Referat Finansowy /FN/

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska pracy:

1) Kierownik Referatu – obecnie pełni tę funkcję Skarbnik Gminy

2) stanowisko d/s Księgowości Budżetowej,.

3) stanowisko d/s Wymiaru Podatków,

4) stanowisko d/s Obsługi Kasy i Spraw Finansowych

5) stanowisko d/s Księgowości podatkowej oraz spraw przeciw pożarowych.

6) stanowisko d/s. Księgowości Oświaty i Kultury

Do zadań Referatu Finansowego, którego działalnością kieruje Skarbnik Gminy, należy w szczególności:

1) opracowanie projektu budżetu oraz wnioskowanie w sprawach zmian w budżecie i nadzór nad jego realizacją,

2) prowadzenie obsługi księgowej,

3) przygotowanie projektów uchwał dotyczących opłat lokalnych i podatków, prowadzenie kontroli w tym zakresie,

4) nadzór i kontrola działalności finansowej w podległych jednostkach organizacyjnych i jednostkach pomocniczych Gminy,

5) sprawozdawczość z wykonania budżetu gminy, sporządzenie bilansu organu i jednostek, sprawozdawczość finansowa,

6) ewidencja środków trwałych Gminy i Urzędu,

7) wypłata dodatków mieszkaniowych,

8) rozliczanie przyznanych dotacji,

9) współpraca z bankami i jednostkami kredytującymi inwestycje,

10) współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie podatków, z ZUS-em w zakresie ubezpieczeń pracowniczych oraz Regionalną izbą Obrachunkową,

11) dekretacja i księgowanie analityczne i syntetyczne:

 • dochodów
 • wydatków
 • inwestycji

12) ewidencja druków ścisłego zarachowania:

 • czeków
 • kwestionariuszy przychodowych i rozchodowych
 • innych uznanych za druki ścisłego zarachowania określonych w instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Zaręby Kościelne.

13) fakturowanie i rozliczanie VAT,

14) zbieranie materiałów informacyjnych od osób fizycznych i prawnych do wymiaru:

 • podatku rolnego
 • podatku leśnego
 • podatku od nieruchomości
 • podatku od posiadania psów

15) aktualizacja danych dotyczących zmiany tytułu własności, powierzchni gruntów gospodarstw rolnych i nieruchomości,

16) wymiar i wydawanie decyzji w sprawie zobowiązań pieniężnych,

17) współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Mazowieckim Funduszem Zdrowia,

18) prowadzenie rejestrów odpisów i przepisów zobowiązań pieniężnych, podatki,

19) kompletowanie podań i odwołań w zakresie:

 • umorzeń
 • odroczeń
 • zaniechania poboru
 • udzielanie ulg ustawowych w podatku rolnym

20) prowadzenie ewidencji podań i odwołań,

21) wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym oraz posiadanych zaległościach,

22) ewidencja należności nieprzypisanych,

23) egzekucja zobowiązań pieniężnych, wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych, sporządzanie wniosków o wpisie na hipotekę,

24) przyjmowanie wpłat z tytułu zobowiązań pieniężnych oraz innych należności,

25) prowadzenie spraw dotyczących wypłaty wynagrodzeń, sporządzanie list płac,

26) prowadzenie ewidencji za rozmowy telefoniczne,

27) rozliczanie inwestycji gminnych,

28) prowadzenie archiwum Urzędu,

29) realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,

30) prowadzenie obsługi finansowo księgowej jednostek organizacyjnych gminy.