rok 2008
Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.Pobierz


Uchwała Nr XVI/97/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym.Pobierz

Uchwała Nr XVI/96/08 RG w Zarębach Kościelnych z dnia 23 października 2008 roku w sprawie przyjęcia" Strategii rozwiązywania problemów społecznych" na terenie gminy Zaręby Kościelne w latach 2008 - 2015"Pobierz


Uchwała Nr XVI/95/08 RG Zaręby Kościelne z dnia 23 października 2008 r. w sprawie zmian w statucieGOPS w Zarębach Kościelnych.Pobierz


Uchwała Nr XV/94/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29.08.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r.Pobierz


Uchhwała Nr XIV/92/08 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.Uchwała, Limit wydatków, Załączniki do Uchwały


Uchwała Nr XIV/91/08 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu.Pobierz


Uchwała Nr XIV/90/08 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.Pobierz


Uchwała Nr XIV/89/08 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 r.w sprawie przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska" dla gminy Zaręby Kościelne do 2011 roku z uwzględnieniem lat 2012-2015.Pobierz


Uchwała Nr XIV/88/08 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Zaręby Kościelne do Lokalnej Grupy Działania "ZIELONE SIOŁO" z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.Pobierz


Uchwała Nr XIV/87/08 Rady Gminy z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.PobierzUchwała Nr XIII/85/08 w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budzetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za rok 2007.Pobierz

Uchwała Nr XIII/84/08 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stolówek szkolnych prowadzonych przez gminę Zaręby Kościelne.Pobierz
Uchwała Nr XIII/83/08 w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Zaręby Koscielne na lata 2005 -2013Pobierz


Uchwała Nr XII/82/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.Pobierz


Uchwała Nr XII/81/08, w sprawie uchwalenia rocznego programu i zasad współpracy Gminy Zaręby Koscielne z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego.Pobierz

Uchwała Nr XII/79/08 w sprawie ustalania opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy Zaręby Kościelne.

Pobierz

Uchwała Nr XII/77/08, w sprawie zasad wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.Pobierz

Uchwała Nr XII/76/08, w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2008-2013.Pobierz