Petycje

Petycje są formą bezpośredniego udziału obywateli w procesie sprawowania władzy. W ramach petycji obywatele mogą zgłaszać indywidualnie lub zbiorowo postulaty, wnioski lub propozycje dotyczące spraw i problemów związanych z życiem publicznym.

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:


Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Gminy Zaręby Kościelne. W przypadku braku właściwości, petycja przesłana będzie do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:
  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

  2. wskazanie adresata petycji,

  3. wskazanie przedmiotu petycji,

  4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.
Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.

Petycje można składać:


Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.


Akty prawne o petycjach:

http://www.senat.gov.pl/petycje/wybrane-akty-prawne/ustawa-o-petycjach/


Druki do złożenia petycji:

Pobierz wzór formularza petycji,Pobierz zgodę na złożenie petycji.Petycje, które wpłynęły do Urzędu Gminy Zaręby Kościelne:

Petycja z dnia 4 listopada 2019r. od Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w sprawie realizacji płątności bezgotówkowych w Urzędach.


Petycja z dnia 21 września 2018r. dot. Programu „Wzorowa Łazienka”.

Petycja z 13 września 2018r.

Petycja z 7 września 2017 r.

Petycja z 10 lutego 2017r.