Zaległości podatkowe


Jakie dokumenty
Podanie o wydanie zaświadczenia - wzór wg załączonego formularza, dostępny w miejscu załatwienia sprawy

Podstawa prawna
Art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 r., poz. 26 z późn. zmianami).

Miejsce załatwienia sprawy

Inspektor do spraw wymiaru podatków

Termin załatwienia sprawy
Do 7 dni

Opłaty skarbowe

  • za podanie - 5 zł
  • za zaświadczenie - 19 zł


Tryb odwoławczy
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu (Wójta Gminy), który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy , w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie). Opłata skarbowa:

  • za zażalenie - 5 zł
  • za każdy załącznik - 0,50 zł


Dodatkowe informacje
Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie, której ono dotyczy (ewentualnie osobie upoważnionej do otrzymania zaświadczenia).