Nabór rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Zaręby Kościelne – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie Gminy Zaręby Kościelne. Spis odbędzie się w dniach 1 września do 30 listopada 2020 r.


Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:

1) być pełnoletnim,
2) zamieszkiwać na terenie Gminy Zaręby Kościelne;
3) posiadać co najmniej wykształcenie średnie;
4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


INFORMACJE WAŻNE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:
1) kandydaci na rachmistrzów terenowych muszą przejść szkolenie, którego ukończenie
z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego;
2) po szkoleniu odbędzie się egzamin, który będzie realizowany za pomocą aplikacji
e/m-learning (kandydat, który zda egzamin z pozytywnym wynikiem uzyska status rachmistrza terenowego);
3) w przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez kandydatów podczas egzaminu decyduje kolejność zgłoszeń
4) kandydaci na rachmistrzów terenowych podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.


TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.


WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
– imienia i nazwiska,
– adresu zamieszkania,
– telefonu,
– adresu email;

2) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul Kowalska 14, 07-323 Zaręby Kościelne

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 86 276 31 12 i 86 276 31 28 oraz w załączniku: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Do pobrania:
Zgłoszenie – nabór kandydatów na rachmistrzów;
Oświadczenie o niekaralności – nabór kandydatów na rachmistrzów;
Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.;
Informacja RODO – nabór kandydatów na rachmistrzów.