Referat Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /RGK/

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Referatu

2) stanowisko d/s Gospodarki Gruntami, Rolnictwo i Leśnictwa,

3) stanowisko d/s Ochrony Środowiska, Urządzeń Melioracyjnych i Wodnych,

4) stanowisko d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

5) Konserwator Wodociągu.

6) Robotnik Gospodarczy.

Do zadań i kompetencji Referatu Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i

Ochrony środowiska należy:

1. prowadzenie spraw z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami,

2. gospodarowanie gruntami komunalnymi oraz obrót nieruchomościami stanowiącymi mienie gminy,

3. nadawanie nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości,

4. tworzenie zasobów gruntów pod budownictwo mieszkaniowe,

5. ochrona gruntów rolnych i leśnych.

6. wydawanie pozwoleń na usuwanie drzew,

7. realizacja zadań dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej,

8. prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, gospodarki wodnej i ochrony wód,

9. organizacja oraz prowadzenie targowiska gminnego,

10. zapewnienie bieżącego i właściwego zaspokojenia potrzeb ludności w zakresie usług komunalnych,

11. planowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych,

12. realizacja ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,

13. współpraca z jednostkami urbanistycznymi,

14. dbałość o prawidłowy stan techniczny komunalnych zasobów mieszkaniowych i obiektów użyteczności publicznej,

15. przygotowanie założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich realizacja,

16. zarządzanie siecią dróg gminnych i lokalnych, budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona tych dróg,

17. przygotowanie terenów pod budownictwo po przez uzbrajanie terenów w infrastrukturę techniczną,

18. przyjmowanie wniosków od obywateli, obliczanie i przyznawanie dodatków mieszkaniowych,

19. ochrona zbytków,

20. nadzór na pracą hydroforni,

21. naliczanie opłat za gospodarowanie korzystanie ze środowiska, prowadzenie ewidencji odpadów,

22. wykonanie zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych – prowadzenie rejestru,

23. promocja gminy, prowadzenie działań mających na celu uaktywnienie lokalnego potencjału gospodarczego,

24. naliczanie opłat za wodę dla odbiorców wodociągu gminnego,

25. dostarczanie wody dla odbiorców,

26. likwidacja zbędnego podłączenia,

27. odcięcie wody dostawcom wody w przypadku nielegalnego wykonania przyłącza wodociągowego,

28. sprawowanie nadzoru nad nowo wykonanymi przyłączami do istniejącej sieci wodociągowej,

29. dokonywanie przeglądu sieci wodociągowej,

30. sprawdzenie stanu technicznego hydrantów,

31. obsługa, nadzór i kontrola pracy maszyn i urządzeń hydroforni zgodnie z dokumentacją techniczną,

32. prace porządkowe wokół budynków gminnych, drobne naprawy i remonty związane z utrzymaniem budynków, gminnych,

33. nadzór nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej

34. współpraca z Agencją Rynku Rolnego z zakresu zagospodarowania nadwyżek produkcji rolnej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie koordynowania działań w rolnictwie,

35. gospodarowanie zasobami lokalowymi w budownictwie komunalnym oraz naliczanie stawek czynszowych,

36. wykonywanie zadań wynikających z ustawy zaopatrzenie w energię elektryczną,

37. współpraca ze służbą weterynaryjną,

38. prowadzenie działalności związanej z poprawą infrastruktury wiejskiej,

39. rejestracja i wydawanie zezwoleń na posiadanie psów ( dla ras uznanych za agresywne),

40. nadzór nad spółką wodną,

41. opracowanie i wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,