Prawo użytkowania wieczystego

Jakie dokumenty
Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z załącznikami:

  1. odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego, a w razie potrzeby - odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiającej to prawo,
  2. dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca jest następcą prawnym użytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składa następca prawny użytkownika wieczystego,
  3. dokumenty potwierdzające uprawnienie użytkownika wieczystego lub jego następcy prawnego do nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 września 1997r o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (tekst jedn. Dz.U nr 120 z 2001r, poz.1291). Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U Nr 157, poz.1037).

Miejsce zała
twienia sprawy
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa, leśnictwa i gospodarki ziemią

Termin załatwienia sprawy

60 dni

Opłaty skarbowe
brak opłat

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

  • Wniosek można złożyć w terminie do dnia 31 grudnia 2002 r.
  • Przepisy w/w ustawy stosuje się do osób fizycznych, które nabyły prawo użytkowania wieczystego przed dniem 31 października 1998 r.
  • W przypadku współużytkowania wieczystego gruntu (gdy prawo użytkowania wieczystego gruntu jest związane z własnością wyodrębnionego lokalu) przekształcenie jest możliwe wówczas, gdy wniosek o przekształcenie złożą wszyscy współużytkownicy wieczyści.