Zaświadczenia o zameldowaniu

Jakie dokumenty:

  • wniosek o wydanie zaświadczenia o aktualnym zameldowaniu na terenie gminy,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu na terenie gminy
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie gminy,
  • wniosek o wydanie zaświadczenia o braku zameldowania na terenie gminy,
  • wnioski te są dostępne w Urzędzie Gminy,pokój nr 4.
  • Do wglądu - dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem).Podstawa prawna:
Art. 217 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980r. poz. 26 z późniejszymi zmia
nami).

Miejsce załatwiania sprawy:
Urząd Gminy pokój nr 4.

Termin załatwiania sprawy:

Do 7 dni.

Opłaty skarbowe:

 • za wniosek - 5 zł,
 • za zaświadczenie - 11zł,
 • nie pobiera się opłat od zaświadczeń wydawanych do celów nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zdrowia, ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego.


Dodatkowe informacje:

 • Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie posiadającej notarialne upoważnienie do otrzymania zaświadczenia).
 • W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.