gminy Zaręby Kościelne informuje o przystąpieniu do prac związanych z wyznaczeniem na terenie Gminy Zaręby Kościelne obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, dla których zostanie opracowany Program Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016 – 2023.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu otwartym prezentującym plany dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Zaręby Kościelne, które odbędzie się 29 lipca 2016 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14 pokój nr 12

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana tematyka rewitalizacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów, zakres i przebieg planowanych prac oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie dyskusji, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania.

Zachęcamy również do wypełnienia ankiety mającej pokazać, w których częściach gminy działania rewitalizacyjne są najbardziej potrzebne. Ankieta jest dostępna pod adresem www.zareby-kosc.pl w zakładce Aktualności. Można ją dostarczać do bezpośrednio do Urzędu Gminy lub na adres mailowy ugzar@ornet.pl jak również otrzymać formularz papierowy do uzupełnienia na miejscu w Urzędzie Gminy. Sprawę prowadzi Bogusława Małkińska pokój nr 10.
Pobierz ogłoszenie o spotkaniuObwieszczenie z dnia 15.07.2016r. Starosty Ostrowskiego - wykaz działek pod inwestycję w Zgleczewo Szlacheckie i Panieńskie.
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 20.07.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
Pobierz informację.Ocena jakości wody za II kwartał 2016 roku z wodociągu Zaręby Kościelne wykonana przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowi Mazowieckiej.
Pobierz ocenęOgłoszenie z dnia 19.07.2016r. o konkursie na dyrektora gimnazjum w Zarębach Kościelnych

Wójt Gminy Zaręby Kościelne ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych, ul. Farna 20, 07-323 Zaręby Kościelne.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu, ogłoszenie o konkursie.List Prezesa KRUS do rolników w celu przypomnienia podstawowych zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym w okresie intensywnych prac polowych.

Pobierz listPrawidłowe zasady oraz podstawy prawne stosowania komunalnych osadów ściekowych.

W ostatnim czasie coraz częściej występują potwierdzone interwencje dotyczące nieprawidłowości w stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie. Stosowanie osadów ściekowych z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa stanowi wykroczenie, a w określonych przypadkach nawet przestępstwo, z racji zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, jakie mogą powodować osady ściekowe nie odpowiadające wymaganiom.

Zasady gospodarowania osadami z komunalnych oczyszczalni ścieków (lub o podobnym charakterze), w tym warunki ich rolniczego wykorzystywania regulują przepisy:

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych
osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz.257),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku
R 10 (Dz. U. z 2015 r. poz.132).

Komunalne osady ściekowe mogą być przekazywane do stosowania władającemu powierzchnią ziemi (rolnikowi) wyłącznie przez wytwórcę tych osadów, czyli przez tego, kto eksploatuje oczyszczalnię ścieków (przedsiębiorstwo komunalne lub inne uprawnione), na którym wg prawa spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie osadów ściekowych (czyli ich odzysk polegający na stosowaniu komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie rozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz).

Przed stosowaniem komunalne osady ściekowe oraz grunty, na których te osady mają być stosowane, poddaje się badaniom, co jest obowiązkiem wytwórcy osadów, który jest obowiązany do przekazywania rolnikowi, wraz z osadami, wyników badań osadów, gruntów oraz informacji o dawkach tego osadu, które mają być stosowane na zbadanych gruntach.

Uwaga:
- władający powierzchnią ziemi (rolnik) na której mają być stosowane komunalne osady ściekowe, jest obowiązany przechowywać wyniki badań oraz informacje, o których mowa powyżej przez okres 5 lat od dnia zastosowania komunalnych osadów ściekowych.
- osady ściekowe wprowadza się do gruntu nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane wyłącznie w przypadku jeśli spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych pod względem zawartości substancji organicznej, azotu ogólnego, fosforu ogólnego, metali ciężkich, wapnia i magnezu, obecności bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, liczby żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.

Wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek pisemnego powiadomienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o zamiarze przekazania tych osadów władającemu powierzchnią ziemi, na której te osady mają być stosowane, na co najmniej 7 dni przed przekazaniem. Powiadomienie zawiera informacje wskazujące władającego powierzchnią ziemi oraz numery ewidencyjne działek, na których komunalne osady ściekowe mają być stosowane.

Niedopuszczalne i zagrożone karami jest przyjmowanie i stosowanie na gruntach rolnych osadów ściekowych niewiadomego pochodzenia, bez umowy z wytwórcą komunalnych osadów ściekowych.

Obrazek
ANKIETA na potrzeby sporządzenia Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023.

Szanowni Państwo, Gmina Zaręby Kościelne przystąpiła do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023. Prosimy o poświęcenie 15 minut i wypełnienie niniejszej ankiety. Dziękujemy! Na początek prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na terenie Gminy Zaręby Kościelne (znakiem X) w podstawowych obszarach działań. Pobierz ankietę.Uwagi zgłoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych do projektu ustawy o spółdzielniach rolniczych.
W dniu 13 lipca 2016 r. Zarząd KRIR w związku z pismem otrzymanym 27 czerwca 2016 r. z MRiRW odnośnie zajęcia stanowiska w zakresie projektu ustawy o spółdzielniach rolników przekazał uwagi do ww. projektu. Samorząd rolniczy popiera przedstawione i oczekiwane wprowadzenie podstaw prawnych ułatwiających zrzeszanie się rolników, w tym przypadku tworzenie spółdzielni rolników w celu koncentracji produkcji i podaży produktów rolnych. Jest to działanie potrzebne i uznane przez środowisko rolnicze. Niemniej jednak oprócz stworzenia odrębnych regulacji ustawowych dla tworzenia spółdzielni rolników należy odpowiednio zmienić kryteria dostępu dla działań PROW 2014-2020 czy uwzględnić spółdzielnie w obrocie ziemią, aby mogły się rozwijać przez dostęp do środków UE oraz do zakupu i dzierżawienia gruntów z zasobu ANR.

W załączeniu uwagi do ww. projektu. PobierzNowy okres programowania PROW 2014-2020 w LGD „ZIELONE SIOŁO”

W dniu 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie przedstawiciele Zarządu Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO” podpisali umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR). Zawarcie umowy ramowej umożliwia wdrażanie LSR na obszarze funkcjonowania Stowarzyszenia. Wnioskodawcy z terenu naszej LGD będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Łączna kwota przewidziana na wdrażanie Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” to 7.000.000,00 złotych.
Strategia LGD „ZIELONE SIOŁO” swym działaniem obejmuje:

-gminę miejsko - wiejską Brok,
-gminy wiejskie: Andrzejewo, Boguty - Pianki, Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie, Wąsewo, Zaręby Kościelne.


W ramach podejścia LEADER i Strategii LGD „ZIELONE SIOŁO” wspierane będą cztery rodzaje przedsięwzięć tj.:

- Przedsięwzięcie 1 „Wsparcie na podejmowanie działalności gospodarczej”,
- Przedsięwzięcie 2 „Wsparcie dla przedsiębiorców rozwijających działalność gospodarczą”,
- Przedsięwzięcie 3 „Wsparcie dla wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, sportowych turystyczno-rekreacyjnych i promujących dziedzictwo lokalne”,
- Przedsięwzięcie 4 „Wsparcie dla rozwoju infrastruktury społecznej i drogowej”.

Realizowane będzie także nieodpłatne wsparcie doradcze, szkoleniowe i warsztatowe dla wnioskodawców.
Pomoc na operację przysługuje projektom wybranym w ramach dostępnego limitu środków finansowych podanych w ogłoszeniu o konkursie. Kolejność ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.
Opis zadań LGD Zielone SiołoXVII EDYCJA KONKURSU NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO,
XI EDYCJA KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAZOWSZE BLISKIE SERCU”


Szczegółowe zasady, formularze zgłoszeniowe, regulaminy konkursów oraz plakat do druku dostępne są na stronach internetowych Samorządu Województwa Mazowieckiego:

1. Konkurs Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego:

www.nagroda.mazovia.pl,
http://www.mazovia.pl/patronaty--nagrody--odznaczenia/nagroda-marszalka/art,3,xvii-edycja-konkursu-nagroda-marszalka-wojewodztwa-mazowieckiego.html


2. Konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”:

http://www.mazovia.pl/konkursy--szkolenia/konkursy-fotograficzne/art,15,xi-edycja-konkursu-fotograficznego-mazowsze-bliskie-sercu.htmlW okresie od 1 lipca do 31 sierpnia Urząd Gminy czynny w godz. 7,00-15,00.Zapytanie ofertowe RGK.271.1.2.2016 z dnia 24.06.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023"
PobierzUnieważnienie zapytania ofertowego RGK 271.1.1.2016
PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 23.06.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336. Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl

PobierzProgram na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, skierowany do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na runku pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ INFORMUJE iż pozyskał środki finansowe z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, (art. 49 pkt 2 – 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy), tj.:
- bezrobotnych długotrwale, lub
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia, lub
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, lub
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia, lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia, lub
- bezrobotnych niepełnosprawnych.

W ramach programu przewiduje się do realizacji następujące formy aktywizacji:

-pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczestników programu,
-przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy,
-refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,
-staże, dla bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,
-szkolenia, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,
-bony na zasiedlenie, dla osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia, dla których ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy.


Szczegółowych informacji udzielają pracownicy PUP w Ostrowi Mazowieckiej: jednorazowe środki – pokój 19 – tel. 508 027515, wyposażenie stanowiska pracy – pokój 21 – tel. 508 027444, staże, bon na zasiedlenie – pokój 20 – tel. 508 027409, 507 106962, szkolenia – pokój nr 5 – tel. 510 777740 oraz koordynator programu – pokój 19 – tel. 508 027545.
Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51, www: www.pupom.pl

XV Sesja Rady Gminy w Zarębach Kościelnych- 23 czerwca br. godz.12.00.

Uprzejmie zapraszamy na posiedzenie XV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 12.00.List Prezesa KRUS do rolników i dzieci wiejskich w sprawie bezpiecznych wakacji.
Obrazek
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy na 2017 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Termin składania uwag i propozycji do projektu to 1 lipca br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2016. Jest on dostępny na stronie internetowej Samorządowego Forum Dialogu Obywatelskiego http://www.dialog.mazovia.pl/program_wspolpracy/program_wspolpracy_na_2016.html.

Uwagi do projektu programu na kolejny rok mogą dotyczyć np.:
1)celów współpracy - paragraf 2 programu,
2)zakresu przedmiotowego współpracy - paragraf 4 programu,
3)form współpracy pozafinansowej - paragraf 6 – 14 programu,
4)priorytetowych zadań publicznych na 2017 rok - paragraf 15 -32 programu,
5)środków finansowych planowanych na realizację programu – paragraf 38 programu,
6)innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

Do końca czerwca br. Zarząd Województwa Mazowieckiego określi wstępne założenia do współpracy finansowej w 2017 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zarząd Województwa w swojej decyzji weźmie pod uwagę wysokość środków przeznaczonych na zlecenie zadań w roku bieżącym i doświadczenia z realizacji tegorocznych otwartych konkursów ofert, potrzeby zgłoszone przez departamenty, kancelarie oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, opinię Skarbnika Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Prosimy o zgłaszanie propozycji do Programu na 2017 rok na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacyjnym. Elektroniczna wersja formularza dostępna są na stronie: www.dialog.mazovia.pl

w zakładce „Program współpracy” ---> Konsultacje programu na rok 2017:

Formularz w wersji elektronicznej można odesłać na adres: dialog@mazovia.pl, a w wersji papierowej - pocztą na adres: Biuro Dialogu Obywatelskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa.

Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Programu, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na wrzesień br.
pobierz formularz propozycji zmian.XIV Dni Ostrowi Mazowieckiej 2016 - 17-18-19 czerwca 2016r.

Plakat informacyjnyBus promujący program „Rodzina 500 plus” w Naszej Gminie

Uprzejmie informujemy, że w piątek 10 czerwca 2016r. do naszej Gminy zawita Bus promujący program „Rodzina 500 plus”.
Osoby zainteresowane zapraszamy przed Urząd Gminy Zaręby Kościelne od godziny 8.30.Apel do mieszkańców gminy.

Zaręby Kościelne, 8 czerwca 2016 r.

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz okresem wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, zwracam się z prośbą i apeluję do mieszkańców Gminy Zaręby Kościelne o zachowanie szczególnej ostrożności i zdrowego rozsądku podczas letniego wypoczynku.

Wolny czas w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wpływa na wzrost liczby osób korzystających z wypoczynku nad wodą. Brawura, słabe rozpoznanie terenu wodnego, kąpiel po spożyciu alkoholu, a także brak odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi może być przyczyną tragedii.

Zwracam szczególną uwagę na niebezpieczeństwo, z jakim wiąże się przebywanie dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych nad wodami, powstałymi w wyniku eksploatacji żwiru na terenie naszej gminy. Tereny te tylko z pozoru są atrakcyjne. W rzeczywistości to miejsca bardzo niebezpieczne, na których obowiązuje całkowity zakaz przebywania i kąpieli. Zakaz kąpieli obowiązuje również na wszystkich rzekach na terenie gminy.

Dlatego apeluję do wszystkich, zwłaszcza do rodziców o zwrócenie szczególnej uwagi na sposób i miejsce spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.

Zróbmy wszystko, by letni wypoczynek, a także tegoroczne wakacje były bezpieczne.

z poważaniem
Wójt Gminy Zaręby Kościelne
Józef Rostkowski
Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 08.06.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
PobierzZawyją Syreny - Głośna Próba Syren Alarmowych

Szanowni Mieszkańcy Gminy Zaręby Kościelne i całego Powiatu Ostrowskiego!

Uprzejmie informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 282 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania w ramach ćwiczenia RENEGADE-SAREX 16/I Powiat Ostrowski został wyznaczony do ww. ćwiczenia.

W związku z powyższym na terenie powiatu ostrowskiego w dniu 7 czerwca br.
w godzinach 11.30-13.00 zostanie przeprowadzony trening z głośnym uruchomieniem syren alarmowych, który będzie sprawdzeniem systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach z powietrza.

Poniżej załączamy komunikat Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zaręby Kościelne w tej sprawie.Pobierz22.06.2016 -Badania USG w Ośrodku Zdrowia w Zarębach Kościelnych.
Obrazek
Zaproszenie na Święto Rodziny - III Piknik nad Zalewem 5.06.2016r. oraz na Wyścigi Kolarski
Obrazek
ROLNIKU SPISZ SIĘ SAM - Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR)

Czy średnia powierzchnia gospodarstw rolnych na Mazowszu nadal rośnie? Ilu właścicieli gospodarstw rolnych mieszka w dużych miastach? W jakim kierunku mazowieccy rolnicy specjalizują swoją działalność?

Odpowiedzi na te i inne pytania uzyskamy po przeprowadzeniu ogólnopolskiego Badania Struktury Gospodarstw Rolnych (R-SGR), którego kolejna edycja rusza od 1 czerwca 2016 r.

Najwygodniejszą i najprostszą formą pozwalającą zaoszczędzić czas jest samodzielny spis przez Internet. Właściciel gospodarstwa rolnego, w dogodnym dla siebie czasie, może wypełnić specjalny formularz na stronie internetowej GUS – https://rolnictwo.stat.gov.pl. Przyjazne formularze są dostępne po wprowadzeniu specjalnego loginu umieszczonego na indywidualnie adresowanych listach zapowiednich. Jest to metoda w pełni bezpieczna, ponieważ możliwość identyfikacji konkretnego gospodarstwa ma tylko Główny Urząd Statystyczny. Samodzielnie będzie można się spisać tylko w dniach od 1 do 9 czerwca! Jeżeli w tym czasie rolnik nie wypełni formularza na stronie internetowej, do końca lipca może spodziewać się telefonu z urzędu statystycznego lub wizyty ankietera.

W województwie mazowieckim ponad 23 tysiące rolników otrzymało listowną informację o obowiązkowym udziale w badaniu oraz o jego szczegółach. W samej tylko Warszawie ponad 800 właścicieli gospodarstw rolnych uczestniczy w badaniu, co stanowi niewielki udział wszystkich właścicieli zamieszkałych w stolicy. Tylko udział w badaniach zapewni wiarygodną i rzetelną wiedzę o nas samych.

Warto zapamiętać:

Termin badania: 01.06. – 29.07.2016 r.

Termin spisu internetowego: 01-09.06.2016 r.

Adres strony internetowej do samospisu: https://rolnictwo.stat.gov.pl.

Infolinia telefoniczna badania: 22 279 99 99

Osoba do kontaktu: Anna Lenartowicz, tel: 22 464 20 85, a.lenartowicz@stat.gov.pl
Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 25.05.2016r.

Wyłączenia dotyczą odbiorców indywidualnych, urzędów, zakładów usługowych, sklepów i firm zlokalizowanych ww. miejscowościach i ulicach.

Dodatkowe informacje można uzyskać – tel. 85 740 5049, 991 lub 85 740 5336.

Informacja o wyłączeniach podana jest również w Internecie na stronie: http://www.pgedystrybucja.pl
PobierzZapytanie ofertowe RGK.271.1.1.2016 z dnia 23.05.2016r. na "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023" PobierzW dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR).

Celem badania jest pozyskanie danych na potrzeby analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych, a także ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Wyniki badania służą również kształtowaniu polityki żywnościowej państwa.
Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane przez Internet, telefonicznie lub ankieterowi statystycznemu. Najwygodniejszą formą uczestnictwa
w badaniu jest samodzielny spis przez Internet za pośrednictwem strony internetowej http://stat.gov.pl aktywny w dniach 1 - 9 czerwca 2016 roku.
Udział w badaniu wylosowanych gospodarstw rolnych jest obowiązkowy.
Obrazek

Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 11.05.2016r.

Pobierz
Obrazek
Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 04.05.2016r.
PobierzSZANOWNI MIESZKAŃCY PONIŻEJ LINKI DO MATERIAŁÓW POMOCNYCH PRZY WYPEŁNIANIU DEKLARACJI NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE I KOLEKTORY SŁONECZNE:

Prezentacja na temat OZE oraz przykładowe deklaracje i instrukcja do ankiety.28 – 29 kwietnia 2016r. Wydłużone godziny pracy w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej

Informujemy o wydłużonym czasie pracy Urzędu w dniach 28, 29 kwietnia br. w godzinach 7:30 – 18:00
Pamiętaj o złożeniu zeznania podatkowego za 2015 rok do 2 maja 2016 r.
Nie spóźnij się z rozliczeniem PIT.

Kasa Banku Spółdzielczego czynna w godzinach 8:00-16:30.

ZAPRASZAMY do e-stanowiska w celu złożenia zeznania w formie elektronicznej.
Obrazek

Obrazek
Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 19.04.2016r.
Pobierz


Projekt dla mieszkańców pt. „Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Zaręby Kościelne”

Szanowni Mieszkańcy


Stan zanieczyszczenia powietrza ma znaczący wpływ na zdrowie populacji ludzkiej oraz środowisko, w którym żyjemy. Emisja dużej ilości pyłów i gazów cieplarnianych do atmosfery, powstająca w trakcie spalania niskokalorycznych paliw stałych, jest częstą przyczyną schorzeń układu oddechowego, zwłaszcza u dzieci, i przyczynia się do degradacji środowiska naturalnego. Dodatkowym problem są stale rosnące koszty konwencjonalnych paliw, energii elektrycznej oraz cieplnej.

Mając na uwadze narastające problemy, Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych aktywnie prowadzi działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej i cieplnej. Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych chce wystąpić o ośrodki w projekcie pt. „Budowa mikro instalacji na budynkach w Gminie Zaręby Kościelne”.

Proponujemy mieszkańcom pomoc w zdobyciu dofinansowania, przeznaczonego na budowę indywidualnych instalacji, wykorzystujących odnawialne źródła energii do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych planuje przystąpić do konkursu związanego z budową instalacji prosumenckich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE). Wniosek o przyznanie pomocy finansowej na realizację inwestycji składać będzie gmina do Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. W programie tym będzie możliwe uzyskanie dofinansowania do poziomu 80 % kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty realizacji przedsięwzięcia stanowić będzie wkład własny Mieszkańca. Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj 2016 roku, co wiąże się z koniecznością zebrania deklaracji do 27 kwietnia 2016 roku.

W momencie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy Zaręby Kościelne podejmuje dołożenia wszelkich starań w celu skutecznego złożenia wniosku i pozyskania środków na dofinansowanie zadań polegających na budowie:

a) instalacji fotowoltaicznych (produkcja energii elektrycznej z energii słonecznej) składającej się z:
- paneli fotowoltaicznych w ilości i mocy dostosowanej do danego budynku mieszkalnego,
- inwerter DC/AC trójfazowego,
- okablowania wraz z instalacją towarzyszącą.
b)kolektorów słonecznych (produkcja energii cieplnej z energii słonecznej) składających się z:
-2 kolektorów, zbiornika 200 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
-3 kolektorów, zbiornika 300 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej lub
-4 kolektorów, zbiornika 400 litrów na ciepłą wodę i instalacji towarzyszącej,

Szacowany koszty inwestycji dla poszczególnych zadań będzie wynosił:
-dla instalacji fotowoltaiczne – ok. 7 000 zł/kW brutto,
-dla instalacji kolektorów słonecznych od 18 000 do 28 000 zł brutto,

Prosimy osoby zainteresowane przystąpieniem do programu o wypełnienie deklaracji odnośnie zapotrzebowania energetycznego budynku i urządzeń jakie Państwa posiadacie w budynkach oraz wskazanie jakimi instalacjami jesteście Państwo zainteresowani. Podpowiadamy, że optymalnymi wyborami są następujące możliwości:
-panele fotowoltaiczne
-kolektory słoneczne
-panele fotowoltaiczne z kolektorami słonecznymi

Obecnie prosimy zainteresowanych o odbiór deklaracji w celu ich wypełnienia i dostarczenia ich do Urzędu Gminy do pokoju nr 10. Deklaracje można uzyskać w Urzędzie Gminy, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne oraz na stronie www.zareby-kosc.pl

Jednocześnie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku o godz. 11,30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.

Deklaracje do pobrania: Pobierz (.pdf),Pobierz (word).Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie pozwolenia na budowę inwestycji polegającej na "Przebudowie, rozbudowie, budowie linii kolejowej nr 6 na odcinku Sadowne - Czyżew od km 71,800 do km 107,260, szlak Małkinia-Czyżew od km 91,000 do km 107,260."

Treść w załączeniu. PobierzO G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w gminie Zaręby Kościelne.
Zbiórka jest NIEODPŁATNA dla wszystkich mieszkańców gminy ( nie dotyczy przedsiębiorstw) i przebiegać będzie według ustalonego harmonogramu. Odpady zbierane będą przez pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pojazdem oznakowanym logo zakładu. Odpady należy wystawić do godz. 7.00. Odpady wystawione po tym terminie nie będą odebrane. Oddawany sprzęt elektroniczny MUSI być kompletny. Mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają odpady przed posesją przy drodze.

HARMONOGRAM PRZEBIEGU AKCJI

30.05.2016r - Świerże Kiełcze, Świerże Panki, Świerże Zielone, Świerże Kończany, Skłody Piotrowice, Skłody Stachy, Skłody Średnie, Nienałty Szymany, Nienałty Brewki, Chmielewo, Budziszewo, Grabowo, Zaręby Kościelne (ulice), Kosuty, Kępiste Borowe, Rostki Daćbogi, Świerże Kolonia, Kietlanka, Zakrzewo Kopijki, Zakrzewo Wielkie, Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie, Gąsiorowo, Rawy Gaczkowo, Gaczkowo, Nowa Złotoria, Stara Złotoria, Niemiry, Zaręby Leśne, Uścianek Wielki, Pułazie, Pętkowo Wielkie, Kańkowo Piecki.


Obrazek
"Policjant, który mi pomógł"

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" Instytutu Psychologii Zdrowia PTP zaprasza do składania zgłoszeń w IX edycji ogólnopolskiego konkursu pod nazwą "Policjant, który mi pomógł" służącego wyróżnieniu policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej.
Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane są do 31 maja 2016 roku.

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji (nie oczekujemy zgłoszeń od jednostek policji) można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl/formularz.php, a także tradycyjną pocztą ("Niebieska Linia", ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa) podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego chcielibyście Państwo wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Kandydatury nadesłane po 31 maja 2016 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu.

Więcej informacji o konkursie na stronie:
www.policjant.niebieskalinia.pl.
Formularz zgłoszeniowyStraty w zasiewach ozimych na terenie naszej gminy.
Informujemy o możliwości składania wniosków związanych ze stratami w zasiewach ozimych powstałych na wskutek tegorocznej zimy.

Więcej informacji w ogłoszeniu poniżej oraz w Urzędzie Gminy - Ref. Rolnictwa tel. 862763126
Pobierz ogłoszenie.„Rodzina 500 plus” rusza 1 kwietnia br.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne w pokoju Nr 1. Dodatkowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej lub pod nr tel. 862763117. Aby otrzymać świadczenie od 1 kwietnia wniosek należy złożyć do 1 lipca włącznie. Po tym okresie będzie ono wypłacane od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na wniosek. Za jego pobranie i złożenie nie ponosimy żadnych opłat. Wniosek można złożyć w gminie, wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz ePUAP.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Jeśli złożymy wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016, gmina będzie miała do trzech miesięcy, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

Świadczenie wychowawcze otrzymają:
· rodziny bez względu na stan cywilny rodziców,
· rodziny w których rodzice są w związku małżeńskim,
· rodziny niepełne,
· rodzice pozostający w nieformalnych związkach,
· rodzice i opiekunowie prawni lub faktyczni do ukończenia przez dziecko 18 lat,
· rodziny zastępcze,
· rodzinne domy dziecka,
· placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze:
· to kwota nieopodatkowana,
· nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin,
· nie jest liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń.Zapraszamy na posiedzenie XIV Sesji Rady Gminy w Zarębach Kościelnych, które odbędzie się w dniu 31 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych.
Otwarcie obrad nastąpi o godzinie 13.00.


Informacja z dnia 22.03.2016r. o wynikach naboru na stanowisko Podinspektor do spraw świadczeń
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych


Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury na w/w stanowisko została wybrana
Pani Lidia Sienicka, zamieszkała Kępiste-Borowe

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka legitymuje się odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem w pracy. Posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i umiejętności wymagane na stanowisku podinspektor do spraw świadczeń.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych
mgr Dorota Ludwichowska
Pobierz informację.
Obrazek

Obrazek
ObrazekInformujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło kredyty preferencyjne dla rolników z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich.


Więcej informacji oraz wykaz banków znajdą Państwo na stronie ARiMR- poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.htmlWyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 10.03.2016r.

- PobierzGmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 8145.Ogłoszenie o sprzedaży, zdjęcia ciągnika.14 marca 2016r. w Ostrołęce odbędą się X Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy.

Do pobrania ulotka informacyjna: PobierzWyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 02.03.2016r.
Do pobrania: PobierzKampania informacyjna dotyczącą zasad postępowania w przypadku grypy sezonowej.

Szanowni Państwo,

W związku z pismem Pana Jarosława Zielińskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, zamieszczamy link do "Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 05 lutego 2016 roku w sprawie standardów wyposażenia i zasad postępowania w przypadku grypy sezonowej funkcjonariuszy i pracowników służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego".

Powyższa prośba związana jest z kampanią informacyjną dotyczącą zasad postępowania w przypadku grypy sezonowej przeprowadzaną przez Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA wśród funkcjonariuszy służb zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego MSWiA dostępne są pod adresem internetowym: http://www.pis.mswia.gov.pl/is/aktualnosci/zagrozenia-epidemiolog/3685,Wytyczne-Glownego-Inspektora-Sanitarnego-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-i-Admin.html .Decyzja Wójta Nr RGK.6845.1.2016 z dnia 2.03.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie drogi gminnej nr 261132W relacji Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panieńskie.
Do pobrania: PobierzNabór kandydatów na stanowisko urzędnicze: PODINSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne, ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze:

PODINSPEKTOR DO SPRAW ŚWIADCZEŃ

I. WYMAGANIA KONIECZNE, ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku administracja lub zarządzanie,
6) biegła znajomość niżej wymienionych przepisów:
- ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz. 195),
- ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 ze zmianami),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego – (Dz.U. z 2016r. poz. 23),
- akty wykonawcze do ww. ustaw,
7) biegła umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych,
8) doświadczenie zawodowe na stanowisku biurowym co najmniej 1 ½ roku.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:
1) posiadanie następujących predyspozycji osobowościowych: kreatywność, odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność organizowania pracy, odporność na stres, systematyczność, rzetelność,
2) dyspozycyjność,

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) sporządzanie decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2) prowadzenie postępowań w sprawach o w/w świadczenia,
3) prowadzenie rejestrów świadczeń,
4) terminowe załatwianie spraw,
5) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych, i rocznych z udzielonych świadczeń,
6) współpraca z pracownikami socjalnymi w sprawach marnotrawienia lub wydatkowania przyznanych świadczeń niezgodnie z przeznaczeniem,
7) obsługa informatycznego programu dotyczącego prowadzenia postępowań o świadczenie wychowawcze,
8) obsługa systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną w sprawie prowadzenia postępowań o uzyskanie prawa do otrzymywania świadczenia wychowawczego,
9) sporządzanie list wypłat na świadczenia wychowawcze,
10) sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe na zabezpieczenie wypłaty świadczeń i kosztów obsługi,
11) wydawanie zaświadczeń klientom o udzielonych świadczeniach wychowawczych.

IV. INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA STANOWISKU:
1) praca na pełny etat, w systemie jednozmianowym, 40 godz. w tygodniu,
2) praca w godzinach od 7:30 do 15:30,
3) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1786) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
4) wynagrodzenie wypłacane do 28 dnia każdego miesiąca,
5) praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

V. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae (z tel. kontaktowym),
3) kwestionariusz osobowy (druk do pobrania na BIP, na stronie internetowej Gminy lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych ),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy,
6) kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat na wolne stanowisko urzędnicze, będący osobą niepełnosprawną, zamierza skorzystać
z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1202),
8) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. WYMOGI FORMALNE:
1. Złożenie wymaganych dokumentów.
2. Spełnienie wymagań koniecznych związanych ze stanowiskiem określonych w punkcie I.

VII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, opatrzonej imieniem, nazwiskiem i miejscem zamieszkania oraz dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko podinspektor ds. świadczeń " do dnia 15 marca 2016 roku, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych, przy ul. Kowalskiej 14, pokój Nr 6 , do godz. 15.30 lub drogą pocztową na adres Ośrodka.
2. W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego polskiego urzędu pocztowego.
3. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikowanych do dalszego postępowania, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminy do dnia16 marca 2016 roku.
2. Dalsze postępowanie polegać będzie na merytorycznej selekcji kandydatów, poprzez przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych lub testu pisemnego, podczas których sprawdzona zostanie m.in. znajomość przepisów, o których mowa w punkcie I, pkt 6.
Rozmowy przeprowadzone zostaną w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul Kowalskiej 14 w Zarębach Kościelnych.
3. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zarębach Kościelnych , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił 0%.

Zaręby Kościelne, 1 marca 2016 r.

Do pobrania: Ogłoszenie o naborze,kwestionariusz osobowy (.pdf)W trosce o ułatwienie mieszkańcom powiatu ostrowskiego złożenia zeznania podatkowego za 2015 rok Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej zaprasza zainteresowanych na „Powiatowy Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym w Ostrowi Mazowieckiej” 12 marca 2016 r.

W trakcie „Dnia otwartego” w godzinach 9:00 – 13:00 będą Państwo mogli uzyskać wszelkie informacje dotyczące problematyki podatkowej oraz skorzystać z możliwości wysłania zeznania przez Internet w obecności pracownika Urzędu, który przy stanowisku komputerowym udzieli niezbędnej pomocy przy wypełnianiu i wysyłce zeznania.

Prosimy o rozpowszechnienie zaproszenia wśród rodzin, znajomych, przyjaciół, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z powyższej oferty.

Do sporządzenia zeznania potrzebne będą wszystkie dokumenty zawierające kwoty uzyskanych przychodów/dochodów za 2015 rok (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-8C)

Zachęcamy również do samodzielnego składania zeznań podatkowych drogą elektroniczną poprzez portal: www.e-deklaracje.gov.pl.
Pobierz ulotkęWyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 24.02.2016r.
Pobierz

Komunikat ARR w sprawie wsparcia w sektorze mleka i wieprzowiny.
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem MIR w Ostrołęce - Tel. 29 764-65-13.
Obrazek
Bezpłatna pomoc prawna w powiecie ostrowskim.

Z początkiem stycznia br. uruchomione zostały 3 radcowsko – adwokackie punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy oraz lista osób upoważnionych do otrzymania ww pomocy w załączeniu!

Na terenie powiatu będą to następujące punkty:

1. Zespół Szkół im. St.Staszica, ul. Nurska 150, 07-320 Małkinia Górna
2. Urząd Gminy, ul. Drohiczyńska 2, 07-322 Nur
3. Bursa Szkolna, ul. Rubinkowskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Z nieodpłatnej pomocy prawnej (na etapie przedsądowym) mogą skorzystać:
-młodzież do 26 roku życia,
-osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
-seniorzy po ukończeniu 65 lat,
-osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
-kombatanci,
-weterani,
-zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna ma charakter konsultacyjny i polega na:
-poinformowaniu o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
-wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-udzieleniu pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:
-prawa pracy,
-przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
-prawa cywilnego,
-spraw karnych,
-spraw administracyjnych,
-ubezpieczenia społecznego,
-spraw rodzinnych,
-prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Harmonogram udzielania bezpłatnej pomocy.
Lista osób upoważnionych do otrzymania ww pomocy.Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 11.02.2016r.

Pobierz


Zebrania sołeckie w gminie Zaręby Kościelne


Od 25 stycznia 2016r. jak co roku zaczęły się zebrania sołeckie w Naszej Gminie.

Zebranie ma charakter informacyjny i na każdym z nich zostają przedstawione następujące sprawy:

- Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2015 roku.
- Zapoznanie z budżetem gminy na 2016 rok.
- Zapoznanie mieszkańców ze strategią rozwoju gminy na lata 2016-2020 z perspektywą na lata 2021-2025.
- Konsultacja projektu statutu sołectwa (uwagi mieszkańców w sprawie projektu).
- Konsultacja zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Zapoznanie z przepisami przeciwpożarowymi w gminie.
- Sprawy różne i wolne wnioski.

Dziękujemy za zainteresowanie, obecność i wzorową postawę obywatelską.

Poniżej harmonogram zebrań w 2016 roku:


Poniedziałek 25.01.2016: godz. 10.00 Kietlanka, godz. 17.00 Gaczkowo;

Wtorek 26.01.2016: godz. 10.00 Zakrzewo Wielkie, godz. 13.30 Grabowo;

Środa 27.01.2016: godz. 13.00 Niemiry, Stara Złotoria, Kańkowo-Pecki, godz. 16.00 Uścianek Wielki;

Czwartek 28.01.2016: godz. 10.00 Rawy-Gaczkowo, godz. 13.00 Nowa Złotoria;

Piątek 29.01.2016: godz. 13.00 Kosuty, godz. 19.00 Budziszewo;

Sobota 30.01.2016: godz. 14.00 Gąsiorowo;

Poniedziałek 1.02.2016: godz. 10.00 Skłody-Piotrowice, godz. 13.00 Nienałty-Brewki, godz. 18.00 Pętkowo Wielkie;

Wtorek 2.02.2016: godz. 10.00 Zaręby Leśne, godz. 14.00 Kępiste-Borowe;

Środa 3.02.2016: godz. 13.00 Skłody-Stachy;

Piątek 5.02.2016: godz. 11.00 Nienałty-Szymany;

Poniedziałek 8.02.2016: godz. 18.00 Zaręby Kościelne;

Wtorek 9.02.2016: godz. 10.00 Świerże-Kolonia

Czwartek 11.02.2016: godz. 10.00 Świerże Zielone, Świerże-Panki, Świerże-Kiełcze, Świerże-Kończany.

Wtorek 16.02.2016: godz. 10.00 Zgleczewo Panieńskie,;

Czwartek 18.02.2016: godz. 10.00 Pułazie;

Sobota 20.02.2016: godz. 15.00 Skłody Średnie;

Niedziela 21.02.2016: godz. 15.00 Chmielewo.

Wyłączenia prądu na terenie gminy Zaręby Kościelne - informacja z dnia 02.02.2016r.

Pobierz"Seniorze, nie masz HIV?" - Krajowy Program Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS.
Ulotka informacyjnaXIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są:
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- Państwowa Inspekcja Pracy,
- Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.
Informacja z dnia 20.01.2016r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzPowiatowy Urząd Pracy informuje iż posiada środki finansowe na realizację nowego instrumentu rynku pracy skierowanego do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia posiadających II profil pomocy, w ramach którego:

Starosta może zrefundować przez okres 12 miesięcy część poniesionych przez Pracodawcę lub Przedsiębiorcę kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych w wieku do 30 roku życia do wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego zatrudnionego bezrobotnego w miesiącu i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (tj. około 2.100,00 zł miesięcznie), przy czym:

Ø Pracodawca zobowiązany będzie do utrzymania w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego po zakończeniu 12-miesięcznego okresu refundacji przez kolejne 12 miesięcy, co oznacza, że zatrudnienie musi trwać minimum 24 miesiące,
Ø Refundacja, o której mowa wyżej nie może być przyznana Pracodawcy, u którego w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
Ø Refundacja udzielana będzie zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawcy i Przedsiębiorcy mający swoją siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu ostrowskiego, którzy zatrudnią osoby bezrobotne do 30 roku życia, w tym na zasadach opisanych powyżej, mogą dodatkowo wnioskować o środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczone na kształcenie ustawiczne tych osób (m.in. na kursy, studia podyplomowe).

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 029 745 33 93, 029 745 21 51 lub u pracowników merytorycznych w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej:

Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia - pokój 21, tel. wewnętrzny 45,
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – pokój 5, tel. wewnętrzny 32.
Druki wniosków o organizację w/w form są do pobrania ze strony internetowej: www.pupom.pl oraz w siedzibie PUP
PobierzObwieszczenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12.01.2016r. dot. inwestycji drogowej.

W zalączeniu obwieszczenie obejmujące wykaz działek pod realizację drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody-Piotrowice - Świerże-Kończany.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Zaręby Kościelne z dnia 14.01.2016 roku


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz1515 ze zm.)

Wójt Gminy Zaręby Kościelne zawiadamia,

że w terminie od 14.01.2016 roku do 28.02.2016 roku odbędą się konsultacje społeczne projektów statutów sołectw położonych w granicach administracyjnych Gminy Zaręby Kościelne:

Budziszewo. Chmielewo, Gaczkowo, Gąsiorowo, Grabowo, Kietlanka, Kępiste – Borowe, Kosuty, Nienałty – Brewki, Nienałty – Szymany, Pętkowo Wielkie, Pułazie, Rawy, Rostki – Daćbogi, Skłody Piotrowice, Skłody – Stachy, Skłody Średnie, Świerże – Kończany, Świerże – Kiełcze, Świerże – Panki, Świerże Zielone, Uścianek Wielki, Zakrzewo – Kopijki, Zaręby Kościelne, Nowa Złotoria, Niemiry, Stara Złotoria, Kańkowo – Piecki, Zgleczewo Panieńskie, Zgleczewo Szlacheckie, Zaręby Leśne, Świerże – Kolonia, Zakrzewo Wielkie.

Projekty statutów:

1) udostępnione zostaną mieszkańcom sołectw Gminy Zaręby Kościelne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zaręby Kościelne www.zareby-kosc.pl oraz podczas zebrań wiejskich;

2) wyłożone w urzędzie Gminy w Zarębach Kościelnych (pokój nr 8) w dniach i godzinach urzędowania, celem udostepnienia ich mieszkańcom i zgłaszania opinii, uwag i wniosków.

Wypełnione formularze zawierające wnioski i opinie mieszkańców, należy składać w terminie do dnia 4.03.2016 rok do godz.15.30 poprzez:
1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy w Zarębach Kościelnych lub w pokoju nr 8;

2) przesłanie wypełnionego formularza pocztą na adres: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07 – 323 Zaręby Kościelne.

Wyniki konsultacji w sprawie projektu statutu sołectwa dotyczą każdego sołectwa i mają charakter opiniodawczy.

Wójt Gminy Zaręby Kościelne

mgr Józef RostkowskiDokumenty do pobrania:
Statut sołectwa - projekt,Formularz zgłaszania zmian -pdf,Formularz zgłaszania zmian -.docInformacja z dnia 13.01.2016r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy.
PobierzOgłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego ZETOR 8145
Gmina Zaręby Kościelne ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika rolniczego ZETOR 8145.
Szczegóły w załączeniu.
- PobierzINFORMACJA DLA KRWIODAWCÓW

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie opracowało harmonogram poboru krwi na 2016 rok.

Pobór krwi w Ostrowi Mazowieckiej odbywać się będzie w systemie stacjonarnym
w pomieszczeniach Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (niski parter)
ul. gen. Wł. Sikorskiego 3 w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca
(z wyjątkiem świąt) w godzinach 9.00 -13.00.

Rejestracja Dawców odbywać się będzie na bieżąco.

Wszystkich Dawców serdecznie zapraszamy„E-Centra - Aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin”

Szanowni Państwo,

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety (skopiowanie linku i wklejenie w pasek przeglądarki):

http://www.ankietka.pl/ankieta/212850/ankieta-gmina-zareby-koscielne.html
Informacja z dnia 05.01.2016r. o planowanych wyłączeniach prądu na terenie gminy. PobierzInformacja z dnia 04.01.2016r. w sprawie sprzedaży zbędnych oraz zużytych składników majątku ruchomego. Pobierz
Harmonogram odbioru odpadów na 2016 rok.
Pobierz
udostępniono: 31.01.17 22:43 opis zmiany: dodanie informacji
| zmiany dokonał: Maciej Ogonowski
| dziennik zmian | wersja do druku