Sprostowanie oczywistego błędu

Jakie dokumenty

  • Wniosek o sprostowanie błędu (dostępny w USC)
  • Odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa w zależności od rodzaju prostowanego aktu


Podstawa prawna
art. 28 Prawo o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września 1986r (Dz.U. Nr, 36. poz. 180 z późn. zmianami).

Opis procedury
Osoba zainteresowana przedkłada swój dowód osobisty (do wglądu) oraz wyżej wynienione dokumenty

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego

Termin załatwienia sprawy
w momencie zgłoszenia zdarzenia i przedstawienia dokumentów

Opłaty skarbowe

  • wniosek 5 zł
  • decyzja 30 zł
  • załącznik (każdy) 0,50zł

Opłata w znakach skarbowych do nabycia na Poczcie

Tryb odwoławczy
Do Wojewody w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji