Dodatek mieszkaniowy


Jakie dokumenty

  • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
  • deklaracja o wysokości dochodów
  • zaświadczenie o dochodzie brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku


Podstawa prawna
Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku. O dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 71, poz. 734) oraz art. 104 kpa

Miejsce załatwienia sprawy
Samodzielne stanowisko - Inspektor do spraw planowania przestrzennego, ochrony środowiska i gospodar
ki mieszkaniowej

Termin załatwienia sprawy
1 miesiąc od daty złożenia dokumentów

Opłaty administracyjne

brak

Tryb odwoławczy
Odwołanie za pośrednictwem Wójta Gminy . do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Dodatkowe informacje
Dodatek przyznawany jest decyzją administracyjną na okres 6 miesięcy.