Dowód osobisty osoby pełnoletniej

Jakie dokumenty:

  1. "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" - wypełniony czytelnie (pismem drukowanym, wielkimi literami) - dostępny w Urzędzie Gminy, pokój nr 4.
  2. Dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35x45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  3. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński.
  4. Odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku w przypadku osób, które zawarły związek małżeński.
  5. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w punktach 3 i 4, jeżeli zostały sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Białej.
  6. Posiadany dokument tożsamości - dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty.Podstawa prawna:
Art. 34 Ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych ( Dz. U. Nr 87
z 2001r. poz. 960)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy pokój nr 4

Termin załatwiania sprawy:
Do 1 miesiąca

Opłaty administracyjne:
Potwierdzenie wpłaty dokonanej w kasie Urzędu - 30 zł.

Dodatkowe informacje:
Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.