Umowy najmu lokalu

Jakie dokumenty
Wniosek na właściwym formularzu dostępnym w siedzibie Urzędu i dokumenty umożliwiające ustalenie dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego (oświadczenie)

Podstawa prawna
Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

Miejsce załatwienia sprawy
Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Gminy

Termin załatwienia sprawy
Zależny od pozyskania wolnych lokali do zasiedleni
a

Opłaty administracyjne
brak

Tryb odwoławczy
Sprawy sporne rozstrzyga Wójt Gminy