Akty zagraniczne

Jakie dokumenty

  • Wniosek o wpisanie aktu do polskich ksiąg (do uzyskania w USC)
  • Odpis aktu zagranicznego wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumacz przysięgły)


Podstawa prawna
art. 73 ust 1 - Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr 36, poz.180 z późn. zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby (w przypadku małżeństwa - jednej z osób)

Termin załatwienia s
prawy
W ciągu 7 dni

Tryb odwoławczy
do Wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia