Ochrona środowiska, gospodarka odpadamiPlan Ochrony przed Szkodliwością Azbestu i Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Zaręby Kościelne na lata 2013-2032 wraz z Prognozą jego oddziaływania na środowisko oraz Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Zaręby Kościelne


INFORMACJA Wójta Gminy z dnia 18.10.2013r. Pobierz


PLAN OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2013-2032 WRAZ Z INWENTARYZACJĄ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST NA TERENIE GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
Pobierz


PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANU OCHRONY PRZED SZKODLIWOŚCIĄ AZBESTU I PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
NA LATA 2013-2032.
PobierzGospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Zaręby Kościelne:


Informacja dla mieszkańców - jak prawidłowo segregować odpady. Pobierz


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zmieszanych, biodegradowalnych oraz selektywnie zbieranych w 2018r. Pobierz


UCHWAŁA NR XIII/92/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE
z dnia 22 lutego 2016 r.
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zaręby Kościelne
Pobierz

1. UCHWAŁA NR XIII/91/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Pobierz


2. UCHWAŁA NR XIII/90/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


3. UCHWAŁA NR XIII/89/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca jej składania przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Zaręby Kościelne.
Pobierz


4. UCHWAŁA NR XIII/93/16 RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 22 lutego 2016r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Zaręby Kościelne.
PobierzProgram Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz


Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne więcej>>>

Plan Gospodarki Odpadami Gminy Zaręby Kościelne - aktualizacja Pobierz