Sprzedaż prawa własności

Jakie dokumenty
Podanie w sprawie sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U Nr 46 z 2000r, poz. 543)

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy

60 dni

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje