Akt małżeństwa


Jakie dokumenty

  • Odpis skrócony aktu urodzenia
  • Dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa (w przypadku osób zawierających związek małżeński po raz kolejny)
  • Dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • Pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego.
  • Zaświadczenie o zdolności prawnej (w przypadku cudzoziemca)
  • Zezwolenie - jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.


Podstawa prawna
art. 53 Prawa o aktach stanu cywilnego Ustawa z dnia 29 września1986 r. (Dz.U. Nr 36, poz. 180 z późn zmianami)
art. 1 parag. 2 i 3 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (Dz.U. z 1964 roku Nr 9, poz 59 z późniejszymi zmianami)

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - jedna z osób zawierających związek małżeński musi być zameldowana na pobyt stały na terenie gminy właściwej dla Urzędu

Termin załatwienia sprawy
jeden miesiąc (w przypadku ślubu cywilnego)

Opłaty skarbowe

  • sporządzenie aktu 75 zł
  • wniosek (zapewnienie) 5 zł
  • załączniki (każdy) 0,50 zł
  • w przypadku ślubu konkordatowego - 19 zł za wydanie zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa