Referat Oświaty i Spraw Organizacyjnych /ORO/

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

  1. Kierownik Referatu – obecnie pełni tę funkcję Sekretarz Gminy
  2. Stanowisko d/s Obsługi Rady Gminy, Organizacyjnych i Kadr
  3. Stanowisko d/s Kultury, Sportu i Rekreacji

Do zadań i kompetencji referatu Oświaty i Spraw Organizacyjnych należy:

1. prowadzenie sekretariatu Wójta,

2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków kierowanych do Wójta,

3. prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu i ich spraw osobowych oraz spraw osobowych gminnych jednostek organizacyjnych,

4. prenumerata aktów prawnych i prasy, zamawianie pieczęci i pieczątek,

5. realizowanie zaopatrzenia materiałowo-biurowego Urzędu i Gminnych jednostek organizacyjnych,

6. prowadzenie zbiorów Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich i Dzienników Urzędowych,

7. prowadzenie spraw socjalnych pracowników i ochrony mienia Urzędu,

8. przyjmowanie i wysyłanie przesyłek w Urzędzie oraz ich ewidencja,

9. prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji wydawanych przez Wójta,

10. prowadzenie i udostępnianie książki kontroli,

11. realizowanie zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela,

12. przygotowanie dokumentów dotyczących płac, nagród jubileuszowych, dodatków funkcyjnych, specjalnych, stażowych, spraw rentowych i emerytalnych, w tym odpraw emerytalnych,

13. zapewnienie Przewodniczącemu i Wiceprzewodniczącemu Rady oraz Komisjom Rady wszechstronnej pomocy w realizacji zadań określonych Statutem Gminy,

14. opracowanie i gromadzenie dokumentacji z pracy Rady i Komisji Radym,

15. protokołowanie sesji, komisji, zebrań i posiedzeń,

16. prowadzenie centralnego rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień Komisji oraz gromadzenie zbioru przepisów gminnych i udostępnianie ich do publicznego wzglądu,

17. realizacja zadań związanych z wyborem ławników,

18. przygotowywanie przy współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami pracy, materiałów dotyczących projektów aktów prawnych,

19. współpraca w przeprowadzaniu wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych i referendum,

20. prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy (sołectw).

21. realizacja zadań związanych z prowadzeniem placówek szkolnych i przedszkoli.

22. zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu

23. realizacja zadań związanych z upowszechnianiem kultury, turystyki, kultury fizycznej oraz ochrony zdrowia,

24. współdziałanie ze społecznym ruchem kulturalnym oraz rządowymi instytucjami kultury,

25. prowadzenie spraw z zakresu podatku od środków transportowych,

26. podejmowanie czynności egzekucyjnych,

27.prowadzenie spraw z zakresu BHP,