Program Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023

Rada Gminy Zaręby Kościelne Uchwałą Nr XX/154/17 z dnia 15 lutego 2017r. przyjęła Program Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023.

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza – wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej – spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji.

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych, jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy. Liczy się także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Zaręby Kościelne, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne.


Dokumenty do pobrania:

Program Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023

Pobierz
Załącznik graficzny do Programu Rewitalizacji dla Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016-2023
Pobierz