Zamiana lokali

Jakie dokumenty
Podania lokatorów, którzy chcą dokonać zamiany lokali pomiędzy sobą lub z Miastem jako dysponentem wolnego lokalu mieszkalnego

Podstawa prawna
Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy

1 miesiąc

Opłaty administracyjne

brak

Tryb odwoławczy
Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy